Hållbara städer 

Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas 70 procent av världens befolkning att vara stadsbor. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter. Nu behövs smarta sätt att möta mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad livskvalitet. 

 

 

WWF fokuserar på hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future – en framtid inom ramen för en levande planet där människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv - och där planetens biologiska mångfald förvaltas på ett hållbart sätt.  

 


 

 


 

© WWF + Michel Gunther/WWF-Canon + Jeremiah Armstrong/WWF-Canada

Ekologiska fotavtryck

Människor i städer utvecklar idag livsstilar med stora ekologiska fotavtryck. Den globala konsumtionen av material och energi ökar. WWF lyfter visionen om hållbara städer med minimala fotavtryck, bevarad biologisk mångfald och med ökad livskvalitet. 

 

Vår planet räcker inte till

   


© WWF-Canada/Frank Parhizgar + Germund Sellgren

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

I den hållbara staden är biologisk mångfald och ekosystemtjänster både inom staden och i stadens relationer med omvärlden en nyckelfråga. WWF arbetar för att lyfta fram de mångfaldiga värden som ekosystemtjänster står för.

 

 Staden och ekosystemtjänster

 


 

© Ideeone/iStockphotos + WWF/Kevin SCHAFER + National Geographic Stock/WWF

Investera i framtiden

I världens städer krävs enorma investeringar för att säkra en hållbar utveckling. I utvecklingsekonomierna behöver grundläggande infrastruktur utvecklas på ett hållbart sätt. I den äldre industrialiserade världen behöver befintlig infrastruktur bli betydligt mer resurseffektiv.

 

 Städer som drivkraft

 

© WWF International/Elma Okic

Lärande och delaktighet

Lärande och delaktighet är ledstjärnor i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Skolan har en viktig roll att spela genom att stärka barn och ungdomars handlings-kompetens inför framtidens utmaningar. Men lärande för hållbar utveckling behöver ske i alla åldrar. Hur sker processer som utvecklar staden? 

 

Aktivt medborgarskap

  

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

 

Projektledare Carina Borgström Hansson

  


Senast uppdaterad 2018-06-12

 

 

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Rapporter

City Challenge Digest - Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future
En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning.

Rapporter

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.
Läs mer här

 

Ladda ner rapporterna här:

 LPR 2016 – svensk sammanfattning

 LPR 2016

 LPR 2016 - engelsk sammanfattn


Urban Solutions Handbook

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage 


Skola på hållbar väg

En rapport som beskriver WWFs erfarenheter från ett skolutvecklings-projekt där 10 skolor deltog.