Skog & Politik

Vi står idag inför ett antal stora utmaningar i den svenska skogen. Den biologiska mångfalden utarmas fortfarande och klimatförändringarna måste hanteras även inom skogen. Under de senaste åren har dessutom efterfrågan på virkesråvara och behovet av biobränsle ökat rejält, vilket leder till att trycket ökar på att snabbt höja tillväxten och uttaget ur skogen.

 
Skogspolitiken styrs sedan länge av två jämställda mål. Våra skogar ska ge god avkastning av virke, samtidigt som den biologiska mångfalden – skogens växt- och djurliv – ska bevaras. Det senare målet ligger också i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges internationella åtaganden, bland annat FN-konventionen om biologisk mångfald. Dessa skogspolitiska mål antogs i början av 90-talet och Sverige sågs då som ett internationellt föredöme.

Dagens svenska skogsdebatt handlar dock i stor utsträckning om att öka produktionen av skogsråvara, detta trots att dagens skogsbruk och andra åtgärder inte alls räcker för att uppnå de centrala miljömålen för svensk skogs- och miljöpolitik. Ett ännu intensivare skogsbruk och nya metoder för ökad produktion försvårar ytterligare denna situation. Vi ser att de mål man har för skogens biologiska mångfald och andra värden inte längre tas på det allvar som krävs!

För Världsnaturfonden WWF är slutsatsen klar – det behövs en betydligt vassare skogs- och naturvårdspolitik som tar miljömålen och Sveriges internationella förpliktelser på allvar.

Viktiga åtgärder och satsningar måste bland annat innefatta att:


1. Inför en ny skogpolitik som är ekosystembaserad

2. Inför intensifieringsmoratorium

3. Skydda minst 20% av skogen

4. Stärk miljöhänsynen i skogsbruket

5. Skapa förutsättningar för naturliga ekologiska processer

6. Tydligare lagstiftning om användning av främmande arter i skogen

7. Kartlägg och värdera skogens ekosystemtjänster

8. Öka andelen hyggesfritt skogsbruk

9. Stärk vattenhänsynen

10. Sektorsintegrerad styrning på landskapsnivå

 

WWFs skogsvision


 

Senast uppdaterad 2016-08-23

 

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson