© WWF Frank Parhizgar

Östra Vätterbranterna

Foto . Torbjörn Hegedüs

 

Från Huskvarna i Jönköpings län upp till Omberg i Östergötland sträcker sig de kuperade Östra Vätterbranterna. Här har WWF under flera år varit aktiva för att bevara biologisk mångfald och landskapets övriga värden.

 

Bidrag till stängsel för naturbetesmarker, landskapsekologiska
planer samt stöd till andra naturvårdsprojekt och informationsinsatser
har satt tydliga spår i landskapet. Det långa samarbetet mellan markägare, ideella organisationer, kommuner och myndigheter som länsstyrelsen i Jönköping är unikt och har nu lett till att Östra Vätterbranterna utsetts till ett biosfärområde. Biosfärområden ska bevara biologisk mångfald och samtidigt gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

 

Närheten till Vättern och den branta stigningen upp på höjderna ger ett karaktäristiskt klimat där bland annat värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek trivs. Östra Vätterbranterna är därför ett av landets viktigaste områden för att bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till dessa trädslag. De branta höjderna i Omberg, Östergötland, är åter hemvist för den i Sverige ovanliga pilgrimsfalken och förhoppningar är att den även sprider sig söderut i de östra Vätterbranterna.

 

Fakta om Östra Vätterbranterna

 

Bakgrund

Östra Vätterbranten är ett ca 50 000 ha stort område som ligger på östra sidan om Vättern och är unikt genom sin växlande topografi och mosaik av småskaligt brukade marker. Den kraftigt kuperade terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden.


Närheten till Vättern och den branta stigningen upp på höjderna ger ett karaktäristiskt klimat där bland annat värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek trivs. Östra Vätterbranterna är därför ett av landets viktigaste områden för att bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till dessa trädslag. Dessutom finns en stor mängd hamlade träd i Östra Vätterbranterna, som räknas som ett av landets kärnområden för denna tradition. Området har en stor variation av värdefulla biotoper och olika markanvändning både skogsbruk och naturbetesmark. På grund av de naturgivna förutsättningarna och den hävd som människan utfört genom årtusendena är artrikedomen stor i området och antalet rödlistade arter högt.


Projektet bedrivs i följande områden

Jönköpings län, Östra Vätterbranterna

 

Projektets mål

Genom en aktiv samverkan skapa en livskraftig landsbygd, ett hållbart ekosystem och ett attraktivt landskap för brukare, boende och besökare.


Genomförande

Östra Vätterbrants-projektet startades i slutet av 1990-talet av länsstyrelsen i Jönköping, dåvarande Skogsvårdsorganisationen, Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF, Gränna skogsgrupp, Södra och LRF, i syfte att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området genom att fokusera på ett nära samarbete med markägare och andra intressenter. En grundtanke i projektet är att naturvårdsåtgärder såsom skötsel och olika former av skydd ska planeras och genomföras utifrån ett landskapsperspektiv. Ett flertal inventeringar (bla en fördjupad nyckelbiotopsinventering av såväl skog som trädbärande betesmarker) har genomförts för att öka kunskapen om områdets naturvärden. Resultatet av detta arbete har sammanställts i en biologisk rapport som också pekar ut olika dellandskap med tydliga och generella drag i naturen.

 

Ett tjugotal nya reservat och biotopskyddsområden har bildats och många naturvårdsavtal har ingåtts. Östra Vätterbranterna som modellprojekt har i flera olika sammanhang lyfts fram som ett lyckat exempel på betydelsen av lokal förankring. Från att ha varit ett forum för att hantera konflikter, har projektet lett till en dialog och numera ett nära samarbete mellan alla inblandade aktörer. Målsättningen är att övergå från projekt till en permanent organisation i form av biosfärområde Östra Vätterbranterna. Området har fått biosfärsstatus av FN organet Unesco.

 

Senast uppdaterad 2015-02-06

 En underbar fredag

 

Ladda ner en bok om Östra Vätterbranterna av Roger Olsson:

Hela boken (3mb)