WWF-Canon / Frank Parhizgar

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2018

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.
 

Världsnaturfonden WWFs Förtroenderåd 2018

Förtroenderådets ordförande
H M Konungen

Förtroenderådets vice ordförande
Maria Norrfalk
 

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Lena Sundin Rådström
Friluftsfrämjandet, Lars Lundström 
Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit
Jordbruksverket, Christina Nordin
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Eva Pettersson
Kungl. Vetenskapsakademien, Martin Jakobsson
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström 
Marine Stewardship Council, MSC, Kari Stange

Naturhistoriska Riksmuseet, Joakim Malmström
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson

Röda Korset, Sara Revell Ford

Scouterna, Petra Lindskog 
Stockholm Environment Institute, SEI,
Åsa Gerger Swartling

Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist 
Svenska Botaniska Föreningen, Eva Waldemarsson
Svenska Kyrkan, Anders Wejryd

Svenska Naturskyddsföreningen, Johanna Sandahl
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jenny Wik Karlsson
Svenska Turistföreningen, STF, Magnus Ling
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Rolf Brennerfelt

Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och  Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

 


 

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Björn Carlson 
Hans Christofferson  
Kjell Engström  
Christer Fuglesang
Peter Hanneberg  
Margareta Ihse  
Mattias Klum   
Lars Kristoferson  
Jan Larsén   
Lars-Erik Liljelund  

Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Mildred von Platen

Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Jens Wahlstedt
Marcus Wallenberg
Anders Wijkman

 

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark

Björn Hägglund
Rolf Wirtén

 

Världsnaturfonden WWFs Styrelse 2018

Klicka på namnen nedan för mer information

Axel Wenblad - Styrelsens ordförande

Märtha Josefsson - Vice ordförande och skattmästare

 

Ledamöter

Caroline Ankarcrona

Eva Blixt

Torbjörn Ebenhard

Minna Epps

Johan Kuylenstierna

Claes Sjöberg

Kerstin Sundberg 

Eva Thörnelöf

 

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp 

Klicka på namnen nedan för mer information

 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

Krister Adolfsson

Avdelningschef
Karin Lindwall

Avdelningschef

Lisbeth Larsson

Avdelningschef

Gunilla Elsässer

Avdelningschef

Vicki Lee Wallgren

Avdelningschef
Åsa Ranung

Avdelningschef
Daniel Robertsson

Avdelningschef

Gunilla Melsted

Avdelningschef

 

Generalsekreterarens ersättning


Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.
• Generalsekreterare Håkan Wirténs lön är 102 000 kronor i månaden. Ingen övertid utgår.
• Generalsekreterare har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.

Generalsekreteraren innehar årskort hos SJ som stiftelsen betalar och som förmånsbeskattas vid privat användning. Generalsekreteraren förmånsbeskattas för rikskortet.
Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.
 

Kontakt

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen

enligt följande modell:

fornamn.efternamn@wwf.se
 

 

Senast uppdaterad 2018-11-08

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter. Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning för valberedningen 

Årsredovisningar

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2017 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2017

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Hållbarhetsredovisning 2017

 

Årsredovisning 2016

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2015

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2014

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2014 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2013

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2013

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2012

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2012

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2011

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2011

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2010

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2010

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2009

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2009  

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2008 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2007 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2006 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2005 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2004 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2003 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF