© WWF/Steve Morello

Schimpanser och gorillor i Albertine Rift

 

Bakgrund

För att rädda de fyra stora människoaporna i Afrika (västlig och östlig gorilla, schimpans och dvärgschimpans) är det viktigt att bevara den skog de lever i. De hotas alla av illegal jakt, sjukdomar som sprids från människor och att livsmiljön förstörs.

Därför arbetar WWF med området Albertine Rift i Afrika som sträcker sig över flera länders territorium. Detta skogsområde är mer än 1 000 km långt och här finns en del låglandsregnskog i väster, mycket bergsregnskog i mitten och sjöarna i Rift Valley längst i öster. I de många olika slags miljöerna finns det en mycket stor artrikedom.

Denna region är ett av de mest tätbefolkade områdena i Afrika och därför drabbas regionen av många direkta och indirekta hot mot individuella djur och hela ekosystem. Hoten är framför allt ohållbar skogsavverkning, allmän skogsskövling och omvandlingen av orörda områden till jordbruks-, betes- och jaktmarker samt insamling av brännved. På senare år hotas även området av oljeexploatering även inne i Virunga nationalpark.

 

 

Projektet bedrivs i följande länder:

Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda och Tanzania.
 

Projektets mål

Är att säkerställa framtiden för bergsregnskogarna i Albertinerområdet och andra viktiga ekosystem i Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda och Tanzania. Det är bland annat för att rädda miljöer som de stora människoaporna lever i. 
 

Genomförande

För att klara livsmiljön för apor och andra djur- och växtarter är det strategiskt viktigt att ta fram en övergripande aktionsplan för detta område.

Inom de närmaste åren ska projektet undersöka vilka som är de viktiga aktörerna och vad som bör göras inom naturvården. Dessutom kommer WWF försöka få en överblick över den biologiska och socioekonomiska situationen. Därefter utvecklas en biodiversitetsplan med viktiga samarbetspartners. Nästa steg är en övergripande förvaltningsplan uppdelat på mindre ekoregioner. Slutligen skall en aktionsplan tas fram för de olika eko-regionerna som är i linje med andra pågående projekt. Detta ligger sedan som grund för att leta efter ny finansiering för att genomföra de olika delmålen i aktionsplanen.

 

WWF stöder hela tiden  arbete med tjuvjaktsbekämpning, skogsplantering och att utbilda och utrusta fler parkvakter i Virunga nationalpark i Kongo.

Senast uppdaterad 2015-02-06

 

Läs mer

 

Läs mer om Albertine Rift-området på WWFs internationella hemsida.