Vy över skärgården i Östersjön, Sverige

EN LIVSKRAFTIG SKÄRGÅRD

ETT UNIKT OCH VÄRDEFULLT OMRÅDE

Skärgården i Östersjön är ett unikt och värdefullt natur- och kulturområde som vi behöver värna och utveckla med människa och natur i samklang. WWF arbetar tillsammans med lokala och regionala aktörer för att skapa en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster. WWF genomför konkreta åtgärder samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vårt vackra innanhav är också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter påverkar Östersjöns känsliga miljö. Endast tillsammans kan vi rädda Östersjön och skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård.  WWF arbetar tillsammans med ett stort antal skärgårdsaktörer, bland annat Upplandstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelser, skärgårdsbor och forskare med konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i kust- och skärgård samt i grunda havsvikar. Till exempel återställer vi våtmarker och naturbetesmarker. Tar bort vandringshinder för fisk i vattendrag och skyddar områden. Vi inventerar och ljusloggmärker skräntärnor och sillgrisslor.

Biosfärområde i skärgården

WWF arbetar i samverkan med ett stort antal lokala företrädare för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i någon del av Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet.

Biosfärområden innefattar landskapsområden med biologiska och kul­turhistoriska värden. De värden som finns i dessa områden bör bevaras och utvecklas, men inte skyddas från mänsklig aktivitet. Istället för att skilja människan från de livsmiljöer hon verkar i är syftet med biosfär­områden att, i lokal samverkan, utforska och testa nya idéer för att både bevara och fortsatt bruka naturens ekosystemtjänster.

Ett urval av resultat

 • Våtmarker har restaurerats och anlagts i Norra Upplands och Stockholms kust- och skärgårdsområden.
 • Gäddfabriker, eller så kallade faunapassager eller vandringsleder har öppnats i flera mindre kustnära vattendrag, för att gynna framför allt gäddornas lek.
 • Ängs- och hagmark i skärgårdsmiljö har återskapats.
 • Björns skärgård blev naturreservat 2018. Området består av 2500 hektar skärgårdsnatur.
 • Inventering och ljusloggmärkning av skräntärnor och sillgrisslor.
 • Testbäddar för att utveckla förvaltning av marina områden anläggs i Stockholms skärgård
 • Marina miljöer återskapas och restaureras

Följande områden omfattas av arbetet

 • Världsarvet Höga Kusten
 • Uppsala läns skärgård
 • Stockholms läns skärgård
 • Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Senast ändrad 22/04/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se