WWF-Ola Jennersten

Läs om några av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen  

  

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte
att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

I dag bedriver det svenska WWF verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för tre enheter: Ekologiska fotavtryck, Landmiljö och Vattenmiljö. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt. Ett av WWFs fokusområden är skyddet av Borneo. Världsnaturfonden WWF arbetar även aktivt med att skydda bergsgorillorna och skogarna i Virunga i Afrika.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

 

Några naturvårdssegrar i Sverige

Projekt glada i Sverige. En stor framgång! 

Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren

Projekt lövgroda

Ekosystemtjänster in i skolornas läroplan

Rädda fjällgåsen

Tre unika utsjöområden - Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen - skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden

Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige
 – ett WWF-Lifeprojekt 2004-2009

Världens största fågelholk – forskningshyllan för sillgrisslor på Stora Karlsö 

Naturbetesprojekt för ett rikare växt och djurliv

WWF räddar fladdermöss

 

Några naturvårdssegrar i övriga världen

Kamerun- WWF räddar en unik regnskog

Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren

China +

WWFs naturvårdsarbete på lemurenas ö

WWF & biobränslen - från kampanj till påverkan

Människor, miljö och natur i samverkan

Bättre skydd för valrossar i Ryssland


WWF skyddar Heart of Borneo – Borneos hjärta

 

I hjärtat av Borneo finns fortfarande Asiens största orörda tropiska regnskog, en unik skatt av naturtillgångar som är starkt hotad av skogsavverkning och oljepalmsplantager.
I denna unika skattkammare har vetenskapsmän nyligen upptäckt nya arter som ingen visste fanns – och som kan få stor betydelse för oss människor, bland annat vid tillverkning av läkemedel.

Dessvärre är skogarna hotade. Olika företag äger eller har tillgång till de flesta av de 22 miljonerna hektar orörd skog, vilket gör att WWF för en hård kamp för att försöka bevara området och skydda det mot ohållbar kommersiell användning. WWF vill också skapa förutsättningar för ett hållbart uttag av naturresurser, till exempel genom FSC-certifiering.

År 2007 uppnådde WWF ett genombrott när regeringarna för de tre länder som delar ön – Brunei, Indonesien och Malaysia – lyckades enas om en gränsöverskridande plan för områdets förvaltning. Tack vare det kunde enorma kinesiskt ägda oljepalmsplantager stoppas liksom en väg som skulle skära rätt genom områdets hjärta.
Nu fortsätter WWF med det viktiga arbetet för att stoppa skövlingen av naturskogar, minska utsläppen av växthusgaser och ge lokalbefolkningen möjligheter till en rättvis försörjning.

Under 2011 lanserade de tre ländernas regeringar en handlingsplan där olika mål för bevarande och hållbar utveckling specificeras och värderas ekonomiskt.

Under 2012 inrättas även ett nytt skyddat område i den indonesiska delen av Heart of Borneo. Det omfattar 800 000 hektar och rymmer tre stora flodsystem. Då skapades en ekologisk korridor som förbinder fyra befintliga nationalparker.

Totalt bidrar det nya skyddade området till en 20-procentig ökning av den totala ytan av skyddad skog i hjärtat av Borneo.

Borneos hjärta är också hemvist för pygméelefanten. Arten förekommer bara i Borneos nordöstra hörn, i ett område som sträcker sig från östra och mellersta Sabah till Sebuku-Sembakungregionen i östra Kalimantan.
 

Läs mer om WWFs projekt här

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-28

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia

Drottningholmsappellen

 

Drottningholmsappellen (5,7 MB)

 

Drottningholmsappellen är ett upprop som lanserades 26 maj 2011 i samband med WWFs jubiléumsdag "WWF – 40 år i Sverige, 50 år i världen". Syftet med appellen är att den ska undertecknas av företag, kommuner, organisationer och forskare som vill främja lösningar för hållbar utveckling och friska ekosystem. Appellen ligger sedan som grund för de årliga tankesmedjor som WWF kommer att bjuda in till. Målsättningen är att hitta nya samhälls-övergripande lösningar för de utmaningar vi står inför.