Gå till huvudinnehållet
Svensk skärgård

WWFs arbete för Östersjön

Bli ÖstersjöfadderDelta i insamlingen

WWF arbetar för att stoppa ohållbart fiske i Östersjön, skydda viktiga områden, stoppa övergödningen och farliga utsläpp, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Här är några exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Och trots att de flesta nu är mer medvetna om problemen är det svårt att komma till rätta med de negativa effekterna. Utsläpp, föroreningar och överfiske har pågått under lång tid, kanske längre än vad havet klarar av.

Dags att ändra kurs

WWF arbetar för att öka medvetenheten om de problem som vårt vackra innanhav står inför, och för att skydda haven från överfiske, nedskräpning, klimatförändringar, föroreningar och exploatering. Vi arbetar med att engagera våra politiker i Östersjöfrågan, inte bara i Sverige utan i alla Östersjöländerna. Det krävs att alla som lever och verkar kring vårt unika innanhav ändrar beteende och förhållningssätt.

Tillsammans kan vi väcka liv i Östersjön

WWF arbetar med Östersjön sedan många år, och glädjande nog kan vi se flera goda resultat.  Några exempel: sillgrisslorna ökar i antal, kryssningsfartyg får inte längre dumpa avfallsvatten i havet och ålen får nu återhämta sig med hjälp av ett utökat fiskestopp. Allt är exempel på sådant som inte hade varit möjligt utan vårt och andra organisationers hårda arbete.

Ett av de projekt som verkligen fokuserar på ett levande Östersjön är Återskapa Östersjöns livskraft. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet arbetar WWF tillsammans med lokala aktörer i tre av Östersjöns kustregioner för att lyfta de problem som havet står inför, och för att restaurera och återskapa viktiga livsmiljöer.

Skydda viktiga områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön, genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att båttrafik begränsas och att fiskekvoterna är rimliga Områden som på olika sätt har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. För att skapa naturreservat krävs politisk påtryckning, samt ofta starka samarbeten med markägare, kommun och lokala organisationer. Det kan även handla om en ekonomisk stöttning.

För arter som lever i och runt havet kan skyddade områden vara avgörande för deras överlevnad. För fåglar till exempel, kan det handla om häckningsplatser, för fiskar kan det vara vandringsvägar till lekplatser. Även Östersjöns egen lilla val, tumlaren, behöver åtgärder för att skyddas. Den behöver ett kontrollerat fiske, minskade utsläpp av miljögifter och eftersom den har känslig hörsel så behöver den även områden med lägre bullernivå under vattnet.

Under början av 2000-talet skyddades tre unika utsjöområden i Östersjön som marina Natura 2000-områden. Dessa områden utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. WWF arbetade intensivt under flera år för att skydda dessa områden. Bland annat genom att utföra inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer, att sätta uppmärksamhet på områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö, samt genom politisk påtryckning.

För att områden ska kunna skyddas krävs ofta att flera aktörer arbetar tillsammans. Det kan vara markägare, kommun, stiftelser och förbund – alla måste arbeta mot samma mål. Glädjande nog har ännu ett sådant gemensamt arbete gett resultat. Senare i år kommer vackra Björns skärgård i Tierps kommun att bli naturreservat. I det området ryms en stor biologisk mångfald. Inte minst den unika gölgrodan, men också bland annat en stor koloni med skräntärnor.

Tumlare

Bevara utsatta arter

Östersjön har bräckt vatten och därför många unika livsmiljöer och unika arter. Tyvärr uppstår problem när havets syrefattiga döda bottnar breder ut sig, algblomningarna blir giftiga och havet utfiskas och övergöds.

En av arterna som finns i Östersjön är östersjötorsken. Den är unik då den klarar av den låga salthalten, men har fått stora problem då den inte kan leva vid döda bottnar och i syrefattigt bottenvatten. WWF arbetar för att skydda östersjötorsken genom att upppmärksamma både politiker och allmänhet om torskens situation. För att torsken ska ha chans att återhämta sig måste Östersjöländerna arbeta tillsammans, och skapa en hållbar förvaltning med förbättrade kontroller på fisket. Om vi förlorar torsken, förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem.

En annan unik art är den europeiska ålen, som genom sin livscykel lever över större delen av världen, hela vägen bort till Sargassohavet i västra delen av norra Atlanten. WWF vill skapa fria vandringsvägar i hela Europa, och stoppa ålkonsumtionen helt tills ålen hunnit återhämta sig. I EU har bland annat ett längre fiskestopp beslutats om under 2018.

Östersjöns egen pingvin, sillgrisslan, lever på Stora Karlsö utanför Gotland. Det är den viktigaste häckningsplatsen för en rad havsfågelarter i Östersjön. Här ringmärktes redan 1912 de första sillgrisslorna och WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige, och vi kan nu se att populationen ökar med ungefär 5 procent varje år.

Sillgrissla (Uria aalge)

Minska övergödningen

Växtnäringen som rinner ut i Östersjön bidrar med nästan en miljon ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Näring som fungerar som gödningsmedel även i havet. Tyvärr klarar inte alla arter av att leva med de höga halterna av kväve och fosfor som samlas i havet, så de måste flytta för att överleva. Ett fåtal arter trivs med de nya förutsättningarna, och det är därför vi kan se enorma giftiga algblomningar på sommaren.

Det krävs att politiker, jordbruk och industri ställer om och skapar mer hållbara system för att minska utsläppen. Men inte bara de stora aktörerna, även privatpersoner kan bidra till förändringen. Genom att handla mer miljövänligt och att till exempel tömma båttoaletten i hamn, så kan vi alla göra skillnad.

WWF arbetar för att minska övergödningen, och att stoppa de negativa effekterna som det ger, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige, och att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett miljövänligare jordbruk. Ställer fler om till naturbete hjälper det inte bara till att minska utsläppen i vattendragen, det främjar också öppna landskap och den biologiska mångfalden.

Jordbruket runt Östersjön står för mer än hälften av de utsläpp som orsakar övergödningen av vårt innanhav Östersjön. Därför kan lantbrukare göra en enorm skillnad för Östersjön, genom att minska sitt näringsläckage. För att främja jordbrukare som vill arbeta mer hållbart, har WWF startat den internationella tävlingen Baltic sea farmer of the year – Årets Östersjöbonde. Här välkomnas enskilda jordbrukare, familjejordbruk eller jordbruksorganisationer, ekologiska eller konventionella, som gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. WWF har också tillsammans med LRF och Lantmännen startat Baltic Stewardship Initiative som samlar företag från hela livsmedelskedjan för att med samlade krafter verka för ett östersjövänligt och cirkulärt lantbruk.

Målet är att öka medvetenheten om goda initiativ för ett hållbart lantbruk runt Östersjön, och att god miljöpraxis inom jordbrukssektorn ska spridas.

Anneli Pompe

Podden Under ytan

I poddserien Under ytan möter du bland annat äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.

Lyssna här

Sopor på strand, Grekland

Var med och rädda haven!

Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi är problemet, men vi är också lösningen. Läs och dela gärna WWFs enkla tips på hur du kan hjälpa haven.

Läs här

Sjöfart

Sjöfart spelar en viktig roll i världshandeln, och omkring 90 procent av alla internationella handelsvaror fraktas över vattnet. Att flytta tung last till sjöss är förhållandevis energieffektivt och kräver över lag mindre infrastruktursatsningar än landburna alternativ, men tyvärr har sjöfarten en stor påverkan på havsmiljön. Buller från fartygen stör de vattenlevande arterna, avfallsvatten töms ut i havet, och invasiva arter sprids via barlastvatten och båtbottnar.

WWF uppmuntrar till initiativ för att gynna en mer hållbar sjöfart. Inom kampanjen Skit inte i Östersjön arbetade WWF tillsammans med partnerorganisationer för att stoppa dumpningen av avfallsvatten i Östersjön från kryssningsfartyg. Detta gav resultat 2016 när Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) bestämde att avfallsdumpning från passagerarfartyg kommer att förbjudas i Östersjön från 2019 för nya passagerarfartyg och 2021 för alla passagerarfartyg. Samma år beslutades det även att barlastvatten inte fick dumpas i havet, och därmed kan spridningen av invasiva arter minskas.

Politisk påverkan

Trots att sjöfarten är så viktig för den internationella handeln, och trots att Östersjön är ett livsviktigt ekosystem, så håller det på att kollapsa på grund av att de kringliggande länderna inte tar sitt ansvar och implementerar en samlad och planerad havsförvaltning. Vi är övertygade om att en mer integrerad havsförvaltning skulle ge många fördelar både för miljön och för samhället i stort. Genom en bättre samordning och planering, där utrymme och resurser fördelas på ett rationellt sätt, kan konflikter minskas och synergier identifieras. Det ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för hållbar utveckling med större säkerhet för investeringar. Det viktigaste är att vårt samlade nyttjande av havets resurser alltid utgår från en helhetssyn och utifrån vad klarar av så att det inte överstiger ekosystemets kapacitet.

Det är över 90 miljoner människor som lever och verkar i och runt Östersjön. För att vi ska få en långsiktig förändring krävs det att alla nio Östersjöländerna tar sitt ansvar och hjälps åt att väcka liv i Östersjön. För att nå det målet har WWF startat Baltic Ecoregion Programme (BEP), ett program vars övergripande fokus är att skydda de arter som lever i och runt Östersjön, samt att minska den mänskliga påverkan på havet. BEP deltar bland annat i arbetet inom Helsingforskommissionen HELCOM och utvärderar hur arbetet med Östersjöplanen (Baltic Sea Action Plan – BSAP) genomförs av Östersjöländerna.

WWF är närvarande i Östersjöländerna, och tillsammans kan kunskapen, den politiska påverkan och innovationen fortsätta arbetet för att skapa en långsiktigt hållbar Östersjö, med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning.

Baltic_Farmer_shutterstock_1037560165

Årets Östersjöbonde

WWF välkomnar enskilda jordbrukare, familjejordbruk eller jordbruksorganisationer, ekologiska eller konventionella, som gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Målet är att öka medvetenheten om goda initiativ för ett hållbart lantbruk runt Östersjön, och att god miljöpraxis inom jordbrukssektorn ska spridas.

Läs här

Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguiden eller ladda ner mobilappen och ha fiskarna med dig.

Läs här

Stockholms skärgård

En livskraftig skärgård

WWFs vision är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan. För att nå dit behöver vi restaurera viktiga livsmiljöer och skapa ett sammanhängande nätverk av skyddade områden.

Läs här

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för att skydda marina områden, restaurera våtmarker och minska övergödningen — för ett friskt och levande Östersjön.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 26/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se