Partnerlogga

Mer info om sändningen:

Fiskarnas roll för ekosystemet

Rovfisk som abborre och gädda kan påverka hela kustekosystemet genom att äta och begränsa mängden småfisk. Avsaknad av rovfisk i ett område kan få lika stor effekt på mängden trådalger som övergödning. Detta innebär att åtgärder för att stärka rovfiskbestånd sannolikt kan motverka övergödningsproblem och bidra till friskare livsmiljöer i grunda vikar.

Ett stort problem för de sötvattenslekande rovfiskarna är att många lekområden försvunnit. Redan i början av 1800-talet hade tre miljoner hektar våtmark dikats ut i Sverige. Mer än 2500 sjöar har torrlagts eller sänkts. Det är framför allt i södra Sverige som en stor del av våra kustvattendrag kanaliserats och många kustnära våtmarker försvunnit. Gädda och abborre gynnas av våtmarker eftersom de kan simma upp där för att leka och lägga sina ägg.

Anlägga lekområden för abborre och gädda
Genom projektet Återskapa Östersjöns livskraft satsar vi på att skapa lekområden som gynnar abborren i alla våra tre geografier parallellt. Vi kommer att skapa lekområden både i kustnära områden och i ytterskärgården.

Återskapa fiskvandringsvägar
En orsak till att rovfiskar som gädda och abborre minskat i Östersjön, är att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning. Vandringshinder har skapats då bäckar och åar växt igen, eller genom små vattenkraftverk, vägar eller annan infrastruktur som människan byggt. I samband med restaurering av våtmarker och/eller på andra platser där behovet finns utefter kusten och i skärgården öppnar vi upp och återskapar fria vandringsvägar för gädda och abborre.

Gäddhäng i ytterskärgården
På många platser längs kusten har gäddan nästan helt försvunnit. Genom projektet undersöker vi olika lekområden för gäddan, samt genomför försök att få gäddan tillbaka i ett eller flera av områdena, genom att restaurera lämpliga lokaler och sätta ut gäddyngel.

Varför livesändning under ytan?

Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Inom projektet kommer vi att skapa fria vandringsvägar för gädda och abborre, två av Östersjöns viktiga rovfiskar. I år sänder vi från Kristianstads Vattenrike och vi ser gärna att ni hjälper oss genom att rapportera in det ni ser! Under våren 2021 livesände vi från ett av våra projektområden, i Stockholms skärgård. År 2022 sände vi från Höga kusten.

Mer om projektet

I projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” samarbetar WWF tillsammans med Länsstyrelserna Stockholm och Västernorrland, Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna och Kristianstad Vattenrike. Tillsammans tar vi krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kan projektet genomföras. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Startbild

Se mer om projektet i den här projektvideon.

Senast ändrad 27/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se