Gå till huvudinnehållet
Tiger som slickar sin tass

Så används pengarna

Tack vare ditt bidrag kan vi fortsätta vårt arbete här hemma och ute i världen. WWF Sverige stödjer och arbetar med hundratals projekt som ditt bidrag kommer att gå till. Här kan du läsa mer om hur din gåva förvaltas och fördelas, och vart våra insamlade medel kommer ifrån.

Så här används pengarna

564 MKR

Verksamhetskostnader
 • Naturvårdsverksamhet 78 %
 • Informationsverksamhet 9 %
 • Insamlingsverksamhet 9 %
 • Administration 4 %

441 MKR

Fördelning målområden
 • Skog 21 %
 • Arter 21 %
 • Klimat och energi 10 %
 • Hav 14 %
 • Sötvatten 7 %
 • Mat 4 %
 • Näringsliv 5 %
 • Governance 9 %
 • Finans 0 %
 • Övergripande naturvård 8 %

 

WWF är medlem i Giva Sverige – Sveriges branschorganisation för tryggt givande – och följer deras Kvalitetskod. Det är en branschkod för insamlande organisationer med syfte att skapa ett ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag. WWF har ett 90-konto, vilket innebär att verksamheten även kontrolleras av Stiftelsen för Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska ändamålskostnaderna i förhållande till totala intäkter vara minst 75 procent, och omvänt får inte administrationskostnaderna överstiga 25 procent av de totala intäkterna. År 2022 användes 94 % av WWFs intäkter till ändamålen och 14 % till insamlings- och administrationskostnader. (I de fall intäkterna har varit större än kostnaderna eller om kostnaderna varit större än intäkterna summerar det inte till 100 procent.)

 

Det är viktigt att insamlade gåvor används till rätt saker, men också på rätt sätt. Alla medel används för att genomföra den strategi och verksamhetsplan enligt de budgetramar som beslutas av styrelsen. Ledningen för kansliet tar fram en budget per avdelning. Avdelningarna identifierar sedan olika projekt och ser till att dessa genomförs enligt avtal. Pengar från privatpersoner är mycket viktiga då de stärker möjligheten att uppfylla målen. Allmänna gåvor går direkt till prioriterade insatser. Har givaren angett ett ändamål som gåvan ska gå till öronmärker vi dessa pengar.

Härifrån kommer pengarna

515 MKR

Totala intäkter
 • Gåvor från allmänheten 50 %
 • Företag 18 %
 • Stiftelser och organisationer 7 %
 • Offentliga bidrag Sverige 25 %

WWF Sveriges intäkter kommer i huvudsak från fyra källor: insamlingar från privatpersoner (inklusive testamenten), företagssamarbeten, offentliga bidrag och Postkodlotteriet.

– NÅGRA AV VÅRA INSATSER –

WWF arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Vi kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med fristående organisationer såväl som lokalbefolkningar och andra aktörer runt om i världen. Här kan du läsa lite kort om några insatser vi genomfört under året som gått.

Exempel – WWFs projektområden

Panda

Arter

WWF arbetar aktivt med att stödja flera viktiga arter. Med ditt stöd kan vi fortsätta genomföra projekt för att försäkra oss att hotade arter som tigrar, pandor och gorillor inte går förlorade. WWF har vissa flaggskepsarter, det vill säga arter vi fokuserar extra mycket på att skydda.

Isbjörn (Ursus maritimus)

Klimat

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag som vill bidra till en hållbar framtid är centralt.

Fotavtryck i sanden

Ekologiska fotavtryck

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR. Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss.

Grusväg i skogen

Skog

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. WWF arbetar för att bevara och återställa jordens skogar och deras biologiska mångfald. Samtidigt värnar vi om lokal- och ursprungsbefolkningars grundläggande rättigheter och behov.

Molnig regnskog vid vatten

Regnskog

Regnskogen myllrar av liv. Varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många arter riskerar att utrotas. Detta är helt ohållbart, anser WWF. Utarmandet av världens skogar hotar överlevnaden för tusentals arter och äventyrar framtiden för miljoner människor som är direkt eller indirekt beroende av skogens skafferi. En viktig del i Världsnaturfonden WWFs naturvårdsarbete är därför att bevara och återställa ett representativt nätverk av skyddsvärda skogslandskap. Idag pågår projekt i regnskogarna på alla kontinenter.

Hav och fiske

Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längs kusten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Fisket fyller alltså en mycket viktig samhällsekonomisk funktion. WWF arbetar för att skydda Östersjön och världens hav från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Savannelefant (Loxodonta africana)

Illegal handel

WWF har sedan 1970-talet arbetat med att stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter, vilket har gett goda resultat. Men under de senaste åren har tjuvjakten på bland annat noshörning, elefant och tiger ökat i en alarmerande takt. Handeln med hotade arter omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. Nu har frågan lyfts till högsta politiska nivå och WWF kommer att fortsätta driva på beslutsfattarna att gå från ord till handling!

Mexico City

Hållbara städer

Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas 70 procent av världens befolkning att vara stadsbor. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter. Nu behövs smarta sätt att möta mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad livskvalitet.

Molnig lysande stad på natten

Hållbar ekonomi

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. På den här sidan kan du läsa om hur vi idag lever på bekostnad av ekosystemen på ett sätt som inte är hållbart. Läs också om gränserna för vad vår planet tål och hur vi hotar vår egen framtid om vi överskrider dem. Vi vill visa hur nya idéer kan leda till en ekonomi som är hållbar och vad du som individ kan göra. WWF jobbar för en hållbar ekonomi, bland annat genom att undersöka och påverka hur våra politiker och företag arbetar.

Får och lamm i hage, Sverige

Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskapet har genomgått mycket stora förändringar under de senaste 60 åren. Från småskaliga lantbruk med djur och växtodling har jordbruket omvandlats till allt större och mer specialiserade gårdar. WWF arbetar för den biologiska mångfalden och bibehållna ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Men också för en levande landsbygd och för att det ska finnas förutsättningar för lantbrukare att fortsätta bedriva jordbruk. För att skapa förutsättningar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart lantbruk på naturens villkor jobbar WWF från policy till projekt.

Wetland at Utö, Sweden.

Våtmarker/Sötvatten

WWF arbetar för att bevara och återställa våtmarker och andra sötvattens-ekosystem och deras biologiska mångfald. Arbetet fokuseras på att; Säkra miljöanpassade flöden i floder; Skydda viktiga sötvattensområden och dess arter; Säkra ekosystemtjänster; Anpassa till pågående klimatförändring; Förbättra företags och länders vattenfotavtryck

En man hugger rotting i Laos

Människa och natur

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling så räcker det inte att arbeta med enbart fokus på växter och djur, vi måste också arbeta tillsammans med de människor som bor i områdena där vi verkar. Därför är en viktig del av vårt arbete att också stödja lokala organisationer.

Lind (Tilia cordata)

Innovativ naturvård

Världsnaturfonden WWF satsar på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck. Varje år delar WWF ut medel till innovativa naturvårdsprojekt. WWFs satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag.

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 01/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se