Gå till huvudinnehållet
Sånglärka i stubb-1

Åkerlandskapet

Åkerlandskapet är viktigt för den biologiska mångfalden

Mer blommande växter under hela odlingssäsongen, begränsad användning av växtskyddsmedel och gödsling. Och en strategi för att gynna de viktiga pollinerarna. Det är några av de saker som behövs för att vända den negativa trenden för biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet.

Nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och groddjur, en fjärdedel av alla häckande fåglar och hälften av alla insekter finns i odlingslandskapet.

Samtidigt är det i landskap med stor andel åkermark – åkerlandskapet – som ett flertal arter minskat under en längre tid. Till exempel har den pollinerande insektsfaunan drabbats hårt, och sånglärkan har minskat med tre fjärdedelar de senaste 40 åren.

En orsak till detta är att man ensidigt har fokuserat på ökade skördar.  För att få större odlingsytor har diken lagts igen och stenrösen tagits bort. Detta gör det svårare för många arter att överleva. Samtidigt växer grödorna allt tätare i takt med att sorter som ger större skördar har utvecklats. I kombination med en mer intensiv växtodling med ökad användning av handelsgödsel och växtskyddsmedel, äventyrar detta den långsiktiga hållbarheten inom jordbruksproduktionen.

Lärkrutor – en åtgärd som vänder trenden

Men det finns åtgärder som kan öka jordbrukets hållbarhet, till exempel lärkrutan. Det är en osådd 16-20 kvadrat meter stor ruta i höstsådda fält. WWF har i samarbete med Lantmännen, Birdlife Sverige och SLU visat att antalet* sånglärkor ökar med upp till 60 procent på fält med lärkrutor.

För att ytterligare vända den negativa trenden vill Världsnaturfonden WWF se:

 • Mer blommande växter under hela odlingssäsongen.
 • Att användning av växtskyddsmedel och gödsling begränsas i vissa zoner.
 • Att pollinerare får ökad prioritet.

Det här behövs för mer biologisk mångfald i odlingslandskapet:

 • Inför ersättningsberättigade åtgärder i landsbygdsprogrammet:
  – som skapar kantzoner med blommande växter, och
  – sprutfria kantzoner (växtskyddsplanering).
 • Det finns redan EU-regler som begränsar användning av växtskyddsmedel och gödsling mot vattendrag, men man måste se till att efterlevnaden höjs, bland annat genom ökad information och avgifter för att styra beteendet rätt.
 • Låt Jordbruksverket och Naturvårdsverket gemensamt ta fram en nationell strategi för att gynna pollinerare.

EUs gemensamma jordbrukspolitik är ett viktigt verktyg för att främja den biologiska mångfalden, men den skulle behöva förändras.

* Revirhävdande sånglärkor, dvs fåglar som vaktar sina revir.

Akerlandskapet_faximil_WWF_570px
Odling_balans_faximil_WWF_570px
Sprutfria_faximil_WWF_570px

Film

Upptäck ett nytt viktigt ord: Kantzon

Visste du att kanterna på bondens åker är en viktig del för att rädda den biologiska mångfalden i vårt jordbrukslandskap? WWF vill att fler bönder ska låta sina åkerkanter blomma och vara obesprutade. Här trivs de arter som trängs undan i dagens storskaliga jordbruk.

Landskap med solrosor i Sverige
Ko i höstlandskap, Sverige
Fyr och hus på ön Björn i Östersjön, Sverige
Årets Östersjöbonde

WWF korar varje år Årets Östersjöbonde

Målet är att öka medvetenheten om alla goda initiativ som praktiseras på gårdar i länderna runt Östersjön, och visa att det är möjligt att minska övergödningen.

Läs här

Köttguiden
Köttguiden

Välj mindre men bättre kött

Du kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion, genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

Läs här

Fjällhumla (Bombus balteatus)
Art: Humla

Lär dig mer om humlor

Visste du att var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi? Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Läs här

naturfadder

HJÄLP NATURENS SUPERHJÄLTAR!

Pollinatörernas livsmiljöer krymper och nästan 600 av Sveriges insektsarter är rödlistade. Vi behöver din hjälp för att bevara dem!

Bli Naturfadder – just nu får du en fröpåse för pollinatörerna

Välj månadsbelopp

Valfritt belopp (minst 50 kr)
 • Skydda minst 30% av svensk natur till år 2030.
 • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
 • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
 • Sätt press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
Bli Naturfadder nu

Välj månadsbelopp

Valfritt belopp (minst 50 kr)
 • Skydda minst 30% av svensk natur till år 2030.
 • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
 • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
 • Sätt press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
Bli Naturfadder nu

Dela gärna:

Senast ändrad 04/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se