Gå till huvudinnehållet
naturfadder

Hjälp naturens superhjältar!

Pollinatörernas livsmiljöer krymper och nästan 600 av Sveriges insektsarter är rödlistade. Vi behöver din hjälp för att bevara dem!

Bli Naturfadder – just nu får du en fröpåse för pollinatörerna

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Nu är det allvar.

Blomrika ängsmarker, naturbetesmarker och naturskogar har minskat drastiskt sedan början av 1900-talet. Endast 1 procent av ängarna och 10 procent av naturbetesmarkerna återstår. Varje år avverkas 32 000 fotbollsplaner av naturskog. Ökningen av hotade skogsarter och pollinatörers brist på mat och boplatser förvärras av växtskyddsmedel och klimatförändringar. Av Sveriges 270 vilda biarter är 97 rödlistade, inklusive en fjärdedel av humlorna och nästan en tredjedel av dagfjärilarna. Om pollinatörerna fortsätter att minska, hotas ekosystemets balans, vilket redan syns globalt.

Bli fadder

Som Naturfadder får du:

fröpåse

Välkomstgåva – ekologisk fröpåse

Du som blir Naturfadder får en ekologisk fröpåse med honungsört, som garanterat uppskattas av surrande humlor och bin. Oavsett om du har balkong eller trädgård, så kommer du att locka fler sommargäster med dina pollinatörsvänliga blommor.

 

WWF Magasin 2-23

WWF Magasin och Naturrapporten

Du får naturtidningen WWF Magasin digitalt – fylld av spännande läsning och härliga bildreportage. Du får även nyhetsbrevet Naturrapporten digitalt med löpande uppdateringar om WWFs arbete för svensk natur och biologisk mångfald 

Original_WW255102

Ditt fadderskap hjälper svensk natur

Mer humlesurr och fågelkvitter! Fler fjällrävar och rikare skogar! Tack vare din månadsgåva kan vi genomföra många olika naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden i Sverige och arbeta för ett bättre naturskydd.  

Hoten mot svensk natur

Morgonljus i sydsvensk lövskog

Krympande livsmiljöer

Över 2.000 arter i de svenska skogarna är idag hotade, framför allt på grund av minskningen av artrika naturskogar med gamla träd, lövträd och död ved. Bara små rester finns kvar. Det är även brist exempelvis ängsmarker, naturbetesmarker, våtmarker och fritt strömmande vattendrag 

Rödräv (Vulpes vulpes)

Föroreningar och klimatförändringar

Industriutsläpp, gödsel och föroreningar är exempel på saker vi tillför, och som förgiftar och påverkar naturen på land och till havs. Förbränning av fossila bränslen bidrar till ett varmare klimat, som redan idag förändrar livsbetingelserna för en mängd svenska arter 

Rödmurarbi (Osmia bicornis)

Otillräckligt skydd

Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen. 

Som Naturfadder bidrar du bland annat till att:

  • Skydda minst 30% av svensk natur till år 2030.
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.

BLI NATURFADDER

Silverstreckad pärlemorfjäril på rödklint.

Så hjälper WWF pollinatörerna

Ängar, hagar och naturbetesmark är viktiga för våra pollinatörer. Hittills har WWF varit med och restaurerat över 30.000 hektar naturbetesmarker och ängsmarker där pollinatörer trivs, och arbetet fortgår. Och så arbetar vi för ett ökat skydd av biologiskt rika skogar, där pollinatörer hittar mat och bostad. Vi uppmuntrar lantbrukare att skapa blommande fältkanter runt sina åkrar, för att göra det svenska jordbrukslandskapet mer pollinatörsvänligt. Och så hjälper vi golfklubbar att göra sina banor och anläggningar blomstrande, naturligt betade och pollinatörs-, insekts- och fågelvänliga.

Stöd vårt arbete

WWFs breda arbete för
pollinatörerna och svensk natur
 

WWF arbetar över hela Sverige för att rädda hotade arter, öka naturskyddet och bevara vår biologiska mångfald. I skogarna och det levande kulturlandskapet, i vår fjällvärld, våtmarkerna, de strömmande vattendragen, Östersjön och längs kusten. Genom att ta hand om vår natur kan vi fortsätta njuta av allt den har att ge oss – och sedan lämna den vidare till kommande generationer.  Nedan kan du läsa om några exempel från vårt arbete.

Pollinatörsvänlig golfklubb
Med stöd av WWF har Sigtuna Golfklubb förvandlat sin anläggning till en dröm för pollinatörer och biologisk mångfald. Ruff har omvandlats till blomsterängnektar- och pollenväxter lockar med prakt och doft. På området finns en naturbeteshage för får med biologiskt värdefulla ekar och lövträd. Dessutom: bihotell och sandbäddar. Bara efter några dagar grävde sandlevande bin bohål här. 

Golfklubben välkomnar också fåglarna med holkar och foderautomaterResultatet 2023: Fler insektsarter, fågelarter och växter – och positiva reaktioner från golfare. I september presenterades projektet för andra europeiska golfklubbar under ett seminarium arrangerat av bland annat The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Så vi spår många fler blomstrande golfbanor inom de kommande åren… 

30.000 hektar restaurerad naturbetesmark
Hittills har WWF varit med och restaurerat över 30.000 hektar naturbetesmark där pollinatörer trivs. Det här arbetet gynnar många fler. Naturbetesmark räknas som en av våra mest artrika miljöer, med uppemot 40 arter per kvadratmeter, och här lever växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar i ett fantastiskt samspel med varandra. Det här är samtidigt också omsjungna miljöer som uppskattas av oss människor.

Fler våtmarksparadis

Tidans avrinningsområde, Saxån-Braåns avrinningsområde i Skåne, Stofföfladen i Arholma och Paviken på Gotland är bara några av de våtmarksområden som restaurerats under 2022-2023, så att de nu återigen kan fungera som lekmiljö för gäddor och abborrar som behöver lugna och grunda vatten för sin fortplantning. Projekten gynnar förstås en hel mängd arter, utöver fiskar. Vi kan också nämna ett groddjursprojekt vid Snogeholm i Skåne. De restaurerade våtmarkerna är samtidigt till stor nytta för oss människor – de hjälper oss bland annat vid översvämningar.

Dragmansbosjön efter grävning i våtmarken

Ökad biologisk mångfald vid Vindelälven

Biosfärområdet VindelälvenJuhttátahkka är norra Europas största skyddade område. Men många av markerna utmed Vindelälven som tidigare använts som betes- och fodermarker är idag igenvuxna. WWF och Länsstyrelsen Västerbotten samverkar med lokala markägare och biosfärkontoret Vindelälven-Juhttátahkka för att restaurera åtta av dessa marker under 2022-2024, så att de återigen kan användas som betesmarker och bidra till ökad och återställd artrikedom längs älven. Inom projektet skapas även skogsbetesmarker. 

Ännu mer viktiga naturbetesmarker

Tack vare stöd från Konsumentföreningen Stockholm ska också stora arealer naturbetesmark restaureras i Uppland, Södermanland och Östergötland under åren 2023-2025. Det handlar om drygt 300 hektar naturbetesmarker med höga biologiska värden, som förbereds för betesdrift genom stängsling och röjning. I varje landskap gynnas ett antal nyckelarter av projektets aktiviteter, och samtidigt artrikedomen i områdena som helhet.

 

 

Blommande kanter runt åkrar

Våra pollinatörer har svårt att hitta mat i det storskaliga jordbrukslandskapet. Därför uppmuntrar vi lantbrukare att skapa blommande fältkanter runt sina åkrar, för att på så vis göra det svenska jordbrukslandskapet mer pollinatörsvänligt. Här i fältkanterna trivs förstås även andra djur, och fältkanterna blir oaser av naturligt liv i det annars kontrollerade landskapet.

 

En levande fjällvärld

Vi kartlägger, inventerar och följer arter som fjällräv och jaktfalk, och deltar i bevarandeåtgärder som bland annat har bidragit till att den skandinaviska populationen av fjällräv äntligen ökar! Under 2023 fick vi glädjande nog kvitto på att åtgärderna även gynnar de finska fjällrävarna, genom att de dubblerade antalet lyor med valpar. Vi gör även fältarbete i Lapplands unika våtmarksområden, dit många flyttfåglar kommer för att häcka. De pågående klimatförändringarna gör arbetet i svenska Arktis extra viktigt.

Mer certifierat naturbeteskött

Naturbeteskött är ett av få kända livsmedel som ökar den biologiska mångfalden. Naturbetande djur ger även en hållbar köttproduktion. Men för att göra djurhållningen ekonomiskt försvarbar krävs en politik som tydligt stöttar detta, samt marknadsinitiativ. WWF arbetar med att öka kunskapen bland lantbrukare, allmänheten och politiker om vad certifierat naturbeteskött är och om naturbetesmarkernas stora värden.

Ökat skydd åt skogar

WWF arbetar för ett ökat skydd av biologiskt rika skogar, där allt från pollinatörer till stora däggdjur trivs. Vi vill att svensk skogspolitik ses över, och att hållbara ramar fastställs som bevarar biologisk mångfald och stärker våra skogars motståndskraft. Det gör vi genom att påverka regering och politiker, delta i referens- och arbetsgrupper på myndighetsnivå, stödja WWFs påverkansarbete på EU-nivå och genom att följa upp implementering av EU-regelverk och strategier på svensk nivå. Vi stödjer även konkreta projekt, som Naturnära Skogsbruk i Tiveden.

  

Ängsmark och naturbete i skärgården

WWF samarbetar i projekt med att återskapa ängs- och naturbetesmarker i skärgårdsmiljö. Samtidigt som vi gynnar en ökad biologisk mångfald, så behåller vi det öppna och älskade kulturlandskapet. Här trivs en mängd pollinatörer, insekter, fåglar, växter och svampar. Ett fint exempel är den nordliga strandängen i Ottelandet i Höga kusten, som avslutades 2023. Redan under den tidiga hösten dök ovanliga vadarfåglar upp, men även nya svampar och växter.

 

Vanliga frågor

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår Givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Vad får jag som Naturfadder?

  • Välkomstgåva: ekologisk fröpåse med honungsört/honungsfacelia  – välj mellan att få fröpåsen eller ingen välkomstgåva.
  • WWF Magasin – som Naturfadder får du tidningen WWF Magasin digitalt fyra gånger per år, full av vackra naturbilder och spännande läsning om naturen och vårt arbete.
  • Naturrapporten – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

HJÄLP NATURENS SUPERHJÄLTAR

Stöd vårt arbete och få en fröpåse för pollinatörerna.

BLI naturFADDER

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Följ oss gärna på sociala medier:

Senast ändrad 28/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se