Gå till huvudinnehållet
Stor ek i naturen, Säby Gård, Sverige

Klimatförändringar i Sverige

Så påverkas Sverige när temperaturen stiger

Ostadigt väder med kraftiga skyfall, höga temperaturer och torka. Över lag blir Sverige blötare – men också torrare. Och de riktigt kalla vinterdagarna kan bli ett minne blott. De högre medeltemperaturerna ökar också risken för skadeinsekter och spridning av andra smittsamma sjukdomar. Jord- och skogsbruk är två industrier som står inför stora utmaningar i och med klimatförändringar.

Temperaturen ökar mer i Sverige än på jorden i genomsnitt, på grund av den så kallade arktiska återkopplingen. SMHI har med hjälp av nio globala klimatmodeller undersökt hur Sverige påverkas om det blir 2 grader varmare i världen. Gå gärna in och titta på SMHIs klimatscenarier.

Starkast effekt i norra Sverige

I Arktis smälter isen och snön, och när den ljusa, reflekterande isen försvinner kan mycket mer solljus absorberas, vilket gör att uppvärmningen förstärks. Om den globala genomsnittstemperaturen ökar med en grad är skillnaden som störst i Arktis, och det spiller ner till oss. Starkast blir effekten i norra Sverige.

Vid ett 2 grader varmare klimat på jorden blir den svenska sommaren 1–2 grader varmare jämfört med 1971–2000. På vintern är förändringen större, 2–5 grader. En av de många konsekvenser SMHI ser är att vi får mer nederbörd.

Nederbörden ökar alla årstider, men förändringen är störst på vintern, och i Norrland. Om man tittar på sommar och höst i Götaland finns områden med en förändring som är nära noll. Effekten av det kan bli att det ändå blir torrare i marken eftersom avdunstningen ökar med en varmare temperatur.

Morgonljus över fjället Helag, Sverige

Skadeinsekter allvarligt hot

Klimatförändringar, och varmare klimat här uppe i norr, skapar mer gynnsamma förhållanden för vissa arter som tidigare inte varit så vanliga i Sverige. Det kan hota både livsmedelsproduktionen och vår egen djurens hälsa. leda till ökad sjukdomsförekomst hos grödor och djur. Längre milda perioder kan göra så insekter kan hinna med en äggläggning, det kan visa sig som mer besvär med myggor och fästingar i vissa områden.
Granbarkborren är en skadedjur som angriper granar och har blivit alltmer problematisk i Sverige. Varmare vintrar gör att fler granar överlever vintern, vilket skapar en större population av granbarkborrar. Dessa skadedjur kan förstöra stora skogsområden, vilket påverkar skogsindustrin och skogsekosystemen.

Jordbruket påverkas drastiskt

Ostadigare väderförhållanden ger osäkrare skördar och överlag sämre förhållanden för både jordbruk och skogsbruket.
Klimatförändringar kan leda till mer utbredd torka och högre temperaturer, vilket påverkar jordbruket genom att minska tillgången på vatten, och det i sin tur kan göra det svårare att odla vissa grödor. Samtidigt som vissa områden kan uppleva torka, kan andra drabbas av kraftiga regn och översvämningar. Dessa extrema väderhändelser kan förstöra grödor, skada infrastruktur och leda till jord- och vattenföroreningar som påverkar jordbruket och miljön negativt. De varmare och torrare somrarna som Sverige kan uppleva på grund av klimatförändringarna ökar risken för skogsbränder. Skogsbränder kan ha förödande effekter på skogsindustrin, leda till förlust av skogsområden och hota den biologiska mångfalden.

För att hantera dessa utmaningar måste skogs- och jordbruket i Sverige anpassa sig till de nya klimatförhållandena. Det kan inkludera användning av mer torktåliga grödor, investeringar i vattensparande teknik, och skogsbruk som tar hänsyn till skadedjur. Dessutom är det viktigt med forskning och utveckling av nya jordbruks- och skogstekniker som är anpassade till de förändrade förhållandena. Samtidigt är minskningen av växthusgasutsläpp avgörande för att begränsa de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna och för att skydda framtidens skogs- och jordbruksindustri.

Vi kan påverka utvecklingen

Det fortfarande finns möjlighet för oss att påverka utvecklingen. Det här är inte avgjort än, utan vad vi gör idag och imorgon har stor betydelse för vilken klimatförändring vi kommer att få. SMHI arbetar med tre olika scenarier med olika utsläppsmängder. Själva mönstret för hur förändringen ser ut är väldigt likt hos alla tre, det som skiljer är bara hur kraftiga effekterna blir. Den största osäkerheten är hur stora de framtida utsläppen av växthusgaser blir. Inte modellerna i sig.

Ett varmare klimat – så kan samhället påverkas

SMHI har sammanställt hur ett varmare klimat påverkar en rad olika samhällsgrenar. Här är några exempel:

  • Jordbruket kan drabbas av minskad vattentillgång, och det blir större variation på skördarnas storlek och kvalitet. Större risk för svamp- och virussjukdomar, bakterier och skadeinsekter.
  • Rennäringen kan hotas av svamp- och mögelangrepp på marken. Regn som blir till is under snön gör det svårare för renarna att komma åt mat.
  • Skogsnäringen får ökad produktion, men träet kan få sämre kvalitet när det växer snabbare. Det blir också större risk för skador, till exempel frostskador.
  • Turismnäringen påverkas på olika sätt. Skidorter kan bli mindre eller försvinna helt, när snösäsongen minskar, och blir samtidigt mycket mer energikrävande när snökanoner måste användas i högre grad. Sommarturismen till Sverige kan öka när medelhavsländerna blir hetare.
Smältande isdroppar

Var med och hejda den globala uppvärmningen

Läs mer om klimatförändringen och vad vi kan göra för att minska utsläppen, på WWFs klimatsidor. Du får veta vad som menas med klimatförändringar, vad som måste göras för att lösa klimatutmaningen och hur vi på WWF arbetar med den stora klimatfrågan.

Läs här

Ilulissat, Greenland

Klarar vi klimatmålen?

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Utsläppen av växthusgaser har ökat dramatiskt de senaste decennierna och ökar fortfarande på global nivå. Konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare. Men om vi tillsammans agerar för klimatet kan vi vända trenden!

Läs här

Ilulissat, Greenland

Uppvärmningen måste begränsas

WWF vill att utsläppen minskas så att uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. Det var också vad världens länder kom överens om i ett historiskt avtal under klimattoppmötet i Paris i december 2015, då man beslöt att försöka begränsa uppvärmningen till just 1,5 grader och åtminstone väl under 2 grader. Ett problem är att man med nuvarande löften bara uppnår hälften av de utsläppsminskningar som krävs. För att nå ända fram måste alla aktörer i samhället hjälpa till och de nuvarande löftena stärkas kraftigt.

SMHI Beräknad förändring av årstemperaturena

SMHIs scenarietjänst

SMHI.se finns klimatscenarier för Sverige och Europa. Här kan såväl allmänhet som klimatsamordnare, politiker eller andra intresserade välja olika scenarier och se vad som händer med temperatur, nederbörd och vind fram till år 2100.

Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000, om dagens utsläppstrend fortsätter. Som synes blir det större förändringar i norr än i söder, vilket beror på den så kallade arktiska återkopplingen.

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 29/08/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se