© Mauri RAUTKARI / WWF-Canon

Skog & Klimat

Foto: Sofi Alexanderson


Skog och klimatanpassning

Vi kan redan ana klimatförändringens effekter i den svenska skogen, med stormar och varmare klimat. Flora, fauna och möjligheterna till en effektiv virkesproduktion påverkas. Att den skog som planteras idag också kommer att utsättas för klimatförändringar håller vi för sannolikt.

Skogen förväntas växa mer i ett varmare klimat. Den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar på en ökad tillväxt med 20-40 % jämfört med dagens nivå. Samtidigt kommer klimatförändringarna genom sin, i många fall negativa, påverkan på arters och ekosystemens förmåga att överleva och sprida sig, ställa högre krav på naturvårdande åtgärder inom skogsbruket som t ex naturvårdande skötsel. Risken för skador på skogen ökar och slår ut en del av tillväxteffekten. Fler stormar och skogsbränder förväntas liksom fler insekts- och svampskador.

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för arter och den biologiska mångfalden i hela skogslandskapet, men det gör också pågående markanvändning och skogsbruk. Det står klart att det egentligen är svårt att separera ut effekter av markutnyttjande och effekter av klimatförändringar, som i många fall samverkar och förstärker stressen för många arter och naturliga ekosystem.

Den bästa strategi vi kan välja när det gäller skogen och klimatet är att slå vakt om variation på alla nivåer i skogen, från skogsträdens arvsanlag till storleken på naturskyddade områden. Naturligt artrika ekosystem är mer robusta än utarmade. Att bevara den biologiska mångfalden är därför ett sätt att värna skogens förmåga att möta den klimatstress som oundvikligen kommer.
 

Rapport: Hugga eller skydda - boreala skogar i klimatperspektiv

 


 

Senast uppdaterad 2013-10-29

 

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson