WWFs Sociala policies

Ekosystemen och den biologiska mångfalden sätts under allt större press när konkurrensen om mark, vatten och naturresurser ökar. I och runtomkring många av världens mest värdefulla naturområden lever människor som är beroende av de ekosystem som omger dem. De drabbas om naturen förstörs och den biologiska mångfalden utarmas.

En effektiv naturvård måste kombinera skyddet av naturen med behoven hos alla de människor som lever nära naturen och är beroende av dess resurser. Naturvården måste också väga in att människors sociala villkor påverkas av de åtgärder vi föreslår, och vi måste bjuda in dem till att vara med och påverka.

WWF arbetar utifrån riktlinjer som hjälper oss att integrera de mänskliga och sociala dimensionerna i vårt naturvårdsarbete. Våra åtaganden gäller hela WWF-nätverket – och därmed också för oss i Sverige – men tillämpningen måste anpassas till lokala förhållanden.

Riktlinjerna utgår från fem principer:

1. Respektera människors rättigheter enligt nationella och internationella lagar och traditioner
2. Arbeta för rättvisa på alla nivåer inom ramen för våra projekt, program och vårt påverkansarbete
3. Berika lokalsamhällenas – och särskilt de fattigas – naturtillgångar och se till att naturvården gynnar, och inte skadar, sårbara människor
4. Stärk förvaltningen av naturresurser, bland annat genom bättre former för beslutsfattande, decentralisering och större möjligheter för lokalbefolkningar att hävda sina rättigheter
5. Motverka orättvisor i fördelning av naturvårdens nytta och kostnader, och samtidigt motverka ohållbara mönster när det gäller konsumtion och produktion på alla nivåer

Klicka på länkarna för att komma till WWFs sociala policydokument (på engelska):

Fattigdom och naturvård
Jämställdhet
Naturvård och mänskliga rättigheter
Urfolk och naturvården

 

 Complaints Resolution Mechanism

Senast uppdaterad 2016-05-16

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion