Ekonomin och planetens gränser

Ekonomin och planetens gränser. Foto: NASA

 

Vi har bara en jord och det finns gränser för vad den tål. På den här sidan kan du läsa om hur naturen inte längre kommer kunna ge oss mat och andra resurser, som vi idag tar för givet, om vi passerar dessa gränser. WWF arbetar för att skapa en hållbar ekonomi inom ramen för vad jorden tål men som också ger en rättvis fördelning av jordens resurser till alla. För att uppnå det måste vi satsa annorlunda än idag, bland annat genom mer hållbar produktion och konsumtion. 

 

Mänskligheten har haft enorm nytta av den stabilitet som rått i dess livsmiljö under de senaste 10 000 åren – den geologiska period som kallas holocen och som gjorde det möjligt för mänskliga bosättningar att utvecklas till dagens moderna samhällen.

 

Världen har nu gått in i en ny period, antropocen, då mänsklig aktivitet är den största omdanande kraften på det globala planet. Med tanke på hastigheten och skalan i de förändringar mänskligheten nu orsakar på jorden kan vi inte längre utesluta att kritiska tröskelnivåer, där livsvillkoren på jorden ändras plötsligt och oåterkalleligt, kan nås.

 

Planetens gränser

Begreppet “planetära gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. För var och en av processerna försöker forskare definiera säkra gränser, utifrån dagens vetenskapliga underlag. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar.

 

Klicka för större version. Källa: Steffen and others, 16 January 2015, Sciencemag.org

 

Bildens källa: Steffen and others, 16 January 2015, Sciencemag.org

 


Enligt forskning som publicerats i vetenskapstidsskriften Science i januari 2015 är det fyra av planetens nio hållbara gränser (grönt i figuren) som bedöms ha överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning (till exempel avskogning) samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som orsakar övergödning).

När dessa tröskelvärden, planetära gränser, överskrids så får detta tydliga följder för mänsklighetens välfärd och försörjning av livsmedel, vatten och energi.
(Källa: Stockholms Universitets Forskningsnyheter)
 

En hållbar och rättvis ekonomi

Begreppet planetära gränser reser frågor om rättvisa och utveckling inom planetens biologiska kapacitet. Den internationella hjälporganisationen Oxfam har utvecklat en modell (Doughnut Economy) som både rymmer de planetära gränserna och mänsklighetens grundläggande behov (se figur nedan). De planetära gränserna utgör ett tak som vi inte får slå i, och de resurser som krävs för att tillgodose basbehov och mänskliga rättigheter, utgör en social grund – en miniminivå. Precis som det ligger oacceptabel miljöpåverkan bortom de planetära gränserna, så finns oacceptabel fattigdom bortom “den sociala grunden”. Oxfams modell illustrerar denna idé och indikerar ett säkert och rättvist utrymme som mänskligheten kan leva inom (i modellen utformat som det runda bakverket munk – därav namnet ”Doughnut Economy” eller på svenska ”munk-ekonomi” ). Säkert är det inom utrymmet genom att tröskelvärden som kan göra Jorden ogästvänlig för mänskligheten inte överskrids. Rättvist är det genom att det finns förutsättningar för att varje människa ska kunna få en skälig nivå när det gäller hälsa, välstånd, inflytande och deltagande.

 

Begreppet planetära gränser pekar mot att den värld som vi känt, och dragit nytta av under holocen, nu är beroende av vårt beteende som planetens förvaltare.

 

Klicka för större version. Källa: Raworth, 2012).(Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014

Bildens källa: Raworth, 2012. Översatt i WWF Living Planet Report 2014, svensk sammanfattning. 

 

Oxfams modell (Doughnut Economy) ringar in ett säkert och rättvist manöverutrymme för mänskligheten (det gröna ”munkformade” partiet i modellen). Säkert på så vis att det inte överskrider tröskelvärden och rättvist genom att det möjliggör för varje människa en skälig nivå när det gäller hälsa, välstånd, inflytande och deltagande

 

 

Bättre val för produktion och konsumtion

WWFs Living Planet Report 2018 granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur att vara borta till 2020. Trycket på naturresurserna ökar konstant. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

 

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och konsumera mer hållbart. Läs mer om Living Planet Report 2018.

 

Vi har bara en jord. Bilden nedan illustrerar hur vi kan nå ett hållbart liv på planeten genom en rad praktiska handlingar: Vi måste leda investeringsströmmar från det som orsakar miljöproblem till lösningarna. Vi måste fatta rättvisa, långsiktiga och miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar över. Vi måste bevara vårt återstående naturkapital och skydda och restaurera viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi måste producera resurssnålare och konsumera smartare.

 

Klicka för större version. Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014

Bildens källa: WWF Living Planet Report 2016, svensk sammanfattning.

 

Här kan du läsa mer om exempel på bättre val och förändrade marknader för produktion och konsumtion av palmolja och soja, samt om hållbar mat för alla.

 

Här är några saker du själv kan göra för att främja den biologiska mångfalden.

 

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-11-05

Aktuellt

Elefanten i rummetElefanten i rummet

Den globala obligations-marknaden värderas till mer än 600 biljoner kronor. Hur påverkar detta kapital målen för klimatomställningen och hur kan investerare styra sina obligationsportföljer?

Läs mer i analysen (på engelska) som den globala tankesmedjan 2° Investing Initiative (2°ii) tagit fram med stöd av WWF:
The elephant in the room – Aligning global bonds market with climate goals

 

Investeringsrekommendationer till kapitalägare

Investeringsrekommendationer till kapitalägareMed en ny klimatguide vill WWF stödja kapitalägare inom EU i hur de kan investera i linje med Parisavtalets klimatmål.

 

Läs hela guiden här (på engelska)

Läs en sammanfattning av guiden här (på engelska)

Läs pressmeddelandet från WWF här (på engelska)

 

Klimat-tester av aktieportföljer

En ny WWF-rapport gör 2°C-analyser av Europas största kapitalägares aktieportföljer.European Asset Owners report 2017.

 

European asset owners: 2°C Alignment and Misalignment of Public Equity Portfolios  – en svensk sammanfattning hittar du här.


Pod om hållbart sparande

I samarbete med WWF sänder The Green Exchange en podserie om hur sparandet påverkar klimatet. Det senaste avsnittet handlar om hur finansiella portföljers bidrag till klimatmålen kan mätas.

 

Du hittar podden i din podcastapp eller genom att gå in på länken.

Investera för en planet

Invenstera för en planet

Foldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål. 

Investera för en planet 


Lär dig mer om "blå ekonomi" 

Principles for a Sustainable Blue Economy

En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

Principles for a Sustainable Blue Economy

  

Läs mer om WWFs arbete inom hållbar ekonomi

Living Planet Report 2018
- svensk sammanfattning

 

Kontakt

Har du frågor om WWFs arbete med hållbar ekonomi?

hallbarekonomi@wwf.se