Gå till huvudinnehållet
Jorden

Ekonomin och planetens gränser

Vi har bara en jord och det finns gränser för vad den tål. Passerar vi dessa gränser riskerar vi att förlora naturens förmåga att kunna ge oss mat, andra resurser och ekosystemtjänster, som vi idag tar för givet.

Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet. Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014Hållbar utveckling har stått på den internationella agendan sedan slutet av 1980-talet. Människor talar om en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension av utveckling. Ändå fortsätter den ekonomiska dimensionen att dominera på bekostnad av den ekologiska. Vi riskerar att underminera sociala och ekonomiska framsteg om vi inte inser vårt grundläggande beroende av de ekologiska systemen. Bara på en livskraftig planet är det möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. Det är helt nödvändigt att vi idag agerar för att försäkra oss om att denna levande planet kan fortsätta att försörja oss alla, nu och i framtiden.

För att vara långsiktigt hållbara måste människans aktiviteter, inklusive det ekonomiska systemet, respektera och hålla sig väl inom ramen för jordens biologiska kapacitet. En hållbar ekonomi måste också möjliggöra en rättvis fördelning av jordens resurser, för att alla ska kunna uppfylla sina grundläggande behov och för att världen ska kunna uppnå FNs hållbarhetsmål. För att klara detta behöver vi bland annat förändra våra produktions- och konsumtionsmönster.

Från holocen till antropocen

Mänskligheten har haft enorm nytta av den stabilitet som rått i dess livsmiljö under de senaste 10 000 åren – den geologiska period som kallas holocen och gjorde det möjligt för mänskliga bosättningar att utvecklas till dagens moderna samhällen.

Under de senaste århundradena har antalet människor på jorden ökat kraftigt, från knappt 800 miljoner vid 1700-talets början till 8 miljarder 2022. Den största ökningen har skett efter 1950. Industrialiseringen och den snabba ekonomiska utvecklingen har påverkat både land- och havsmiljöer. Förbränningen av fossila bränslen har lett till stora mängder koldioxidutsläpp. Människans nyttjande av jordens resurser har satt fysiska spår. Allt fler forskare menar att vi har gått från holocen till antropocen, en ny tidsålder där människans avtryck syns geologiskt.

Planetens gränser

Begreppet “planetära gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. För var och en av miljöprocesserna försöker forskare definiera säkra gränsvärden, utifrån dagens vetenskapliga underlag. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar. Det är alarmerande att vi människor, genom våra aktiviteter, vår ökande konsumtion och efterfrågan på energi och naturresurser, orsakat att flera av de planetära gränserna nu överskrids så mycket att detta på sikt hotar vår överlevnad.

 

Bildens källa/Credit: Azote Images/Stockholm Resilience Centre
Bildens källa/Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023. Enligt forskning som publicerats i Science Advances 2023 bedöms sex av planetens nio hållbara gränser (grönt i figuren) ha överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning (till exempel avskogning), sötvatten, nya syntetiska substanser samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som orsakar övergödning).

När tröskelvärden överskrids får detta tydliga följder för mänsklighetens välfärd och försörjning av livsmedel, vatten och energi.

Med tanke på omfattningen av människans påverkan kan risken för plötsliga och oåterkalleliga globala förändringar inte längre uteslutas. Det är mer brådskande än någonsin att ställa om våra aktiviteter och hela det ekonomiska systemet till att med god säkerhetsmarginal rymmas inom planetens gränser. Den värld som vi människor känt, och dragit nytta av under holocen, är nu beroende av vårt beteende som planetens förvaltare.

En hållbar och rättvis ekonomi

Under 2015 enades världens ledare om FNs 17 globala hållbarhetsmål och en ambitiös och universell plan för hållbar utveckling till 2030. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger samt att uppnå mer rättvisa, jämställda och jämlika samhällen samt en hållbar utveckling. WWF ser det som särskilt glädjande att planen utgår från att planetens hälsa, människors välbefinnande och fungerande ekonomier hör ihop. Detta syns till exempel i målen för att säkra mat, energi och vatten för alla, skapa hållbar produktion och konsumtion, skydda den biologiska mångfalden och bygga hållbara städer. Agenda 2030 kräver mycket arbete både globalt och lokalt.

Bildens källa: Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University CC BY-ND 3.0. Illustrationen är baserad på Stockholm Resilience Centres ikonbild ”The wedding cake” utvecklad av Carl Folke et al.

Bilden ovan illustrerar hur olika aspekter av hållbarhet, och de 17 hållbarhetsmålen, hänger ihop och är beroende av varandra. Det miljömässiga som rör jordens resiliens och stabila ekosystem utgör basen, och är avgörande för hur väl vi har möjlighet att uppnå de sociala och ekonomiska målen. Omvänt behövs en ekonomisk utveckling och ekonomiska metoder som hjälper samhället och oss alla att ställa om till att hålla oss inom naturens ramar för hållbarhet på vår enda planet.

En annan modell där rättviseaspekterna är centrala togs fram 2012 av ekonomen Kate Raworth då hon arbetade för den internationella hjälporganisationen Oxfam. Modellen kallas ”donutekonomi” och rymmer både de planetära gränserna och mänsklighetens grundläggande behov (se figur nedan). Här framhålls vikten att skapa förutsättningar för alla människor att kunna uppfylla sina mänskliga rättigheter och en skälig nivå när det gäller hälsa, välstånd, inflytande och deltagande.

Källa: Raworth, 2012).(Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014
Bildens källa: Raworth, 2012. Översatt i WWF Living Planet Report 2014, svensk sammanfattning.

I modellen illustreras de planetära gränserna som ett tak. Detta tak behöver vi hålla en god säkerhetsmarginal till för att inte slå i. De resurser som krävs för att tillgodose basbehov och mänskliga rättigheter utgör en social grund – en miniminivå. Precis som att det ligger oacceptabel miljöpåverkan bortom de planetära gränserna, så finns oacceptabel fattigdom bortom “den sociala grunden”. För att uppnå rättvisa och utveckling inom jordens biologiska kapacitet behöver människans samhällen och aktiviteter inrymmas mitt i det gröna utrymmet mellan tak och grund i modellen, i den så kallade ”munken”. (Till formen liknar det bakverket munk, eller donut på engelska – därav namnet donutekonomi.)

WWF vill öka förståelsen för ekonomins påverkan på, och beroende av, naturens tjänster och resurser samt vilka åtgärder som krävs för att säkerställa den långsiktiga stabiliteten för naturen och ekonomin. Som ett led i detta för WWF en dialog med ledande svenska beslutsfattare och experter om naturens och ekonomins ömsesidiga beroende. Initiativet är en del av WWF-nätverkets globala arbete mot en positiv utveckling för naturen och för ekonomiska reformer som stödjer denna omställning.

Bättre val för produktion och konsumtion

WWFs Living Planet Report granskar regelbundet tillståndet på planeten, gällande biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck. Rapporten från 2022 visar att bestånden av ryggradsdjur i snitt har minskat med 69 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur att förvärras ytterligare. Samtidigt ökar trycket på naturresurserna konstant. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,75 planeter – och i Sverige som om vi hade drygt fyra jordklot.

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och konsumera mer hållbart.

Läs om hur WWF arbetar för att påverka produktion och marknader  i en mer hållbar riktning, exempelvis när det gäller palmolja och soja. För ytterligare inspiration, ta del av goda råd och fakta om hur maten påverkar vår planet. Tips på hur du kan konsumera smartare finns på sidan som heter Butiken.

Vi har bara en jord. Bilden nedan illustrerar hur vi kan nå ett hållbart liv på planeten genom en rad praktiska handlingar: Vi måste leda investeringsströmmar från det som orsakar miljöproblem till lösningarna. Vi måste fatta rättvisa, långsiktiga och miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar över. Vi måste bevara vårt återstående naturkapital och skydda och restaurera viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi måste producera resurssnålare och konsumera smartare.

Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014
Bildens källa: WWF Living Planet Report 2016, svensk sammanfattning.
En affärsman har ett löv i sin bröstficka

Vad du kan göra

Vilken framtidsutveckling bidrar vi till genom vårt finansiella sparande? Hur klimatsmart är din pension? Och hur påverkar den biologisk mångfald? Och vet du hur du genom ditt sparande kan investera i framtidens hållbara och förnybara energi? Här är några tips på vägen.

LÄS HÄR

Living Planet 2018
Rapport

Dags att vända trenden

Det uppmanar den svenska sammanfattningen av Living Planet Report 2018.

Ladda ned

Har du frågor om WWFs arbete med ekonomi och finans?
Skicka ett mejl till ekonomi-finans@wwf.se
planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 03/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se