Gå till huvudinnehållet

WWFs projekt för EN LIVSKRAFTIG SKÄRGÅRD

Skärgården i Östersjön är ett unikt och värdefullt natur- och kulturområde som vi behöver värna och utveckla med människa och natur i samklang. WWF arbetar, tillsammans med lokala och regionala aktörer i många olika projekt, för att skapa en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster. WWF genomför konkreta åtgärder samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vårt vackra innanhav är också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter påverkar Östersjöns känsliga miljö. Endast tillsammans kan vi rädda Östersjön och skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård.  WWF arbetar tillsammans med ett stort antal skärgårdsaktörer, bland annat Upplandstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelser, skärgårdsbor och forskare med konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i kust- och skärgård samt i grunda havsvikar. Till exempel återställer vi våtmarker, naturbetesmarker och undervattensängar. Tar bort vandringshinder för fisk i vattendrag och skyddar områden. Vi inventerar och gps-eller ljusloggmärker skräntärnor och sillgrisslor.

Aktuella projekt för en livskraftig skärgård

Våtmarker är livsviktiga för en mängd arter som behöver den speciella miljön för sin överlevnad. De är också viktiga för att ta hand om näringsläckage från åkrar och hantera kraftiga skyfall och torka. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. Inom projekten Rikare Skärgårdslandskap och Levande Östersjön, men även genom att bidra med punktinsatser i olika kommuner, har WWF restaurerat och återskapat ett stort antal våtmarker tillsammans med engagerade samarbetspartners. Inom projektet Rikare Skärgårdslandskap arbetar WWF även med att återskapa de viktiga ängs- och hagmarker i skärgårdsmiljö för ökad biologisk mångfald och för att säkerställa det öppna kulturlandskapet.

Tångskogarna och ålgräsängarna i havet är lika rika miljöer som skogarna och ängarna på land. Att ta hand om miljöerna på bottnar i grunda vikar är lika viktigt för stora som för små vattenägare. I projektet Skydd Under Ytan testas olika metoder och följs upp vetenskapligt, för att se vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre bra.

WWF har nu tagit krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet Återskapa Östersjöns livskraft ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Ett urval av åtgärder och resultat

  • Många våtmarker återskapas vid kust- och skärgårdsområden.
  • Gäddfabriker, fiskvandringsvägar, har öppnats i många kustnära vattendrag mot våtmarker och flader för att gynna framför allt gäddornas lek.
  • Ängs- och hagmark i skärgårdsmiljö har återskapats.
  • Björns skärgård blev naturreservat 2018. Området består av 2500 hektar skärgårdsnatur.
  • Inventering och ljusloggmärkning av skräntärnor och sillgrisslor.
  • Testbäddar för att utveckla förvaltning av marina områden anläggs i Stockholms skärgård
  • Marina miljöer återskapas och restaureras

Biosfärområde i skärgården

WWF arbetar i samverkan med föreningen Nämdö Green Archipelago för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet.

Biosfärområden innefattar landskapsområden med biologiska och kulturhistoriska värden. De värden som finns i dessa områden bör bevaras och utvecklas, men inte skyddas från mänsklig aktivitet. Istället för att skilja människan från de livsmiljöer hon verkar i är syftet med biosfärområden att, i lokal samverkan, utforska och testa nya idéer för att både bevara och fortsatt bruka naturens ekosystemtjänster. Nämdöskärgården är startpunkt och WWFs vision är ett större organiskt växande biosfärområde i skärgården.

Senast ändrad 16/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se