Earth Hour, 30 mars 2019

Tema: BÖRSEN

Halvera utsläppen från ditt sparande redan idag, men dubblera ditt klimatsmarta sparande. Välj en bank,  fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. Ta del av våra många tips och rapporter här på sidan!

 

 

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet


Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre?

Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas. 

 

Den svenska ägarandelen i storbolags fossila kol-, olje- och gasreserver motsvarade år 2014 över 5 miljarder ton koldioxid om de skulle släppas ut. Det är nästan 100 gånger mer än Sveriges årliga inhemska utsläpp på 53 miljoner ton växthusgaser (2016) och mer än hela EUs årliga utsläpp av växthusgaser på cirka 4,5 miljarder ton.


(Filmen Du Äger är producerad av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.)


Därför spelar vårt sparande roll

 

Minst 36 miljarder av våra statligt förvaltade pensionspengar var vid årsskiftet 2014/2015 investerade i bolag som huvudsakligen sysslar med fossil energi och teknik. Det går inte alls ihop med Parisavtalet och de klimatmål som Sverige nu har genom klimatlagen. Ska vi klara av att begränsa klimathotet i linje med Parisavtalets mål, kan högst en femtedel av kol-, olje- och gasreserverna utvinnas och släppas ut. Trots framsteg när det gäller investeringsriktlinjer de sista åren stöttar Sverige fortfarande investeringar i fossil energi genom både utvecklingsbanker och exportkrediter, vilket leder till mer utsläpp.


Att vi placerar våra pensionspengar och investerar i fossilindustrin, förvärrar klimatproblematiken varje dag som går. Inte nog med det, spararna riskerar dessutom att förlora stor del av pensionskapitalets värde. Värdet på fossila tillgångar sjunker i takt med att förnybar energi redan är en lönsam investering och snabbt utvecklas till att bli ännu mer lönsam.


Spar-, försäkrings- och pensionspengarna bör därför flyttas från fossiltunga bolag till hållbara investeringar, inte minst i de nödvändiga investeringar i förnybar energi och energieffektivisering som stödjer omställningen till en hållbar värld. Finansmarknaden har nu vaknat och flera tunga finansaktörer rekommenderar nu att investera i hållbara tjänster och tekniker, som till exempel elbilar och solenergi.


  

Politikerna och finansiella sektorn måste minska kapitalets klimatpåverkan

Vi vill ha klimatsmarta investeringar och grönt pensionssparande! Ansvariga politiker – se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och istället sparas hållbart. Ställ krav på att offentliga och privata investeringar ska vara i linje med Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på väl under 2 grader.

 

Svenskarnas privata sparkapital bidrar globalt till ungefär lika stora koldioxidutsläpp som Sveriges samlade nationella utsläpp under ett år (53 miljoner ton). Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerar i, och du kan kontakta din bank eller privata fond och fråga efter placeringsmöjligheter som inte bidrar till global uppvärmning. En hjälp på vägen kan vara våra listor på alla svenska fonder med innehav i världens största kol-, olje- och gasbolag, samt alla svenska fonder utan innehav i dessa bolag (observera att förändringar kan ha skett i fondernas innehav efter att vi gjorde sammanställningen 2014).

Du kan också få guidning från vår klimatanalys av Europas åttio största kapitalägares aktieportföljer (läs rapport eller sammanfattning på svenska).

En hjälp på vägen kan vara våra listor på alla svenska fonder med innehav i världens största kol, olje och gasbolag samt alla svenska fonder utan innehav i dessa bolag. (observera att förändringar kan ha skett i fondernas innehav efter att vi gjorde sammanställningen 2015).

 

Ställ krav på din bank

Ställ dessutom krav på att din bank eller förvaltare redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar, och om de är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.


 Foldern Investera för en planet beskriver hur finanssektorn kan styra de finansiella flödena mot de globala hållbarhetsmålen. Nu kan kapitalägare och förvaltare kostnadsfritt testa portföljer med aktier och företagsobligationer, vilket innebär att du som kund också kan be din bank eller förvaltare redovisa om ditt kapital bidrar till klimatmålet!

WWF har även tagit fram en klimatguide med rekommendationer till kapitalägare inom EU för att stödja och visa hur de kan investera i linje med Parisavtalets klimatmål. Guidens rekommendationer handlar om att klimattesta aktieportföljerna, redovisa hur det investerade kapitalet bidrar till klimatmålen och ta konkreta steg för att investera i linje med klimatmålen.

 

Städerna växer

En av de starkaste trenderna i världen just nu är urbaniseringen. I kombination med en ökande befolkning innebär detta att befintliga städer växer och nya städer byggs. Om vi redan nu investerar privata och statliga pengar i energieffektiviseringar och fossilfri infrastruktur, kan vi lägga grunden för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

 

Förutom att investera stort i den stora mängden av redan etablerade lösningar bör kapitalet även testa nya innovationer som stöttar en smart och hälsosam utveckling i städer. Innovationer som kan spridas på den globala marknaden.  Vill du veta mer om hur hållbara städer kan finansieras, se WWFs rapport Financing the Transition.

 

Regeringen måste ställa krav!

Riksdagens pensionsgrupp bör ge AP-fonderna ett tydligt uppdrag att omgående avveckla sina innehav i kolbolag. De bör också få i uppdrag att klimatsäkra hela det svenska pensionskapitalet i linje med Parisavtalets målsättning och de slutsatser forskningen kommit fram till, det vill säga att ta fram åtgärder för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

 

Regeringen måste:

  • ställa krav på alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige att redovisa sin klimatpåverkan
  • börja ställa krav på alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige att redovisa hur de bidrar till det internationella klimatmålet och att alla investeringar (offentliga och privata) är  i linje med Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader
  • börja ställa krav på alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige att redovisa hur de bidrar till det internationella klimatmålet
  • ställa krav på ändamålsenliga omställningsplaner från bolag som villkor för att behålla dem i sina portföljer
  • omgående göra sig av med bolag som inte kan presentera sådana planer.

Riksdagens pensionsgrupp måste på samma sätt ge AP-fonderna ett tydligt sådant uppdrag relaterat till klimatfrågan.  Sverige måste kräva att ett lågt utsläppstak sätts för att projekt ska kunna förtjäna stöd i form av exportkrediter eller utlåning genom utvecklingsbankerna.

Utsläppstak innebär en maxnivå för hur mycket ett projekt får tillåtas att släppa ut för att det ska kunna få offentligt stöd.


 

Kommuner bör se över investeringar

Svenska kommuner bör också se över sina investeringar och börja förvalta alla sina pengar i linje med Parisavtalets mål.

 

Goda exempel är Örebro kommun som i och med en ny investeringspolicy flyttar pengar från fossiltunga bolag för att i stället investera hållbart, och Göteborgs stad som utfärdat gröna obligationer i flera omgångar.

WWF granskar AP-fonderna

18,5 procent av en normal lön sätts av till den allmänna pensionen.  Av detta går 16 procentenheter till inkomstpensionen och tas om hand av statens allmänna pensionsfonder, AP-fonderna. Vid slutet av 2014 ägde de andelar i 115 av världens 189 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag. Om investeringspolicyn inte ändras radikalt, ger det betydande risker för både klimatet och oss som pensionssparare.

Se kartläggningen

WWF jobbar för en hållbar ekonomi

Vi är helt beroende av naturen. Det är bara på en välmående och  livskraftig planet som det går att ha en god social och ekonomisk utveckling. Lär dig mer om hur vi idag lever på bekostnad av ekosystemen på ett ohållbart sätt. Lär dig också om vår planets gränser och hur vi hotar vår egen framtid om vi överskrider dem. Vi vill visa hur nya idéer kan leda till en ekonomi som är hållbar - och vad du som individ kan göra.
Mer om hållbar ekonomi

Senast uppdaterad 2018-10-31

Begär klimatsmart sparande!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmingen. Bankerna säger att det inte finns efterfrågan på gröna sparalternativ – vi tror att de har fel!

Såhär gör du

Klimatkolla dina fonder

Under 2015 lät WWF granska alla 357 svenskregistrerade aktiefonders innehav i världens största listade fossila kol-, olje- och gasreserver.
 
Kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsmyndigheten och byt ditt sparande till en fond utan innehav i de bolag vars tillgångar vi inte får släppa ut om vi skall klara oss under två graders global uppvärmning!

Se vår granskning här:
DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

Så påverkar pengarna klimatet

Läs mer om svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan i WWFs rapport Du Äger!  Den är baserad på en rapport av PwC, och visar att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investerats i bolag som orsakat stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Det svenska sparandet bidrog 2014 till ungefär 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges årliga utsläpp.
Läs sammanfattningen Du Äger! 

Svårt pensionsspara klimatsmart

Foto: Jarl Marklund

Efter att Anja Backteman sett ett tv-inslag om hur våra pensionspengar investeras i oljebolag, började hon leta efter miljö- och klimatvänligare sätt att investera sina pensionspengar. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. 

Så klimatkollar du ditt sparande

Gröna obligationer - lyckat
koncept i Göteborg

Göteborgs stad var 2013 först i världen med att använda gröna obligationer. Det är en av anledningarna till att staden blev en av tre svenska finalister i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge.

Häng med till Göteborg