Byggstenar i en hållbar ekonomi

Byggstenar för framtiden

 

I arbetet för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för att minska de ekologiska fotavtrycken spelar ekonomiska modeller och finansiella flöden, på olika sätt, en helt avgörande roll. Här kan du läsa om hur det fungerar och vad WWF anser behövs för att ekonomin ska utvecklas i en hållbar riktning.

 

Varför är ekonomiska modeller och processer viktiga för miljön?

Varor och tjänster från naturen samt ekosystemens värde är exempel på sådant som inte syns på något bra sätt i dagens ekonomiska modeller och räknesätt. Hur statlig finansiering (t.ex. från statliga pensionsfonder, statlig klimatfinansiering eller via utvecklingsbanker) och privata investeringar (t.ex. från banker, fondbolag och övriga näringslivet) riktas, har avgörande betydelse för om vi ska nå en hållbar ekonomi. En hållbar ekonomi skulle innebära minskad påverkan på våra ekosystem samt bevarande av biologisk mångfald. Därför är den ekonomiska utvecklingen en extra viktig fråga för WWF.


Ekonomiska mätvärden, eller indikatorer (nyckeltal, som t.ex. BNP, som beskriver ekonomisk utveckling), kan förvärra hoten mot den biologiska mångfalden och ekosystemen om de utformas och används fel. Rätt använda indikatorer kan istället bidra till en positiv förändring. WWF har som övergripande mål för 2050, att biologisk mångfald i världens mest unika miljöer ska bevaras och att våra ekologiska fotavtryck ryms inom ramen för en planet. Detta kan bara uppnås om hållbar utveckling räknas med när beslut tas för ekonomisk redovisning, finansiering och investering.

 

Ekonomisk modell

I arbetet för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för att minska de ekologiska fotavtrycken spelar ekonomiska modeller och finansiella flöden, på olika sätt, en helt avgörande roll.


Beroende på hur de är utformade kan ekonomiska indikatorer (nyckeltal och statistik som beskriver ekonomisk utveckling för ett företag eller ett land, exempelvis BNP och nuvärdesbeskrivning, NPV) och beslut å ena sidan upprätthålla eller till och med förvärra de negativa trenderna vi ser på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket, å andra sidan bidra till att påskynda en nödvändig omställning. WWFs övergripande mål för 2050, att biologisk mångfald i världens mest unika naturmiljöer är bevarad och att mänsklighetens ekologiska fotavtryck ryms inom en planet, går bara att uppnå om hållbar utveckling integreras i beslutsprocesser för ekonomisk redovisning, finansiering och investeringar.

 

Utveckla ekonomiska modeller och indikatorer

Garden Tiger Moth. Foto: Global Warming Images / WWF

Det finns även indikatorer som visar hur naturen mår. Denna fjäril är en brun björnspinnare (Arctia caja). Den är en så kallad indikatorart och lever bara i ekosystem som fungerar bra. Idag försvinner den från många platser på grund av att klimatet förändras.

 

För att möjliggöra ett gott liv för alla inom ramen för en planet behöver de modeller som styr dagens ekonomiska system och finansiella flöden utvecklas. Ett fokus på ekonomisk tillväxt som driver på en ständigt ökande konsumtion av jordens resurser är i längden inte hållbart, det visar inte minst dagens negativa trender med minskande biologisk mångfald och ökande ekologiska fotavtryck. Det mått som används för att mäta ekonomisk tillväxt, bruttonationalprodukten (BNP), beräknar det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Detta mått används i både Sverige, EU och resten av världen. Men det är ett ganska trubbigt mått som ger långt ifrån hela bilden av samhällets utveckling eller välmående. Miljöpåverkan och social påverkan synliggörs till exempel inte i BNP-måttet.

 

Exempel på sådant som påverkar och påverkas av ekonomiska modeller:

 • Hur framgång och välstånd i ett land eller samhälle mäts och vilka nyckeltal och indikatorer som används för detta.
 • Hur naturen i sig, naturresurser och ekosystemtjänster värderas – både i ekonomiska termer och bredare. I dagsläget syns värdet av ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturresurser mycket sällan i ekonomiska kalkyler på ett tillfredsställande sätt. Ren luft, vattentillgång, livskraftiga artbestånd och fungerande ekosystem värderas knappt eller inte alls ur ett finansiellt perspektiv – trots att de utgör själva förutsättningen för samhällets välstånd och utveckling.  
 • Hur affärsmodeller utvecklas, hur näringslivet bedriver sin verksamhet och vilka effekter detta får. 
 • Vilka finansieringsmodeller som finns tillgängliga för att kunna skala upp nya innovationer och hållbara lösningar.

WWF anser att det behövs:

 • Internationellt samarbete för att införa ett globalt accepterat system som mäter ekonomiska och icke-ekonomiska värden av naturkapital och ekosystemtjänster.
 • Utveckling av kompletterande välfärdsmått till BNP, där sociala och miljömässiga indikatorer utgör självklara delar.

Styra om finansiella flöden

Fiskstim. Foto: Cat Holloway / WWF

 

För att möjliggöra ett gott liv för alla inom ramen för en planet behöver investeringar och kapitalströmmar riktas till sådant som behövs för att bygga detta hållbara samhälle, och bort från sådant som underminerar det.

Exempel på sådant som påverkar investeringar och finansiella flöden:

 • Hur banker, försäkrings- och fondbolag placerar sina uppdragsgivares kapital då de finns på sparkonton, i försäkringar eller i pensionsfonder.
 • Vilka riktlinjer och placeringskriterier kapitalägare inkluderar i sina mandat för förvaltning av sitt kapital. 
 • Hur styrmedel, direkt eller indirekt subventionerar vissa verksamheter framför andra (till exempel fossila subventioner och jordbrukssubventioner).
 • Vilka hållbarhetskriterier utvecklingsbankerna har för lån och krediter till projekt i utvecklingsländer.
 • Vilka hållbarhetskriterier ett lands exportkreditnämnd har då de ställer ut garantier till exportgenererande verksamheter.
 • På vilka sätt markinvesteringar sker och hur dessa påverkar markanvändningen ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Vilka kriterier kommuner och myndigheter har då de upphandlar varor och tjänster och vilka hållbarhetseffekter det får.
 • Vilka finansieringsmodeller som finns tillgängliga för att nya innovationer och hållbara lösningar ska nå ut i större skala.

WWF anser att regeringen tillsammans med kapitalägare och kapitalförvaltare behöver:

 • Utveckla nya finansiella kriterier som styr offentliga och privata investeringar till hållbara företag, projekt och system i enlighet med vetenskapliga underlag för en omställning mot hållbar utveckling.
 • Stimulera innovativa finansieringsmodeller för ökade investeringar i innovationer och nya tekniker som möjliggör hållbar utveckling i både offentliga och privat sektor.

 

Läs mer

Planetens gränser

Detta gör WWF 

Vad kan du göra för en hållbar ekonomi

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

  

  

Senast uppdaterad 2015-06-02

Aktuellt

Elefanten i rummetElefanten i rummet

Den globala obligations-marknaden värderas till mer än 600 biljoner kronor. Hur påverkar detta kapital målen för klimatomställningen och hur kan investerare styra sina obligationsportföljer?

Läs mer i analysen (på engelska) som den globala tankesmedjan 2° Investing Initiative (2°ii) tagit fram med stöd av WWF:
The elephant in the room – Aligning global bonds market with climate goals

 

Investeringsrekommendationer till kapitalägare

Investeringsrekommendationer till kapitalägareMed en ny klimatguide vill WWF stödja kapitalägare inom EU i hur de kan investera i linje med Parisavtalets klimatmål.

 

Läs hela guiden här (på engelska)

Läs en sammanfattning av guiden här (på engelska)

Läs pressmeddelandet från WWF här (på engelska)

 

Klimat-tester av aktieportföljer

En ny WWF-rapport gör 2°C-analyser av Europas största kapitalägares aktieportföljer.European Asset Owners report 2017.

 

European asset owners: 2°C Alignment and Misalignment of Public Equity Portfolios  – en svensk sammanfattning hittar du här.


Pod om hållbart sparande

I samarbete med WWF sänder The Green Exchange en podserie om hur sparandet påverkar klimatet. Det senaste avsnittet handlar om hur finansiella portföljers bidrag till klimatmålen kan mätas.

 

Du hittar podden i din podcastapp eller genom att gå in på länken.

Investera för en planet

Invenstera för en planet

Foldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål. 

Investera för en planet 


Lär dig mer om "blå ekonomi" 

Principles for a Sustainable Blue Economy

En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

Principles for a Sustainable Blue Economy

  

Läs mer om WWFs arbete inom hållbar ekonomi

Från fossilt till förnybart

Solceller. Foto: Global Warming Images / WWF

 

WWF ser ett akut behov av att snabbt styra om finansiella flöden från fossil till förnybar energi och energieffektivisering

 

Den ekonomiska utvecklingen fram till idag har drivits på mycket med hjälp av energi från fossila resurser som kol, olja och naturgas. Fossila bränslen har många negativa miljökonsekvenser, bidrar bland annat till klimatförändringar som motverkar en långsiktigt hållbar utveckling. Detta är ett tydligt exempel på ett område där finansiella flöden – investeringar – snabbt behöver styras om från fossil till förnybar energi och till sådant som stimulerar en effektivare energianvändning.

 

Läs mer om WWFs arbete med Kapitalets klimatpåverkan – DU ÄGER och se filmen om hur det privata sparandet påverkar klimatet

Kontakt

Har du frågor om WWFs arbete med hållbar ekonomi?

hallbarekonomi@wwf.se