© Wild Wonders of Europe Widstrand WWF

WWF välkomnar förslag till nya FSC-regler för skogsbruk i Sverige

Nyligen presenterade Svenska FSC ett förslag till reviderad svensk skogsbruksstandard. Det är nu ute på konsultation och har stor betydelse då mer än hälften av skogsmarken i Sverige är FSC-certifierad. Förslaget har utarbetats i en process där WWF och  andra miljö-, sociala och ekonomiska intressenter deltagit.

 

- WWF välkomnar förslaget till ny svensk FSC-standard. Detta har stor betydelse för utvecklingen av såväl svenskt skogsbruk som naturvårdsarbetet i skogen. Det finns ett stort behov att höja naturvårdsambitionen i skogen och förslaget innehåller flera viktiga delar som bidrar till det, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. Allt fler vill köpa produkter från ett ansvarfullt skogsbruk och FSC måste utvecklas för att göra skillnad i skogen och möta konsumenters önskemål, menar Håkan Wirtén.

 

 För WWF är särskilt följande förändringar och förbättringar i förslaget viktiga:
 
• Utöver de minst fem procent som idag avsätts som naturvårdsavsättningar ska ytterligare fem procent eller mer av skogsmarken avsättas eller skötas med fokus på miljö eller sociala värden och / eller för att utveckla kontinuitetsskogsbruk.
• Fler naturvårdsträd lämnas på hyggen som dessutom lämnas på sådant sätt att den kala ytan begränsas.
• Mer lövträd i framtidens skogar.
• Bättre hänsyn till hotade arter och speciellt fåglar i skogsbruket
• Bättre hänsyn i skogsbruket till skogens vattendrag och våtmarker
• Förbättrat arbetssätt med att identifiera och skydda nyckelbiotoper
• Tydligare regler och begränsning i användandet av främmande trädslag.
• En helt ny modell för samplanering och hänsyn till samisk rensskötsel och kultur.

 

Läs mer om det nya förslaget här på FSC-hemsida

 

Lappugglan häckar i skogen och gärna i risbon av duvhök och ormvråk, men även i högstubbar av döda träd.

 

Senast uppdaterad 2016-10-12

 

 

 WWF och Skog

Läs mer

  Rödlistade arter i Sverige 2015


 

Tretåig hackspett.  Är rödlistad som Nära Hotad i senaste : Rödlistade arter i Sverige 2015. 

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson