Gå till huvudinnehållet
gammelskog-foto-ola-.jpg

Hotade arter i skogen

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till skogen.

Vart femte år presenterar Artdatabanken sin lista över Sveriges hotade arter och i den senaste listan som presenterades 2020 var mer än hälften knutna till skogen.  Artdatabanken: ” Drygt 50 % av alla rödlistade arter förekommer i skogen, ” Den nya Rödlistan från 2020 är en skrift från ArtDatabanken SLU.

Läget för flera fågelarter har stabiliserats under 2000-talet, men många fågelarter har under de senaste 20-30 åren minskat kraftigt. Fortfarande är den vitryggiga hackspetten akut hotad i landet. För trender när det gäller fåglar se övervakning av fåglars populationsutveckling, på Svensk fågeltaxerings hemsida.

Lappuggla
Lappugglan häckar i skogen gärna i risbon av duvhök och ormvråk men även i högstubbar av döda träd.

Isolering hotar många arter

När skogen industrialiserades under 1900-talet och stora avverkningar skedde som sedan återplanterades med främst likformig barrskog så försvann många miljöer med död ved, torrakor, äldre lövskog, sumpskog och andra miljöer som innehöll många arter.

Bestånd med förekomst av hotade lavar, mossor, svampar och insekter är ofta isolerade och har svårt att sprida sig från de ”öar” de lever i, som oftast utgörs av skogsreservat eller sparade rester av rik och omväxlande skog.

När det gäller gruppen skalbaggar så är många rödlistade arter skogslevande. Det är död ved och även koppling till trädsvampar som lever på döda träd som är viktig miljö för några av våra mest hotade skalbaggar.

Kontakt

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se