Valåret 2018

WWF kräver: Minst 4 miljarder årligen till skydd av värdefull skog!

Staten måste satsa mer på naturvård. Med dagens takt når Sverige inte upp till vare sig nationella eller internationella miljömål.  Men det går att vända utvecklingen! WWF vill att nästa regering – oavsett vilken det blir – satsar minst 4 miljarder kronor per år på skydd av värdefull skog och annan natur!

 

Gammelskog. Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe / WWF

 

Linda Berglund, skogsexpert på WWF. Foto: Birgir Leistmann-Walsh– Även om skogen har fått mer skydd sedan 2015 är behovet fortfarande stort. Efterfrågan på träråvara ökar allt mer och läget är fortsatt tufft för den biologiska mångfalden. Mer resurser till skogsskydd skulle dessutom vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger större möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.  

Så kallad naturskog med gamla träd, lövträd och död ved är livsviktig för många arter, från fåglar till insekter, lavar och svampar. Ett exempel på en art som är nära att försvinna efter ett alltför intensivt skogsbruk, är den vitryggiga hackspetten. För att överleva behöver vitryggen skogar med äldre lövträd och mycket död ved, som ofta saknas i en intensivt brukad skog.

Vitryggig hackspett. Foto: Ola JennerstenMen Sverige har bara några få procent naturskog kvar, och urskogen är i princip borta. I större delen av landet är skogen utarmad och reducerad till produktionsskog baserad på monokulturer, som är fattiga på biologisk mångfald.

– Men det räcker inte att vi bara skyddar all kvarvarande värdefull skog för att upprätthålla vår biologiska mångfald. Vi måste också restaurera värdefulla skogar, inte minst lövskogar, och se över skogsbrukets miljöhänsyn och brukningsmetoder. säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

– Vi ser också att det finns ett starkt stöd hos allmänheten för ett ökat skydd av skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund.

I en SIFO-undersökning om svenskars inställning till den svenska skogen som WWF genomförde i våras, svarade åtta av tio tillfrågade att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Nästan varannan anser också att regeringen behöver tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog.

 

Mer info om SIFO-undersökningen


Ladda ner Skogskompassen 2018  

 

Naturskog, Jelka-Rimakåbbå. Foto: Ola Jennersten / WWF

Senast uppdaterad 2018-09-03

Skogskompassen 2018

Skogskompassen 2018

Se partiernas svar i Skogskompassen
Ladda ner Skogskompassen 2018

 WWF uppmanar nästa regering att:

  • Utreda skogspolitiken på nytt, och slå fast en skogspolitik där förvaltningen av skogen genomförs inom naturens gränser. 

 

  • Ta fram en ny skogsvårdslagstiftning och föra över skogsvårdslagen till miljöbalken.

  • Ändra Sveaskogs ägardirektiv, förtydliga bolagets roll som föredöme för hållbart skogsbruk och säkerställa att det statliga bolaget inte avverkar skyddsvärda skogar.

  • Stoppa intensifieringen av skogsbruk som sker på bekostnad av ekosystem.

  • Avsätta 4 miljarder per år för skydd av värdefull skog och natur.

Styrkor och svagheter
- Skogskompassen

Senaste nytt

Så kan vi minska utsläppen från bilarna. Foto: Pixabay2018-08-27
Politiker: Så kan vi minska utsläppen från bilarna

Sverige behöver minska utsläppen från vägtransporterna med över 25 procent under nästa mandatperiod. Detta för att ha en chans att klara Sveriges klimatmål.
En stor portion nytänk krävs

 

Östersjökompassen 20182018-06-28
Partierna för bottentrål-förbud av torsk.

Alla riksdagspartier utom SD är för att Sverige ska driva frågan om ett bottentrålförbud av torsk inom EU. Det visar WWFs partienkät Östersjökompassen.
Pressmeddelande Östersjökompassen 2018

Partiernas svar i Östersjökompassen

 

Skogskompassen 20182018-06-20

Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv
En majoritet av riksdagspartierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas.

Det visar WWFs enkät Skogskompassen

Partiernas svar i Skogskompassen

 

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner. Foto: Ola Jennersten / WWF2018-06-12

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner.

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt.

Ny SIFO-undersökning

 

Klimatkompassen2018-06-01

Politisk enighet om strategi att minska flygets klimatutsläpp – men svag vilja att ta bort subventioner

Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, vill minska flygets klimatpåverkan och ta fram en nationell strategi för detta.

Det visar Klimatkompassen, den valenkät om klimatpolitiken som WWF och Föräldravrålet gjort tillsammans

Partiernas svar i Kllimatkompassen

 

2018-05-09

Ny rapport föreslår åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan
Svenskarnas klimatgasutsläpp från flygresor ökar enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.
Vi behöver genomföra åtgärder som avsevärt minskar flygets klimatpåverkan

  

2018-05-02

Tre av fyra svenskar vill se klimatplaner innan valet
Tre av fyra svenskar (73 procent) uppger att det är viktigt att partierna – innan valet – presenterar konkreta åtgärdsförslag för att minska klimatutsläppen. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen.

Ny Sifo-undersökning

 

Grönsaker. Foto: Martin Harvey / WWF2018-03-01

Nästan hälften av svenskarna tänker varje vecka eller oftare på klimatet som de pekar ut som den tredje viktigaste samhällsfrågan efter terror (46 procent) samt konflikter och krig (43 procent).

Läs mer om undersökningen

 

Klimatkalkylatorn2018-02-28

Beräkna din miljöpåverkan med Klimat-kalkylatorn

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

Till klimatkalkylatorn

Kalendarium - Viktiga datum

8/9

Klimatmarschen

Den 9 september är det riksdagsval. Ett val vi måste få att handla om en levande planet och om klimatet och biodiversiteten.
Vill du gå med oss i klimatmarschen dagen före valet? Skicka ett mejl till madeleine.vanderveer@wwf.se

 

22/8
Förtidsröstning börjar i Sverige

 

9/9
Valdagen

Vi jobbar med valet

Valåret 2018

 

Har du frågor om valåret 2018 och WWFs arbete? Kontakta oss!

 

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, ansvarar för valarbetet

 

Ola Hansen, klimat

 

Erika Reje, kommunikation

 

Nina Schmieder, kommunikation

 

Thor Greve

 

Linda Berglund, svensk skog

 

Anders Alm, Östersjön

 

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare

 

Vi kan alla nås via: 08-624 74 00