Korallblekning, koralldöd, Biopixel_Bleach-4

Klimatförändringarnas Konsekvenser

 

BLI FADDER

Konsekvenser av global uppvärmning

Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 2070. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll globalt tidigare, till år 2050. Frågan är annars inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast. Världens fattiga drabbas värst redan idag och bedömningen är att de kommer drabbas värst även i framtiden, vilket dessutom gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga. Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom.

Ur ett fattigdomsperspektiv förväntas klimatförändringarna sänka ekonomisk tillväxt, göra fattigdomsbekämpning svårare, urholka livsmedelssäkerhet, förlänga existerande och skapa nya fattigdomsfällor.

Så beskriver världens alla regeringar tillsammans allvaret i klimatförändringarna i den gemensamma syntesrapport som FNs klimatpanel IPCC som världens alla länder tillsammans publicerade år 2014.

Konsekvenser vid 2 och 3 graders uppvärmning

Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar. FNs klimatpanel IPCC visar i sin rapport att riskerna för växter och djur på global skala kan vara hanterbara om vi stannar under 2 graders global uppvärmning. Ekosystemen mår dock bäst av att vi inte värmer upp jorden mer.

Unika, klimatkänsliga ekosystem som korallreven, Arktis och småöar i haven (till exempel Maldiverna) överlever antagligen inte en global uppvärmning på 2 grader, men kan klara sig vid 1,5 graders global uppvärmning. Det här var en viktig bakgrund till att alla världens länder år 2015 i Paris beslutade att vi ska stanna väl under 2 graders global uppvärmning och sikta på att stanna vid 1,5 graders global uppvärmning.

De åtaganden och investeringsplaner som länderna gemensamt antog under 2015 tar dock världen mot hela 3 graders global uppvärmning. Så ambitionerna måste öka nu. Vid 3 graders global uppvärmning finns en hög, helt oacceptabel risk för omfattande förlust av biologisk mångfald globalt – både växter och djur – vilket skulle få katastrofala konsekvenser för människorna och ekonomin som är helt beroende av friska ekosystem.

Arter kan inte alltid hitta liknande livsmiljöer någon annanstans och många arter kan inte heller snabbt nog förflytta sig från sina nuvarande miljöer. Som en följd utrotas hela arter och massförflyttningar av bestånd sker i klimatförändringens spår.

Känsliga ekosystem, utrotningshotade växter och djur och områden som redan är kraftigt påverkade av utsläpp eller skövling är mest sårbara för klimatförändringar. Inträffar dessutom ett extremt väderfenomen, som en översvämning, värmebölja eller torka, kan en art helt gå under.

klimatscenarier-klimatet-och-framtiden-2018

Klimatkonsekvenser grad för grad

Scenarion baserade på mängden koldioxidutsläpp.

Se större bild

Efter en skogsbrand, Indonesien

Effekter vi ser redan i dag vid 1 grads global uppvärmning

Fattiga får det svårare

Ohälsa och sjukdomar hos fattiga människor sprider sig snabbare i och med klimatförändringarna. Skördar blir sämre och slås oftare ut. Fiskebestånden försämras i tropiska områden där många är helt beroende av lokalt fiske.

Sämre livsmedelssäkerhet

Klimatförändringar har, de senaste femtio åren, lett till ökade skördar i vissa regioner men minskade skördar globalt. Det är väldigt tydligt för basföda som vete och majs. Klimatförändringar orsakar även massförflyttning av marina organismer och fiskbestånd, vilket utmanar möjligheterna att upprätthålla produktivitet från fiskerinäringen.

Haven blir varmare och surare

Korallreven är mycket känsliga för kombinationen av varmare, försurade och överfiskade hav och andra mänskliga hot. Korallreven är ett av klimatförändringarnas mest omedelbara offer om vi inte agerar väldigt snabbt. Trots att de bara utgör 1 procent av havens yta är så mycket som 25 procent av arterna i haven beroende av korallreven.

När haven blir varmare flyttar fiskbestånd mot polerna. Haven vid polerna förväntas bli invaderade av många nya arter, medan hav i tropikerna förväntas uppleva en hög lokal utrotningstakt.

Global glaciärsmältning

I och med att glaciärerna smälter i snabbare takt än tidigare ökar risken för en kraftig havsnivåökning samt förändrade ekosystem och försörjningsmöjligheter för människor i glaciärernas avrinningsområden. Det visas FNs klimatpanel i en rapportserie från 2014 (AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability). Miljontals människor i lågländer är i fara.

Arktis isar smälter

Medeltemperaturen vid Arktis ökar mycket snabbare än för resten av planeten. 2012 hade havsisarna och snötäcket minskat med 40 procent mer än medelvärdet för de senaste årtiondena. Mätningar från National Snow and Ice Data Center, som sköter mätningar åt NASA, visar att isarna och snön smälter allt snabbare.

När isarna och snötäcket smälter blottläggs mörkare hav och land. Mörka ytor absorberar mer värme än ljusa och temperaturen riskerar därmed att stiga ännu mer. I november 2016 var det 20 grader varmare än vad som är normalt för årstiden i Arktis, vilket är mycket varmare än vad forskningsmodellerna har förutspått. Detta oroar WWF såväl som många andra runt om i världen. När Arktis havsisar smälter hotas isbjörnens och sälarnas livsmiljöer.

Exploatering av Arktis

Havsisen har legat som ett skyddande lock i Arktis. När nu havsisen försvinner sommartid öppnas havet upp och fartyg kan ta sig fram där det tidigare var omöjligt. Detta har medfört att nya gruvor öppnas och utvinning av olja och gas är mer intressant i Arktis.

Höjda havsnivåer

Enligt IPCC kan havsnivåerna stiga med upp till en meter de närmaste hundra åren. När vatten värms ökar volymen. Smältvatten från ismassor tillkommer också. Ö-nationer i Indiska oceanen och Fijiöarna i Stilla havet drabbas redan idag av höjda havsnivåer och några av öarna kan på sikt försvinna helt. Om vi bränner alla våra fossila kol-, olje- och gasresurser så smälter vi all glaciäris och vi riskerar en havsnivåhöjning på 50 meter på längre sikt enligt Fraunhofer Institute.

Funafuti i Stilla Havet är en av de ö-nationer som riskerar att försvinna helt på grund av klimatförändringarna. Den ständigt stigande havsnivån hotar att göra ön obeboelig. Redan idag drabbas befolkningen hårt av översvämningar, jorderosion och saltvatteninträngning.

Extremt väder

Rapporterade naturkastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 70-talet – det visas i en rapport från World Meterological Organisation (WMO). Ökningen är tydlig i alla världsdelar.

Dödsfall på grund av extremtemperaturer ökade väldigt mycket under det senaste decenniet, inte minst i Europa. Enligt forskningen kommer klimatförändringarna föra med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden i framtiden. Vi måste anpassa oss till dessa förändringar. Världens fattiga har svårast att anpassa sig så de behöver vår hjälp.

Ökade kostnader för katastrofer

Naturkatastrofer kostade 5-6 gånger mer under detta sekels första tio år än på 70-talet. Det visar WMOs rapport Atlas of Mortality and Economic Losses from weather, climate and water extremes (1970-2012). Huvudanledningen är de höjda kostnaderna för översvämningar. Kostnaderna låg på 7 450 miljarder kronor (864 miljarder dollar) under förra decenniet, vilket motsvarar nästan två gånger Sveriges årliga BNP.

Djur påverkas och den biologiska mångfalden hotas

När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika arter anpassar sina vandringsmönster eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna. Ju mer klimatet påverkas, desto svårare kommer det att bli att anpassa sig till förändringarna.

Under de senaste åren har flera WWF-rapporter visat att den biologiska mångfalden är hotad på grund av klimatförändringarna. Exempel är rapporterna:

Isbjörn

BLI Isbjörnsfadder

Klimatet och biologisk mångfald hänger ihop. Hjälp oss bromsa klimatförändringarna och skydda hotade arter!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Isbjörnsfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och de andra invånarna i Arktis.

Bli fadder – hjälp oss kämpa för ett levande Arktis!

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

valrossar-foto-norbe.jpg

Valrossar

I Alaska har antalet valrossar som går iland ökat dramatiskt när havsisen är borta. Vanligtvis ligger de utspridda i små grupper på havsisen. På land riskerar ungar och äldre att trampas ihjäl när tiotusentals valrossar skräms och samtidigt i panik ska ta sig ned i vattnet.

Renar går över väg. Sverige

Renar

Renar i Arktis brukar genomföra årliga förflyttningar där de vandrar över is och frusen mark. När  sjöar, älvar och myrar inte längre är frusna på samma sätt som förr måste de ta långa omvägar för att klara samma sträcka.

Atlantlax (Salmo salar)

Laxar

En annan art som påverkas av klimatförändringarna är den nordatlantiska laxen, som riskerar att minska drastiskt. När vattentemperaturen ökar så minskar överlevnaden hos både yngel och vuxna individer.

The Impact of Climate Change on Species 2015
Rapport

Impact of Climate Change on Species

En ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science visar att en av sex arter riskerar att utrotas på grund av klimatförändringen. Nu släpper WWF en global rapport som visar hur klimatförändringen påverkar sju specifika arter och deras livsmiljöer; elefant, blåval, panda, orangutang, isbjörn, havssköldpadda – och människa.

Ladda ner

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 26/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se