Medel till innovativ naturvård - ett initiativ från Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en satsning på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården och som, om de vidareutvecklas, har en potential att få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt etc.

Genom WWFs stöd till innovativ naturvård ska lovande projekt och idéer ges möjlighet att testas och vidareutvecklas för att (antingen avfärdas om de inte lyfter) eller ges en bättre förutsättning att utvecklas vidare och skalas upp för att spridas i större skala.

Varje år delas medel ut till ett eller ett par projekt/idéer i from av projektstöd/bidrag. Maxbelopp per projekt är ca  250 000 kr.

Målgrupp:
Stödet kan ges till föreningar, organisationer, myndigheter eller företag och i enlighet med nedanstående kriterier.

Kriterier:
Projektet / idén skall:
• ligga i framkanten och visa på nytänkande när det gäller natur- eller miljövård samt främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck.
• ha stor potential att direkt eller i framtiden främja och vara en hävstång för ökad biologisk mångfald och/eller hållbart nyttjande av naturresurserna ur ett biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och minska ekologiska fotavtryck.
• utgöra ett inspirerande föredöme inom innovativ naturvård som kan skalas upp, återupprepas och tillämpas av andra aktörer på andra platser i Sverige eller världen.


Inriktning:
Stöd kan ges t.ex. för nyskapande och innovativa:
• metoder eller praktiska redskap viktiga för arbete med bevarande och/eller hållbart nyttjande.
• förvaltningsmodeller.
• metoder och processer för samarbete mellan olika aktörer
• modeller som underlättar värderingen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• metoder för effektiv uppföljning av vidtagna naturvårdsåtgärder.
• tekniska lösningar för främjande av biologisk mångfald och minskade ekologiska fotavtryck
• metoder och processer som ökar kunskap och förståelsen för biologisk mångfald, ekologiska processer, ekosystemtjänster och hållbart nyttjande

Ansökan
Ansökan ska skrivas i ansökningsmall och skickas via mail i wordformat till innovativnatur@wwf.se , senast den 16 september 2016.


Ansökningarna kommer att behandlas under oktober/november och besked lämnas senast sista november. De beviljade projekten kommer då att få sitt projektstöd i december.

Rapportering:
Skriftlig rapportering sker efter projektets genomförande eller minst en gång per år, samt kortfattad lägesrapport efter halvtid. Projektledaren förväntas ställa upp med att personligen informera om projektet vid något tillfälle. Projektet ska kunna slutredovisa inom ca två år från formell projekt start (detaljer kring detta kommer finnas i avtal).

 

Senast uppdaterad 2016-09-09