Gå till huvudinnehållet
Norna (Calypso bulbosa) Orchidaceae @Ola Jennersten WWF

Artskydd

Arter och deras livsmiljöer utgör en mycket viktig del av den biologiska mångfalden. Tyvärr är många arter på väg att försvinna och vi står inför en världsomfattande kris där uppskattningsvis cirka en miljon arter riskerar att utrotas inom de närmaste årtiondena. I Sverige är drygt var femte art rödlistad (22 procent) och av dem anses nästan hälften vara hotade (2 249).

Vad är artskydd och varför ska vi skydda arter?

Artskydd är de lagar och åtgärder som samhället beslutar om för att skydda och hjälpa arter med huvudfokus på de som är hotade. När arternas livsmiljöer försämras eller förstörs minskar den biologiska mångfalden. Det påverkar negativt vad naturen ger oss och som vi alla, människor och djur, är beroende av för att överleva och må bra. Alla arter har ett egenvärde och en roll i ekosystemet. De påverkar och är beroende av varandra på olika sätt. I det nationella miljömålet ”Ett rikt- växt- och djurliv” ingår att ”alla arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Läs mer om art och artskydd på Naturvårdsverket. 

Vad krävs för att skydda arter?

Vanlig groda

Regelverk för artskydd

I Sverige finns ett regelverk, artskyddsförordningen, vars syfte är att skydda särskilt utpekade arter mot illegal handel, direkt dödande, insamling och förstörelse av livsmiljöer.

Regelverket och skydd av områden är de viktigaste verktygen för att bevara arterna i Sverige. Merparten av bestämmelserna bottnar i regler från EU-förordningar och direktiv, men det finns även nationella regler för fridlysning.

Norna-Ola Jennersten-WWF.jpg

Fridlysning av arter

Fridlysning finns i syfte att skydda växt- eller djurarter För djur innebär det att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur, samla in ägg eller skada viktiga områden för djuren. Vissa djurarter har ett starkare skydd, vilket innebär att man inte heller får störa djuren, skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. För växter betyder fridlysning att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller skada växter eller frön. Utöver fridlysningen är alla vilda fåglar och däggdjur också fredade enligt jaktlagen med undantag för jakt som är tillåten och reglerad enligt jaktlagstiftningen. 

I Sverige finns cirka 585 fridlysta växt- och djurarter. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta.  

Lista över fridlysta arter i Sverige

Fjällrävar

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram är förebyggande verktyg utformade för att skydda hotade arter och deras livsmiljöer. De fokuserar på utvalda arter och naturtyper som är särskilt utsatta, exempelvis fjällräv och brunkulla.

Programmen innehåller även forskning för att få bättre förståelse för arterna och deras behov samt utformning av landskapsanpassade åtgärder. Åtgärdsprogrammen har varit framgångsrika i att förhindra att hotade arter dör ut. Idag behöver åtgärdsprogrammen större finansiering och bättre uppföljning av de åtgärder som görs.

Brister i artskyddet i Sverige

Trots att ett regelverk finns på plats har Sverige haft svårigheter med att tillämpa reglerna i praktiken, speciellt inom jordbruk, skogsbruk och fiske. EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv började att tillämpas i skogsbruket 2016. Det här ledde till konflikter med markägare, som delvis beror på Sveriges skogspolitik, som traditionellt har låga krav på miljöhänsyn och ger stor frihet under ansvar. Detta rimmar nämligen illa med de lagkrav som finns i EU:s naturvårdsdirektiv. WWF vill att direktiven ska implementeras fullt ut i Sverige – både i lagstiftningen och i den praktiska tillämpningen. 

Vad händer inom artskyddet?

I juni 2021 kom den statliga artskyddsutredningen “Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” med cirka 100 förslag, där WWF deltog som en av experterna. En utredning där en dom i EU-domstolen samma år, haft stort inflytande. Utredningen klargjorde tolkningen av befintliga EU-regler och underströk vikten av ett förebyggande system för artskydd. Utredningens förslag tillgodoser också markägarnas intressen genom ökad rättssäkerhet och ersättningsmöjligheter. Dessa förslag, som framkom efter år av diskussioner om artskydd i Sverige, syftar till att stärka skyddet och öka acceptansen bland markägare.

WWF är positiva till den största delen av utredningens förslag med bedömningen att det skulle stärka artskyddet, inte minst vad gäller artskyddsbrott. Artskyddsbrott kan till exempel vara att skada fridlysta arter, eller att importera, köpa eller sälja skyddade arter.

I februari 2021 kom en ny utredning, fokuserad på ersättningsrättigheter och översyn av fridlysningar. WWF uppmanar regering och riksdag att lägga fram en artskyddsproposition som stärker artskyddet. WWF befarar att nationella fridlysningsregler kommer att tas bort helt inom pågående markanvändning som skogsbruk och jordbruk. Det skulle innebära att skogsbruket inte behöver ta hänsyn till fridlysta arter. Detta trots att 70 % av Sveriges yta är skogsmark och det bedrivs skogsbruk på cirka 50 % av Sveriges yta. Skogsavverkning är också en av de två största orsakerna till att arter blir rödlistade.

Vad WWF vill se för artskyddet

 • Lagkrav och tillämpning av förebyggande system för artskydd, till exempel generella föreskrifter om bland annat förbud eller skyddsåtgärder.
 • Att nationell fridlysning ska fortsatt gälla vid pågående markanvändning som skogsbruk.
 • Översyn av vilka arter som omfattas av den nationella fridlysningen för att säkerställa att rätt arter (särskilt skyddsvärda) omfattas av detta särskilda skydd. Arter som behöver det ska även ha ett livsmiljöskydd.
 • Ökad ersättningsmöjlighet för markägare som får stora begränsningar i sitt brukande.
 • Ökade anslag för rådgivning och tillsyn av artskydd till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
 • Fredning från fiske är inte tillräckligt för att skydda fisk och blötdjur. De arter som pekas ut i livsmiljödirektivet bör ingå i artskyddsförordningen så att de får livsmiljöskydd.
 • Utredning och ökad tillämpning av artskyddsförordningen i jordbruket och havs- och vattenmiljöer.
 • Ett förbud mot äggsamlingar.
 • En handlingsplan gällande artskydd och artskyddsbrottslighet.
 • Säkerställda resurser för internationell medverkan gällande CITES, det vill säga en internationell överenskommelse om att stoppa handel med hotade djur och växter.
 • Ökad befogenhet för Tullverket gällande CITES-arter vid Sveriges inre gräns.
 • Stärkt regelverk kring artskyddsbrott för att stärka arbetet mot illegal handel med hotade djur.

Sidan är granskad av mig

Emelie Nilsson

Emelie NilssonSakkunnig Svensk naturvårdspolicy

Utbildad bevarandebiolog från Lunds Universitet. Mina specialområden är naturvårdspolicy på svensk och EU nivå. Artskydd, strandskydd, områdesskydd, restaureringslag och naturvårdsbudget.

Mer om mig

Dela gärna:

Senast ändrad 12/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se