KÖTTGUIDEN - IMPORTERAT LAMMKÖTT 

 

Lammkött importeras till Sverige från i huvudsak Irland och Nya Zeeland. Uppfödningen sker vanligtvis utomhus året runt på till största delen beten som gödslas för att växa bra vilket minskar den biologiska mångfalden. I båda länderna är det vanligt att svansen avlägsnas och att baggarna kastreras utan bedövning.

 

KLIMAT  

Importerat lammkött ger liksom det svenska upphov till stor klimatpåverkan, framför allt genom utsläpp av metan från fodersmältningen, men även från gödsling av betesmarker. Utsläppen är ungefär lika stora för svenskt och importerat lammkött (ca 21 kg CO2e/kg benfritt kött) (1). Variationen mellan olika gårdar är stor. Om många djur hålls på begränsad yta ökar risken för att näringsämnen läcker till omgivande vattendrag. I Sverige är djurtätheten generellt lägre än i andra länder. Transportens bidrag till klimatpåverkan är mycket liten även om köttet transporteras från Nya Zeeland.

 

BIOLOGISK MÅNGFALD   

Gult ljus för Nya Zeeländskt lammkött. Rött ljus för Irländskt lammkött.
Mycket av den ursprungliga vegetationen på både Irland och på Nya Zeeland har röjts till förmån för betesmarker. På Irland sker, liksom i Sverige och många andra länder, en strukturomvandling som innebär att jordbruksproduktionen koncentreras till färre platser med ett intensivare jordbruk med lägre positiva egenskaper för den biologiska mångfalden. Utfodring med soja förekommer på Irland men inte på Nya Zeeland, varför det blir rött ljus för irländskt lammkött och gult för det nya zeeländska. På Irland finns liksom i Sverige hagmarker där biologisk mångfald gynnas av bete, men utan en trovärdig märkning är det inte möjligt att veta var köttet som når den svenska marknaden har producerats.

 

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL  

På Nya Zeeland och Irland består huvuddelen av fodret av bete där användningen av kemiska bekämpningsmedel sannolikt är låg. Eftersom det saknas data på hur foderförbrukningen ser ut i de olika länderna går det bara att göra en skattning av bekämpningsmedelsanvändningen för importerat lammkött. Troligen ligger användningen väl inom gränsen för gult ljus.

 

DJURSKYDD OCH BETE   

Får och lamm på Nya Zealand och Irland lever ett fritt liv med bete utomhus hela året (på Irland kan djuren stallas upp i enklare lador vid dåliga väderförhållanden). Djur som går ute på stora ytor riskerar dock att få sämre tillsyn och kan få dras med skador och sjukdomar längre än djur som står i stall eller går på mindre betesmarker. Djuren skyddas inte av lika sträng djurskyddslagstiftning som i Sverige. Svansen avlägsnas och baggarna kastreras, båda ingreppen utan bedövning. På Nya Zeeland, liksom i Sverige, bedövas dock alla djur innan slakt. Irland sker slakt både med och utan bedövning. Båda ländernas produktion av lammkött får rött ljus.

 

ANTIBIOTIKA

Både Irland och Nya Zeeland har bra system på plats nationellt för ansvarsfull användning av antibiotika i djurhållningen. Antibiotika används inte i tillväxtbefrämjande syfte, antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och ytförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten, ska finnas. Dessutom följs hög användning av antibiotika upp med åtgärdsplaner så att användningen ska minska.

 

Källor:

(1) Röös. 2012. Mat-klimat-listan. Version 1.0. Rapport 040. Institutionen för energi och teknik. SLU.

 

 

Senast uppdaterad 2016-05-30

Följ ljussignalerna
- hitta rätt kött

Ljussignalerna rött, gult och grönt hjälper dig att välja rätt kött till middag. 
Köttguiden granskar olika köttslag utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel, antibiotika samt djurvälfärd och bete – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

 

Rött = Undvik
Påverkan på planeten är alldeles för hög

 

Gult = Var försiktig
Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd

 

Grönt = Ät måttligt
Om du äter kött, välj ur denna kategori

 

Köttguidens kriterier

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Frågor & svar om Köttguiden

 

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Frågor och svar om Köttguiden 2016

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat  

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone

Ladda ner Fiskguidens app

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se