Växter och svampar

Av världens alla kärlväxter beräknas uppåt 20 procent vara utrotningshotade. I Sverige är situationen likartad.  Vi har drygt 1 800 arter kärlväxter - dvs fröväxter och ormbunkar. Bland de många redan utrotade finner vi pimpinellros, gaffelglim och dårrepe, liksom gotlandstrav, ängsfibbla och järnek. Sammanlagt 30 högre växtarter har försvunnit från Sverige.

Jordbruk och skogsbruk utarmar

De tre största hoten mot den svenska floran är förändringar i jord- och skogsbruk och luftföroreningar. Andra hot t ex vattenkraftutbyggnad, friluftsliv och urbanisering. Det moderna jordbruket och hanteringen av det övriga kulturlandskapet, med allt vad det innebär av bekämpningsmedel, igenväxning, gödsling och strukturförändringar, slår främst mot kärlväxterna.


Den rödblommade klätten är ett illustrativt exempel på vad som hänt med många åkerogräs, som en följd av förändringarna inom jordbruket. I äldre floraguider anges den som "tämligen allmän över hela landet" men mycket har hänt sedan dess. Strax efter andra världskriget förändrades situationen för klätten markant. Utsädesrensningen förbättrades, samtidigt som ogräsbekämpningen blev allt intensivare. Klätten började försvinna från rågåkrarna. Detta vackra åkerogräs finns nu bara sporadiskt kvar i sydligaste Skåne, i norra Småland samt på Öland och Gotland.

 

Enligt artdatabankens rödlista 2015 så är den mest negativa utvecklingen bland kärlväxter kopplad till de som lever i jordbrukslandskapets naturbetesmarker och åkermarker, med undantag för en del arter på Gotland och Öland där utvecklingen är mer positiv.  
 

Lavarna tål inte dålig luft

Men Floras skyddsvärda rike består inte bara av växter med kärlsträngar, blommor och blad. Där finns också kryptogamerna, med i runda tal 1 000 arter mossor, 2 000 lavar och 10 000 svampar.

Lavarna är kanske de mest speciella bland lägre växter. De är dubbelorganismer som består av en svamp och en alg, och de är känsliga för vissa miljöförändringar, framför allt luftföroreningar. När de försvinner kan detta vare en intressant fingervisning om att miljön i trakten inte mår bra. Man känner till närmare 15 000 arter lavar runtom i världen.

Det finns lavar som tål stark värme och lavar som tål stark kyla. Vissa lavar inte bara tål att man trampar på dem, den omilda behandlingen underlättar dessutom deras förökning. Men en sak tål de flesta lavar inte - dålig luft! Utsläppen av t ex svaveldioxid och kväveoxider är därför ett allvarligt hot mot en rad arters existens.

 

Senast uppdaterad 2017-12-11

Hotade växter i Sverige


Läs mer om hotade arter i Sverige:

Artdatabankens hemsida