Tjäder. Foto: Wild Wonders of Europe

WWF ger miljoner till naturvårdsprojekt i landet

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser för naturvården. Kanske behövs det nya grepp och tankar för att sätta fart på en hållbar förvaltning av naturresurser och våra ekosystem? 2015 får tio naturvårdsprojekt runt om i landet dela på 2,15 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. På denna sida presenteras projekten som beviljats stöd, dels specifikt för innovativ naturvård samt de projekt som får stöd via WWFs anknutna stiftelser.


Mer information om varje projekt finns under flikarna nedan.

 

Vega

Klimatkommunerna

VEGA – mer vegetariskt och minskat matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande

Mat står för ungefär 25 % av vår klimatpåverkan och kommuner är en viktig aktör för att driva utvecklingen framåt och minska utsläppen. Under 2016 genomför därför Klimatkommunerna projektet VEGA där olika åtgärder för att höja statusen på vegetariska maträtter och för att minska på matsvinnet kommer att testas på skolor i tio Klimatkommuner. Kärnan i projektet är att åtgärderna tas fram och genomförs gemensamt av elever, pedagoger och kökspersonal i de skolor som deltar i projektet.


WWF bidrar med 250 000 kr (innovativ naturvård) till Klimatkommunerna

 

Nudging

Nudging – en knuff i rätt riktning

Det måste bli lättare att göra rätt. Nu ger WWF stöd till ett projekt som ska utbilda kommuner i hur man kan använda beteendevetenskap och metoden nudging för att få fler kommun-innevånare att göra mer och fler hållbara val. Nudging som metod handlar om att påverka folks beteende i önskvärd riktning utan att använda piska eller morot. Istället arrangeras valsituationer så att det blir lättare att göra rätt.

- Detta är en metod som kommuner kan använda som ett konkret verktyg för att skapa handling och mätbara resultat i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och minska fotavtycken säger projektledare och VD för A Win Win World Åsa Sandberg.

WWF bidrar med 200 000 kr (innovativ naturvård) till A Win Win World

Naturens rättigheter

Naturens rättigheter

För att nå miljömålen och lyckas med en hållbar framtid inom planetens gränser behövs det inte bara naturvårdande åtgärder utan även transformering av marknaden och ett förändrat tänkande. WWF ger nu stöd till ett drivande nätverk som arbetar för naturens rättigheter.

 

- Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter nya spelregler för vårt handlande och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot en hållbar framtid, säger Henrik Hallgren som är projektledare för projektet.

WWF bidrar med 250 000 kr (innovativ naturvård) till föreningen Lodyn

Food from the Woods

Food from the Woods

Food from the Woods

Tänk om det går att utveckla nya affärsmodeller som skogsägare där biologisk mångfald kan behållas. Det behövs fler alternativa sätt att livnära sig på skogen. Nu ska projekt Food from the Woods undersöka hur matproduktion med råvaror från skogen kan kombineras med största klimat- och naturvårdsnytta och som en mer lönsam inkomstkälla än traditionellt skogsbruk.

 

WWF bidrar med 250 000 kr (innovativ naturvård) till Högtorp gård för projektet Food from the Woods

Rädda sånglärkan

Sånglärka. Foto: Kaj Svahn

Rädda sånglärkan

I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren, mest på grund av rationaliseringar inom jordbruket. Ett effektivt sätt att förändra situationen har visat sig vara att anlägga lärkrutor - små osådda fläckar i åkern där sånglärkorna kan hitta mat. Detta gynnar även många andra djur och växter. WWF ger fortsatt stöd till Sveriges Ornitologiska Förening för att driva vidare projektet.


WWF bidrar med 100 000 kr (Bergmans fond) till Sveriges Ornitologiska förening – Birdlife

Biotopdatabas

Prototyp, nya biotopdatabasen

Biotopdatabas för Stockholmsregionen

Ekerö kommun får stöd från WWF för att utveckla en databas som sammanfattar och visar all naturvårdsfrågor. På så vis hoppas man få till en bättre hantering av naturvårdsfrågorna. Detta kommer att göras tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm samt Stockholms universitet. Målet är att detta senare skall kunna växlas upp och användas av andra regioner och kommuner.

 

WWF bidrar med 200 000 kr (Florafonden) till Ekerö kommun för genomförande av projektet.

Glömda frön

Glömda frön. Foto: Tomas Elandsson

Glömda frön

Kan man nå hållbar livsmedelsproduktion genom att återinföra de glömda kulturväxterna och låta dem samodlas med stråsäd och ta till vara gammal odlingsteknik? Nu ger WWF stöd till ett projekt som skall utveckla teknik att samodla glömda kulturväxter som Rättviksärt och Gotlandslins med moderna spannmål och etablera grödorna och metoden för att uppnå en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.


WWF bidrar med 200 000 kr (florafonden) till innovationsföretaget Open Eye AB

Blommor för bin

Blommor för bin. Foto: Petter Halden

Blommor för bin

Antalet vilda bin minskar dramatiskt som en följd av bland annat färre blommor i jordbrukslandskapet. Pollineringen, en livsviktig ekosystemtjänst, är hotad. På detta område finns en stor utvecklingspotential. Projektet bygger på att etablera en så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin, men även andra organismgrupper gynnas av åtgärden. Projekt Blommor för bin syftar till att ta vara på lantbrukares och allmänhetens naturvårdsintresse för att hejda utarmning av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Projektet ligger helt i linje med utformningen av det nya landsbygdsprogrammet och har god potential att utgöra modell för andra länder med liknande problematik avseende minskande populationer bland vilda pollinerare.
Medel för att finansiera insatserna samlas in från allmänheten. Man blir helt enkelt fadder till de vilda bina på samma sätt som tambina fått faddrar i stadsmiljön. Målet är att projektet ska kunna skalas upp och vara hållbart att driva över tid. Läs mer

 

WWF bidrar med 150 000 kr (Väktarfonden) till företaget BeeUrban för genomförandet av uppstarten av projektet.

Slåttermarker

Skötsel av slåttermarker. Foto: Jens Montelius Risberg

Skötsel av Dalarnas mest värdefulla slåttermarker – skötselutbildning och hävd

Dalarnas mest värdefulla slåttermarker, fulla av biologisk mångfald och arter som är beroende av slåtter, är i dag hotade. Detta på grund av att landskapet växer igen och kunskapen om slåtter försvinner. Projektet ska utbilda entreprenörer och brukare att slå med lie, att bedriva trädskötsel och att få en generell kunskap om ängar (slåttermarkernas arter, slåttertekniker, trädvård och höhantering). Målet är att kunna säkra den fortsatta existensen av hotade och sällsynta svampar och växter i några av Dalarnas slåttermarker, exempelvis fältgentiana, slåttergubbe, dvärglåsbräken och fager vaxskivling. Om projektet genomförs och skalas upp kan det inspirera till mer aktiv slåtter hos allmänheten men också att ett antal nya entreprenörer och brukare kommer att kunna behärska slåtter och trädvård (hamling). Dessa åtgärder kommer att vara av stor betydelse för slåttermarkernas fortsatta existens.

 

WWF bidrar med 250 000 kr till Länsstyrelsen i Dalarnas för genomförande av projektet.

Skoglig naturvärdesbedömning

Skoglig naturvårdsbedömning. Foto: Lisa Sandberg

Skoglig naturvärdesbedömning

Naturvärdesbedömning är centralt för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk. Stora arealer produktiv skogsmark bedöms i någon form varje år. Projektet syftar till att utveckla ett flexibelt verktyg för mer precisa, skogstypsspecifika bedömningar med högre naturvårdsbiologisk relevans. Verktyget utvecklas som en digital plattform och möjliggör effektiv datainsamling. Det kommer även finnas ett bildgalleri på arter samt bedömningar baserade på landskapsekologiska data.

 

WWF bidrar med 300 000 kr (Skogsfonden) till företaget Greensway AB.


 

Senast uppdaterad 2016-01-12

WWF-stöd till naturvårdsprojekt i Sverige 2015:

VEGA – mer vegetariskt och minskat matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande. 250 000 kr till Klimatkommunerna (innovativ naturvård).


Nudging – en knuff i rätt riktning. 200000 kr till A Win Win World (innovativ naturvård).

Naturens rättigheter - Att nå miljömålen och lyckas med en hållbar framtid inom planetens gränser. 250 000 kr till föreningen Lodyn (innovativnaturvård).

 

Food from the woods -

Matproduktion av nya skogliga råvaror, ett koncept för ökad lönsamhet och biodiversitet.
250 00 kr till Högtorp gård (innovativ naturvård).

Rädda sånglärkan
100 000 kr till Sveriges Ornitologiska förening Birdlife (Bergmans fond).

Biotopdatabas för Stockholmsregionen
200 000 kr till Ekerö kommun (Florafonden).

Glömda frön - utveckla teknisk att samodla glömda kulturväxter
200 000kr till Open Eye AB (Florafonden).

Blommor för bin – etablera bifodergröda och gynna pollineringen. 150 000 kr till Bee Urban (Väktarfonden).

Skötsel av Dalarnas mest värdefulla slåttermarker – skötselutbildning och hävd. 250 000 kr till Länsstyrelsen Dalarna (Väktarfonden).

Skoglig naturvärdesbedömning. 300 000 kr till Greensway AB (Skogsfonden).

Pressbilder

Björn. Foto: Leif Ragnarsson
WWFs stöd till Innovativ Naturvård delas ut för att främja den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken, foto: Leif Ragnarsson.
Ladda ner bilden högupplöst

Se fler av WWFs pressbilder