Gå till huvudinnehållet
Västerbottnisk-blomsteräng-med-skogsnäva-(Geranium sylvaticum)

Hävdade marker Vindeläven-Juhttátahkka

Ökad biologisk mångfald vid Vindelälven-Juhttátahkka

I detta projekt samverkar lokala markägare, Länsstyrelsen Västerbotten, och WWF för att restaurera igenvuxna betesmarker och gynna den biologiska mångfalden i området kring Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde.

Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar. En fritt strömmande älv som ligger i Sveriges näst största län, Västerbotten. Här finns flertalet naturreservat, där biosfärområdet VindelälvenJuhttátahkka är norra Europas största skyddade område. Förutom naturreservat behöver även många olika verksamheter och intressen samsas. Skogsbruk, vindkraft, renskötsel, jordbruk och turism har intresse av att verka i länet, samtidigt som trycket på den biologiska mångfalden och ekosystemen inte får bli för stort.

planerar-för-skogsbete-i-Östra-spöland-OLA-20220613
Malin Karlsson (Länsstyrelsen Västerbotten) och Stefan Lindgren (djurhållare), planerar för skogsbete i Östra spöland. Foto: Ola Jennersten / WWF

Utmed Vindelälven finns så kallade raningsmarker. Dessa marker är översvämningsmark som är näringsrika genom tillskottet från älven när den svämmar över. Människor har länge använt dessa marker för bete och foder vilket skapat en hög artrikedom, men tyvärr har många av dessa marker växt igen. Eftersom de flesta markägarna idag inte har betande djur, och därför inte heller behöver odla slåtter som foder, så kan arrenden gå ut till djurhållare i närområdet för bete med nötboskap och odling av foder. I detta projekt restaureras åtta av dessa marker så att de åter igen kan användas som betesmarker och därmed även bidra till ökad och återställd artrikedom. Inom projektet skapas även skogsbetesmarker, och en ansats att öka kunskapen hos djurhållare kring hur man kan arbeta med skogsbeten.

För att lyckas med projektet på både kort och lång sikt krävs att alla olika intressenter medverkar. Därför samverkar WWF och Länsstyrelsen Västerbotten med både lokala markägare och biosfärkontoret Vindelälven-Juhttátahkka.

Västerbottnisk-blomsteräng-med-skogsnäva-(Geranium sylvaticum)_OLA-20220613
Västerbottnisk blomsteräng med skogsnäva (Geranium sylvaticum). Foto: Ola Jennersten / WWF

Viktiga hem för växter, svampar, insekter och djur

Ängs- och betesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker och är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. Det är därför viktigt att sköta ängs- och betesmarkerna för att bevara den lokala biologiska mångfalden, och på så sätt behålla de ekosystemtjänster som vi inte klarar oss utan (till exempel produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning, och pollinering). En hög artrikedom har dessutom visat sig göra ekosystemen mindre sårbara vilket ökar deras förmåga att klara av plötsliga förändringar i miljön. Det är en viktig faktor för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar med extremare väder.

Skogspärlemorfjäril-(Argynnis adippe)-larv_OLA-20220613
Skogspärlemorfjäril (Argynnis adippe), larv. Foto: Ola Jennersten / WWF

Modellområden för hållbar utveckling

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på lokal och internationell nivå. Biosfärområdena har tre huvudsyften:

  • Att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap.
  • Att stödja demonstrationsprojekt, forskning och övervakning.

WWF arbetar även i biosfärsföreningens styrelse, som stöttar och inspirerar.

Nordlåsbräken-(Botrychium boreale)_OLA-20220613
Nordlåsbräken (Botrychium boreale). Foto: Ola Jennersten / WWF

Senast ändrad 24/08/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se