Gå till huvudinnehållet
Panda

Visselblåsning inom WWF Sverige

Du som är eller har varit arbetstagare, praktikant, jobbsökande eller liknande hos WWF Sverige kan rapportera om vissa typer av missförhållanden som du har upplevt inom verksamheten och samtidigt skyddas från repressalier. Nedan beskrivs det skydd som finns enligt lag och hur du gör för att visselblåsa.

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021, lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet (extern visselblåsning).

Vem kan visselblåsa?

För att omfattas av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att en person i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om missförhållanden inom WWF Sverige. Det är en bred krets av personer som kan visselblåsa, t.ex. anställda, arbetssökande, konsulter, förtroendevalda och praktikanter. Även personer som har tillhört någon av personkategorierna och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden hos WWF Sverige kan visselblåsa.

Visselblåsare har starkt skydd i lagen

Som visselblåsare får man ett skydd enligt visselblåsarlagen. Skyddet innebär bland annat att visselblåsaren inte får göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt eller lojalitetsplikt. Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta hen för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Skyddet gäller även för andra än rapporterande personer, t.ex. personer som bistår visselblåsaren vid rapporteringen. Den person som hanterar visselblåsarärendet har tystnadsplikt och får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på visselblåsaren eller på någon annan enskild som förekommer i ärendet.

Utöver skyddet som finns i visselblåsarlagen finns även en parallellt grundlagsstadgad meddelarfrihet. Meddelarfriheten innebär en rätt att lämna uppgifter till en journalist eller redaktion i syfte att de ska publiceras, utan att riskera att straffas, behöva betala skadestånd eller få andra påföljder.

Vad kan man visselblåsa om?

För att det ska vara fråga om visselblåsning i lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, miljöbrott eller allmänt oetiska ageranden. Ju oftare missförhållandet inträffar desto större blir allmänintresset. Detsamma gäller om det är systematiskt. Man kan även visselblåsa vid misstankar om missförhållanden samt om missförhållanden som man tror kan komma att inträffa i framtiden. Vid rapporteringen ska man ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann men man behöver inte ha bevis för misstanken.

Hur gör du för att visselblåsa?

Skriftlig rapportering kan ske till WWF Sveriges visselblåsarfunktion genom ett elektroniskt rapporteringssystem som är tillgängligt dygnet runt – WhistleB. Vidare finns det rapporteringsmöjlighet via telefon/röstmeddelarsystem och fysiska möten. Rapporten kan ges in öppet eller anonymt.

Vill du rapportera skriftligt kan du göra det via WhistleB.

Till rapporteringssystemet WhistleB

Muntlig rapport kan du lämna genom att ringa till följande telefonnummer: 08-515 176 50

Om du vill begära ett fysiskt möte kan du lämna ett meddelande om det via röstmeddelarsystemet.

För att underlätta utredningen är det bra att lämna så mycket information som möjligt, såsom:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (valfritt).
  • Vad det är för missförhållande inom WWF Sverige som du vill rapportera.
  • Var missförhållandet har ägt rum.
  • När det hände.
  • Vem eller vilka som är iblandade.
  • Information om du har tillgång till någon form av dokumentation gällande missförhållandet.

Utredningen

Rapporten utreds av en utsedd grupp, WWF Sveriges visselblåsarfunktion, som hanterar ärendet i enlighet med lag och WWF Sveriges visselblåsarpolicy. Endast visselblåsarfunktionen har åtkomst till rapporter som inkommit via WWF Sveriges visselblåsarkanal. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningsprocessen. Samtliga personer som hanterar ärendet har tystnadsplikt.

Visselblåsarfunktionen återkopplar till visselblåsaren i enlighet med de svenska lagkrav som finns. Vid muntlig rapportering som sker anonymt kan möjligheten till återkoppling vara begränsad. Visselblåsaren ska:

· få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar från mottagandet av rapporten, och

· få återkoppling i skälig utsträckning om åtgärder som har vidtagits vid uppföljning av rapporten och om skälen för dessa inom tre månader från bekräftelsen.

Extern visselblåsning

Utöver möjligheten till intern visselblåsning som har beskrivits ovan finns en möjlighet att rapportera om missförhållanden till en behörig myndighet, om missförhållandena ligger inom myndighetens ansvarsområde. Detta kallas extern visselblåsning. Extern visselblåsning kan till exempel användas om visselblåsaren inte tror att rapportering till WWF Sverige skulle leda till en objektiv och saklig hantering. Mer information om extern visselblåsning kan du hitta här.

Extern visselblåsning finns även inom EU. EU-kommissionen samt vissa av EU:s institutioner, organ och byråer har externa rapporteringskanaler för att ta emot rapporter om missförhållanden som strider mot vissa EU-rättsliga regler.

photo by Daria Shevtsova from Pexels

Övriga klagomål

Generellt kan man inte visselblåsa om sådant som rör egna arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. WWF Sverige strävar dock efter en öppen och transparant organisationskultur och uppmuntrar därför att alla klagomål rapporteras, även om de inte täcks av visselblåsarlagen. WWF Sverige hanterar även övriga klagomål med högsta diskretion och tar tydligt avstånd från alla former av repressalier mot en person som rapporterar ett klagomål. Samtliga klagomål kan rapporteras via rapporteringssystem WhistleB.
Mer information om övriga klagomål hittar du här.

Dela gärna:

Senast ändrad 15/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se