Adriano Gambarini / WWF-Canon

Soja - en viktig proteinkälla

Soja är en av världens största och viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och olja. Den har odlats i tusentals år i Asien och ger mer protein per hektar än andra stora grödor. De senaste femtio åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk. Den ökande konsumtionen av kött är den enskilt viktigaste orsaken till den snabba expansionen av odlingen.

 

Laxodlingar kräver stora mängder soja för fiskfoder. Erling Svensen/WWF-Canon Ständigt ökande konsumtion

Hur många konsumenter vet att det kan gå åt flera hekto soja för att producera ett kilo kött, ägg eller odlad fisk? I takt med en snabbt ökande global efterfrågan på billiga kött- och mjölkprodukter har efterfrågan på soja exploderat.


De senaste tjugo årens snabba sojaexpansion i Sydamerika beror till stor del på ökad export till EU. I dag är Kina världens största importör av soja och kan komma att öka sin import med ytterligare närmare 60 procent under den närmaste tio åren. Köttproduktionen ökar också i Argentina och Brasilien, både för lokal konsumtion men också för export. Även vissa länder i Afrika och Mellanöstern förväntas bidra till ökad efterfrågan i framtiden.

 

Människor och miljö påverkas negativt

Den många gånger extremt storskaliga odlingen av soja förstör unika naturområden när miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. I exempelvis Brasilien har uppemot halva Cerradon odlats upp och av Atlantregnskogen finns bara små rester kvar. Även Amazonas påverkas direkt eller indirekt och de senaste uppgifterna pekar på att avskogningen åter tagit fart.

 

Adriano Gambaraini / WWF-CanonFramför allt i Sydamerika är det tydligt att den extremt storskaliga produktionen har inneburit en ökad koncentration av markägandet till ett mindre antal aktörer. Som en direkt följd av detta berövas lokalbefolkningarna rättigheterna till sin mark samtidigt som inslag av tvångs- och slavarbete kan förekomma. En allt högre mekaniseringsgrad innebär också färre arbetstillfällen.
När den värdefulla biologiska mångfalden försvinner, påverkas viktiga ekosystemtjänster, som till exempel vattenförsörjning. Samtidigt ökar också utsläppen av växthusgaser. Vid sojaodling används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier med negativa effekter på både miljön och människors hälsa.

 

Utvecklingen måste bli mer hållbar

I dag bidrar sojaodlingen till ekonomisk utveckling i de sojaproducerande länderna och ger världen ökad tillgång till viktigt protein. Allt tyder på att efterfrågan kommer att fortsätta öka. För att skydda värdefull natur, stoppa avskogningen och utsläppen av växthusgaser samt minska sociala konflikter måste utvecklingen bli mer hållbar.

 

Svensk konsumtion påverkar sojaodling

Den svenska konsumtionen av animaliska livsmedel har direkt koppling till sojaodling framför allt i Sydamerika. Den svenska livsmedelsmarknaden måste därför ställa krav på och stödja en mer ansvarsfull utveckling samt bidra till att utveckla en marknad för mer ansvarfullt producerad soja.

 

Ola Jennersten
Brasiliens soja blir mat åt många av våra svenska kor.

 

WWF ställer krav

De länder som producerar soja måste skydda värdefulla naturområden samt utveckla och stärka uppföljning av lagstiftningen kring markanvändning med hänsyn till lokal- och ursprungsbefolkningens rättigheter. Bättre odlingsmetoder måste införas samtidigt som markägare bör få ett mervärde för att de bidrar till att skydda viktiga ekosystemtjänster.

Företag och offentlig sektor som direkt eller indirekt köper soja eller produkter som producerats med hjälp av soja måste ställa krav på en mer ansvarsfull produktion, till exempel certifiering enligt Round Table on Responsible Soy – RTRS eller ProTerra. Certifieringen innebär att en oberoende kontrollant granskar gårdarna som odlar soja mot ett stort antal kriterier som bland annat inkluderar krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhället, bra villkor för arbetare och ansvarsfull användning av jordbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga sociala- eller naturvärden, så kallade High Conservation Values.

 

Svenskt jordbruk, handel och flera varumärken, som står bakom den Svenska Sojadialogen, ställer idag krav på certifierad soja men många fler företag måste börja agera och ställa samma krav.


I länder där produktiviteten är låg, till exempel i Indien och Kina, går produktionen att öka utan att mer mark tas i anspråk.


Banker och andra finansiärer bör ställa krav på en ansvarsfull produktion och ge bättre finansiella villkor till dem som certifierar sin odling enligt en trovärdig standard.


Alla konsumenter kan bidra genom att minska sin köttkonsumtion och att oftare välja vegetariskt – både hemma och när vi äter ute. Att sluta kasta mat är också en viktig insats.

Senast uppdaterad 2018-01-16

 

WWF Soy Scorecard 2016

 

WWF har undersökt 133 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av den soja som används som djurfoder. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och livsmedelsproducenter som producerar ägg, mjölk och köttprodukter samt producenter av djurfoder. Företagen kommer från 9 länder. 16 företag har rankats som föregångare. Av dessa är 9 svenska.

 

WWF Soy Scorecard 2016 

Kalla fakta om sojaodling

• I Amazonas finns tio procent av alla arter på jorden, och området har en viktig roll i regleringen av det globala klimatet. Här lever 30 miljoner människor som är beroende av naturresurserna för sin försörjning. Sojaodling har bidragit till avskogning i brasilianska och bolivianska Amazonas, både direkt och indirekt genom att köttuppfödning förskjutits till Amazonas.


• Den brasilianska Cerradon rymmer cirka 5 procent av världens biologiska mångfald och är en av Sydamerikas mest betydelsefulla vattentäkter. Cirka hälften av Cerradon har omvandlats till jordbruks- och betesmarker. Här bedrivs sojaodling på ett område som är lika stort som England.


• Expanderande jordbruk, framför allt sojaodling, är det största hotet mot Gran Chaco, ett artrikt, glest befolkat slättområde mellan Argentina, Paraguay och Bolivia. Mellan 2010 och 2012 har 500 000 hektar ursprunglig vegetation omvandlats till odlingsmark.


• Bolivias Chiquitano-skog är världens största tropiska torrskog och ett av de mest hotade ekosystemen på jorden på grund av expanderande sojaodling och köttuppfödning.


• Sojaodling har också ersatt naturliga gräsmarker i Uruguay, Argentina och Nordamerika.

Fördubblad produktion år 2050

2012 producerades omkring 270 miljoner ton soja varav 93 procent i sex länder: Brasilien, USA, Argentina, Kina, Indien och Paraguay. I Sydamerika har produktionen av soja ökat med 123 procent mellan 1996 och 2004. Trots ökande produktivitet räknar FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, med att sojaarealen ökar med ytterligare femtio procent till år 2050.


Ur sojabönan utvinns även sojaolja, en av världens viktigaste vegetabiliska oljor. Den används i livsmedel men också i kemisk-tekniska produkter som tvål och kosmetika. Efterfrågan på sojaolja för biodiesel ökar, både för användning lokalt i sojaodlande länder, men också för export till EU.


Sojalecitin är en vanlig tillsats i livsmedel – i allt från choklad till smoothies.  En liten del soja används också som mat, främst i Asien.

Sojans tillväxt

I en rapport från 2014 presenteras effekterna och lösningar till den ökade produktionen av soja.

 

Ladda ner rapporten