Foto Germund Sellgren

Hållbar utveckling inom högre utbildning  

 

Att agera för en framtid på en planet

Under ’Dekaden för utbildning för hållbar utveckling’ fastslog FN och UNESCO utbildningens nyckelroll för en hållbar framtid och formulerat grunder för vad som behöver ingå i utbildning för hållbar utveckling (UHU), grunder som sedan har byggts vidare på och/eller är samstämmiga med internationella och nationella policydokument, högskoleförordning och högskolelag i Sverige.

 

5 §, högskolelagen

”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”.

 

Kompetenser

Enligt UNESCO är det väsentligt att UHU utvecklar kompetenser som:

  • förmågan att föreställa sig en bättre framtid; vi måste veta vart vi vill gå, för att kunna arbeta för att komma dit
  • kritiskt tänkande och reflektion; förmåga att ifrågasätta våra nuvarande trossystem och att känna igen de antaganden och ”inbyggda” värderingar som genomsyrar vår kunskap, våra perspektiv och åsikter
  • systemiskt tänkade; att förstå komplexiteter och söka mönster för hur saker hänger samman, att söka synergetiska lösningar på problem
  • att bygga partnerskap; att lära sig att arbeta tillsammans, att befrämja dialog och förhandling
  • deltagande i beslutsfattande; ”empowerment”. 

 

Vad vill WWF?

WWF utbildning vill, i samverkan med högskolor och universitet, verka för att hållbar utveckling förverkligas och stärka processer som gör att vi tillsammans agerar för en framtid på en planet.


Lärande på hållbar väg

Lärande på hållbar väg är en skrift utgiven av Världsnaturfonden WWF som riktar sig till lärare och lärarstuderande.


Syftet med Lärande på hållbar väg är att ge Världsnaturfondens syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. Skriften är rikt illustrerad och tillhandahåller bl a diskussionsfrågor. 

 

Hållbar utveckling och lärande

Inspirationsskrift för universitetslärare är en del av Världsnaturfonden WWFs satsning på lärande för hållbar utveckling på högskolenivå. Skriften vänder sig till all personal på universitet och högskolor som söker inspiration i genomförandet av av Högskolelagens skrivning om lärosätenas ansvar för hållbar utveckling.

Engelsk version

 

ESD Sverige

ESD Sverige är en hemsida om lärande för hållbar utveckling. Den riktar sig främst till utbildare inom högre utbildning som vill veta mer om hållbar utveckling och hur man kan integrera frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen. 

 

Multimediapresentation för högskolor och universitet

Att agera för en framtid på en planet - utmaningar & lösningar - ett tvärvetenskapligt bildspel för utbildning/lärande för hållbar utveckling.
Bildspelet utgår från WWFs mål att minska de ekologiska fotavtrycken och öka den biologiska mångfalden. En ökad handlingskompetens står i fokus. Bildspelet innefattar förutom bilder och filmer en handledning med faktatexter, kritiska frågor och reflekterande övningar samt en pedagogisk vägledning. Pedagogen kan lägga upp egna tematiska profiler och materialets flexibilitet gör att det kan användas vid många typer av utbildningar, kurser, och seminarier inom alla slags institutioner.

För internationella kurser och program finns bildspelet även på engelska.

 

Senast uppdaterad 2017-02-27