© Wild Wonders of Europe Widstrand WWF

Den svenska skogen

Den svenska skogen – ansvarsfullt brukande och bevarande

Skogen är Sveriges dominerande naturtyp. Skog i olika former, inklusive trädbärande impediment, täcker ungefär 28 miljoner ha - närmare 70% av landarealen. Skogsekosystemen är Sveriges mest artrika naturtyper. Skogen och skogsbruket är också ryggraden i den svenska ekonomin.

Sveriges skogar har brukats under sekler och andelen opåverkad naturskog är idag mycket liten. Många biotoper som är viktiga för floran och faunan har krympt och fragmenterats, dels till följd av skogsbrukets intensitet och ensidiga inriktning mot virkesproduktionen, dels till följd av att det äldre bondesamhällets skogsutnyttjande nästan har försvunnit.

Sveriges har valt en modell för skogens bevarande som baseras till största delen på frivillighet. Varje sektor ska ta sitt ansvar för att bevara skogens naturliga mångfald, i sina naturliga utbredningsområden. Skogsvårdslagen är en minimilag, och därtill gäller att varje markägare, privat-, bolag- eller statlig tar tillräckligt mycket frivillig naturhänsyn i skogsbruket för att uppnå de statliga miljömålen.

Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv

och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag. 

 

Läs mer om WWFs skogsvision

 

lappuggla © Wild Wonders of Europe Peter Cairns WWF

 

 

  

Senast uppdaterad 2013-10-29

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson