Gå till huvudinnehållet
Vy över skärgården i Östersjön, Sverige

WWFs projekt för EN LIVSKRAFTIG SKÄRGÅRD

Skärgården i Östersjön är ett unikt och värdefullt natur- och kulturområde som vi behöver värna och utveckla med människa och natur i samklang. WWF arbetar, tillsammans med lokala och regionala aktörer i många olika projekt, för att skapa en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster. WWF genomför konkreta åtgärder samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

Östersjöns mäktiga skräntärnor visar vägen för naturens återhämtning

WWF har stött forskning och ringmärkning av skräntärna för att få reda på hot och lösningar för att minska dessa. I projektet Levande Östersjön tillsammans med Upplandsstiftelsen och med medel från Postkodlotteriet har det yttersta målet varit att bidra till att stärka skyddet av viktiga kust- och havsområden och stötta utvecklingen av åtgärder som bidrar till att bevara marina ekosystem och biologisk mångfald.

I Östersjön finns relativt få arter och på grund av det bräckta vattnet lever både söt- och saltvattenarter nära sin gräns för vad de klarar av. Detta gör ekosystemet extra känsligt för störningar som övergödning, överfiske och miljögifter. Vårt vackra innanhav är tyvärr också ett av världens mest förorenade hav.

Endast tillsammans kan vi rädda Östersjön och skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård.  WWF arbetar tillsammans med ett stort antal skärgårdsaktörer, bland annat Upplandstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelser, skärgårdsbor och forskare med konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i kust och skärgård samt i grunda havsvikar.

De grunda havsvikarna är några av Östersjöns mest fruktsamma miljöer. Undervattensängar av bland annat blåstång, ålgräs och nateväxter bildar tillsammans med våtmarker grunden för ett ekosystem som är lekområden och barnkammare för flera viktiga fiskarter. För att hjälpa Östersjön att bli friskare jobbar vi med att till exempel återställa våtmarker, naturbetesmarker och undervattensängar. Tar bort vandringshinder för fisk i vattendrag och skyddar områden. Vi inventerar fisk och fågel, och genom att gps-eller ljusloggmärka skräntärnor och sillgrisslor kan vi följa deras rörelser över tid.

Aktuella projekt för en livskraftig skärgård

WWF har nu tagit krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv i projektet Återskapa Östersjöns livskraft. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet ta form där vi fokuserar på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Genom företagssamarbete med Apotea jobbar WWF med flera olika projekt för att väcka nytt liv i Östersjön. Med stöd från Apotea arbetar vi bland annat tillsammans med Upplandsstiftelsen för att restaurera och öka lekområden för Östersjöns viktiga rovfiskar, som gädda och abborre. Genom biotopvård och naturvårdsåtgärder uppströms från den fiskvandringsväg (omlöp) som vi tidigare öppnat upp vid Hargs bruk skapar vi mer plats för dessa och andra viktiga kustlevande fiskar. Grunda havsvikar är viktiga livsmiljöer för många undervattensväxter, fiskar, fåglar och insekter, Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen fortsätter vi skydda grunda vikar genom att bland annat sätta ut bojar för att skydda de mjuka bottnarna mot ankringsskador.

I samverkan med föreningen Nämdö Green Archipelago arbetar WWF för att ett biosfärområde ska utses av Unesco i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet. Biosfärområden innefattar landskapsområden med biologiska och kulturhistoriska värden. De värden som finns i dessa områden bör bevaras och utvecklas, men inte skyddas från mänsklig aktivitet. I stället för att skilja människan från de livsmiljöer hon verkar i är syftet med biosfärområden att, i lokal samverkan, utforska och testa nya idéer för att både bevara och fortsatt bruka naturens ekosystemtjänster. Nämdöskärgården är startpunkt och WWFs vision är ett större organiskt växande biosfärområde i skärgården.

Våtmarker är livsviktiga för en mängd arter som behöver den speciella miljön för sin överlevnad. De är också viktiga för att ta hand om näringsläckage från jordbruk och hantera kraftiga skyfall och torka. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. Inom projekten Ålö våtmark och Återskapa Östersjöns livskraft, men även genom att bidra med punktinsatser på fler platser, har WWF restaurerat och återskapat ett stort antal våtmarker tillsammans med engagerade samarbetspartners.

Ett urval av åtgärder och resultat

Senast ändrad 01/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se