Gröna levande städer

  

Bakgrund

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, även kallad Ekoparken, är världens första nationalstadspark och bildades 1995.

 

Området som ligger mitt i Stockholm är ca 27 km² stort och är en ekologiskt viktig spridningskorridor för ett stort antal växter och djur. Av Upplands djur och växter lever ca 3/4 i Nationalstadsparken. Förutom däggdjur som räv, grävling, mård, mink och rådjur häckar det också ett hundratal fågelarter i området. Åtta av Upplands elva fladdermusarter finns här liksom ett flertal rödlistade arter, framförallt en del mycket sällsynta insekter som här har sin enda förekomst i riket. 

 

Nationalstadsparken är en grön oas och är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. Parkens grönska renar luften, dämpar buller, bidrar till ett bra klimat i staden samtidigt som den ger storstadsborna en möjlighet till en avstressande miljö. Nationalstadsparken har även ett stort kulturvärde med sitt varierande utbud av vackra hus och byggnader. Många av dessa är av högt arkitektoniskt värde och flera hundra skyddas som byggnads-minnen, däribland tre kungliga Slott. Nationalstadsparken är ständigt utsatt för hot från den växande staden och WWF har sedan 1991 kämpat för att värna-vårda-visa området.


Projektet bedrivs i följande områden:

Lidingö, Solna och Stockholms kommuner i Stockholms län, Uppland.


Projektets mål

Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden ska värnas, vårdas och visas men även berikas och utvecklas. Det viktigaste är att skydda området för en överskådlig framtid.

 

Nationalstadsparkens naturbeten är ett särskilt delprojekt: Inom parken betar idag 25 st kor av rasen Highland Cattle som naturvårdare. Bonden heter Morgan Eriksson och projektet är ett samarbete mellan WWF, Kungl Djurgårdens Förvaltning och Statens fastighetsverk.


Genomförande

  • Öka Nationalstadsparkens "gröna" yta.
  • Öka och utveckla den biologiska mångfalden bl a genom att restaurera våtmarker för fågellivet. 
  • Se till att ett ekologiskt synsätt genomsyrar de företag som verkar och finns i parken. 
  • Restaurera skräpiga områden, ge ett värde för Nationalstadsparken och det historiska landskapet. 
  • Motarbeta störande nybebyggelse i eller intill Nationalstadsparken. 
  • Restaurera och utveckla kulturminnen i form av hus, anlagda parker och trädgårdar etc. 
  • Med visningar skapa ett "mentalt skydd" för Nationalstadsparken. 
  • Se till att nationalstadsparkens skyddande lagstiftning stärks, följs upp och efterlevs. 

Övrig information

Det senaste som hänt i projektet är att Fortum bidragit med 100 000 SEK för vård och information kring Isbladskärret. Statens fastighetsverk har
anlitat WWF för expertstöd i sin del av Nationalstadsparkens Naturbeten
och för det erhåller WWF 50 000 SEK.

 

Under mars 2008 hölls en stor konferens med närvaro av kungen, miljöministern, landshövdingen, stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm och motsvarande i Solna, chefen för Fastighetsverket och chefen för Sveaskog samt WWFs generalsekreterare. Konferensen blev lyckad i och med att miljöministern utlovade krafttag för att stärka skyddet av Nationalstadsparken.

 

Regeringen avser att döpa området till "Nationalstadsparken Stockholm-Solna" och därför fasas begreppet "Ekoparken" ut som istället får stå för Sveaskogs 34 områden med höga naturvärden. WWFs Ekoparksfond har därför döpts om till "Nationalstadsparksfonden WWF".

 

För att stärka arbetet med Ekoparken bildades Ekoparksfonden WWF i 1997 - ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF,  Ståthållarämbetet (Kungens slottsförvaltning) och Strömma Turism & Sjöfart AB. Projektet finansieras av Ekoparksfonden WWF.

Projektledare och kontaktperson på WWF: Henrik Waldenström

Senast uppdaterad 2013-10-15

 

Läs mer

Nationalstadsparken Stockholm-Solna
- världens första nationalstadspark

På Ekoparkens egna hemsida kan

du läsa mer om vad som händer i parken.


Statsnära bonde hjälper arter överleva 

Artikeln från WWF EKO om naturbete i Ekoparken.

 

Exkursionsguide för Torphagen

Skötselplanen för Torphagen är ett samarbete mellan WWF och Statens fastighetsverk.