Foto: Klimkin / CreativeCommons / Pixabay

WWF arbetar för ett hållbart jordbruk

Det svenska odlingslandskapet är extremt viktigt för den biologiska mångfalden. Här finns nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och groddjur, en fjärdedel av häckande fåglar och hälften av alla insekter. Samtidigt har jordbrukslandskapet och jordbruket genomgått mycket stora förändringar sedan mitten av 1900-talet. 

 

Användningen  av handelsgödsel och växtskyddsmedel har ökat och allt fler jordbruk specialiserar sig på antingen djur eller spannmål. Dessutom har det skett en övergång till grödor som ger större skördar. Fälten har blivit allt större och diken och stenrösen har försvunnit.


Det har lett till att allt färre arter får plats i odlingslandskapet. Naturens egna tjänster – så kallade ekosystemtjänster – minskar till förmån för ökade skördar. Några av de viktiga ekosystemtjänster som fått sämre förutsättningar är pollinering, jordmånsbildning och biologisk skadedjurskontroll.


WWF arbetar för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Samtidigt arbetar vi för en levande landsbygd och för att lantbrukare ska ha goda förutsättningar att bedriva jordbruk.

 

© WWF

Reformera EUs jordbrukspolitik!

EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) bidrar inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk. WWF kräver att CAP reformeras.
WWFs syn på CAP 

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

WWF främjar naturbetesmarker

Naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker. För att de ska bevaras och utvecklas krävs bland annat en tydlig marknad och efterfrågan på naturbeteskött.
Mer om naturbeteskött

 

 

Foto: Rudy and Peter Skitterians / CreativeCommons / Pixabay

Det viktiga åkerlandskapet

Nära hälften av Sveriges växter, däggdjur, kräl- och groddjur och en fjärdedel av häckande fåglar finns i odlingslandskapet. Därför är det så viktigt att vi bevarar det.

Lär dig mer
 

Foto: Germund Sellgren / WWF

Årets Östersjöbonde

WWF korar varje år Årets Östersjöbonde i länderna runt Östersjön. Målet är att öka medvetenheten om alla goda initiativ som praktiseras på gårdar runt Östersjön.

Årets Östersjöbonde visar vägen 

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-10-24

Foto: Ola Jennersten / WWF

Lär dig mer om humlor -
livsviktiga för maten

Visste du att var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi? Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Lär dig mer om humlorna, våra allra bästa pollinerare!

Till humlesidan

Välj mindre men bättre kött!

 

Du kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion, genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

 

WWFs Köttguide gör det lätt att välja – ladda ner den som mobilapp, spara ner den som pdf och läs mer här!