Grönfläckig padda

Den grönfläckiga paddan, Bufo viridis, är ett groddjur som inte har något emot salta miljöer.

 


I Sverige är den en riktig strandälskare och lever i kustnära miljöer med många soltimmar. Favoritplatserna är små grunda vattensamlingar med hög vattentemperatur,

t ex hällekar på klippkuster, strandängar, sanka åmynningar och faktiskt också vissa människoskapade miljöer, som vattensamlingar i botten på grustag och kalkbrott.

Den grönfläckiga paddan har huvudsakligen en östlig och sydlig utbredning, ner till Nordafrika och bort till Centralasien, där den lever i sandiga, gärna stäppartade miljöer med grunda dammar och vattensamlingar.

Idag finns den grönfläckiga paddan endast i Skåne och Blekinge.

Den grönfläckiga paddan har sakta minskat i Sverige under hela 1900-talet men de senaste åren har minskningen gått dramatiskt och arten finns nu bara kvar på ett fåtal av femtio tidigare yngelplatser. Av dessa är det bara två som har ett störra antal djur, de övriga endast ett tiotal exemplar vardera. Det har till och med hänt att folk har plockat med sig paddor hem. Den grönfläckiga paddan är därmed ett av våra mest hotade ryggradsdjur!

Dess minskning har flera orsaker. Dels har dess miljöer ofta förstörts av människan, strandängar har bebyggts, vuxit igen, plöjts upp, planterats med skog eller torrlagts. Små dammar har fyllts med tegel och sten för kräftodling, fyllts igen helt eller dikats bort. I jordbruksområden har lekdammar förgiftats genom konstgödning och giftanvändning. Grundvattnet har sjunkit på flera platser och lekdammarna har därmed torrlagts under sommaren.

Om vi ska kunna ha kvar den grönfläckiga paddan i vår fauna måste vi:

• se till att dess återstående yngelplatser skyddas och att lekdammarnas vattennivåer och vattenkvalitet garanteras.

• fortsätta de avelsförsök som inletts - med bidrag från bl a WWF med odling av yngel för återinnplantering på nuvarande och tidigare kända yngelplatser.

• skapa nya och restaurera äldre lekdammar på en rad platser där arten funnits under 1900-talet. Detta i nära samarbete med markägare, kommunala förvaltningar och lokala företag.

Att ha en fast stam grönfläckiga paddor i kommunen borde vara en stolthet, en fjäder i hatten, för varje Sydsvensk kustkommun!

 

Senast uppdaterad 2017-12-11

Idag finns den grönfläckiga paddan endast i Skåne och Blekinge och på Öland pågår försök att få den tillbaka.

Foto: Ola Jennersten/N