WWF – världens naturvårdsorganisation

Lavskrika © Wild Wonders of Europe /Sven Zacek / WWF

 

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

 

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårds-organisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen
med gåvor från allmänheten.

 

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid
där människor lever i harmoni med naturen genom att:


• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
  

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter; Mat, klimat & energi; Samhälls- & näringslivsutveckling;
Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt. 

 

WWF-nätverkets övergripande mål:

Biodiversitetsmålen

  • De mest unika naturmiljöerna är bevarade och erbjuder en hållbar framtid för alla
    år 2050.

 

  • Biologisk mångfald är bevarad och väl förvaltad i världens mest värdefulla naturmiljöer. Populationer av de ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt mest betydelsefulla arterna är livskraftiga till år 2020.


Fotavtrycksmålen

  • Mänsklighetens globala fotavtryck ryms inom jordens kapacitet att underhålla liv och jordens naturliga resurser är rättvist fördelade år 2050.

 

  • Det globala fotavtrycket är mindre än det var år 2000 och visar en nedåtgående trend, speciellt när det gäller produktion av energi, grödor och vattenanvändning år 2020.
     

Läs mer om WWFs projekt här

 

Stiftelsen har ett Förtroenderåd som utgörs av cirka 50 personer, där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Resterande ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse. Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten. Styrelsens ordförande är sedan maj 2013 Axel Wenblad.

Generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet. Posten innehas från november 2010 av Håkan Wirtén.

Genom att bedriva sin verksamhet huvudsakligen med insamlade medel kan organisationen alltid agera helt fristående och behöver inte ta andra hänsyn än de som naturen kräver.
Därför kan WWF alltid stå på naturens sida!

 

Läs mer om WWFs historia

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-10-18

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWFs värdegrund

Uppförandekod

Vår uppförandekod är förankrad i olika styrdokument. WWF Brand Book, Green Book och WWFs Compact har tagits fram av WWF internationellt:

WWF Brand Book 

WWF Green Book 

WWFs Compact 

 

Här hittar du vår antikorruptionspolicy. Den är framtagen utifrån WWFs riktlinjer internationellt:

Antikorruptionspolicy 2018-02-08


Världsnaturfonden WWFs etikpolicy ingår också i ramverket.  Den ses nu över och kommer snart upp på hemsidan!

 

Finanspolicy

Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s.k anslutna stiftelser).  

Finanspolicy  2017-12-14

 

Integritetspolicy                                 

Riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR. 

Integritetspolicy 2018-05-14

Årsredovisningar

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2017 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2017

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Hållbarhetsredovisning 2017

 

Årsredovisning 2016

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2015

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2014

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2014 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2013

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2013

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2012

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2012

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2011

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2011

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2010

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2010

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2009

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2009  

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2008 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2007 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2006 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2005 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2004 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2003 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 

Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 

 

WWFs Sociala policies