Gå till huvudinnehållet
Blåbär, Sverige

 riktlinjer för insamling

Senast uppdaterad: januari 2022

Allmänt

Riktlinjer för insamling beskriver hur Stiftelsen Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad transparens öppenhet för våra givare och andra intressenter. Dokumentationen uppdateras regelbundet. Ansvarig för riktlinjerna är WWFs generalsekreterare.

90-konto

WWF har 90-konton och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att få inneha ett sådant konto.

Plusgiro: 90 1974-6 (vid enskilda gåvor)

Bankgiro: 901-9746 (vid enskilda gåvor)

Plusgiro som används vid kampanjer:
901971-2, 908504-4 samt 903301-01

Swishnummer: 90 1974 6

Swishnummer som används vid särskilda kampanjer:
90 1971 2.

Allmänna krav på riktlinjer för insamling

WWF är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. WWF följer Giva Sveriges övergripande riktlinjer för insamling. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang.

Innehållet i insamlingskampanjer och övrig kommunikation från WWF till givare är transparent, sanningsenligt och korrekt.

WWF är tydlig med ändamålsbestämningen av insamlade medel. Ändamål och syfte kommuniceras tydligt i kampanjer och kommunikation så att givaren har förståelse för hur pengarna fördelas mellan olika ändamål.

Återrapportering

WWF återrapporterar regelbundet verksamheten och resultatet av arbetet till givarna. Detta sker huvudsakligen genom hemsida, sociala medier, medlemstidning, fadderrapporter, insamlingsbrev och nyhetsbrev.

Varje år utarbetas en verksamhetsrapport och en årsredovisning som finns tillgängliga på
Om oss – Världsnaturfonden WWF

Kostnader

WWF har 90-konton och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att få inneha ett sådant konto. Detta innebär att stiftelsens administrativa- och insamlingskostnader inte får överstiga 25 % av de totala intäkterna.

Definition av givare

Som givare betraktas en person, företag eller annan, t ex en stiftelse som på något sätt skänkt eller avstått en summa pengar eller annat värde till WWF.

Respekt för givarens integritet

WWF värnar om givarens integritet och vill att alla givare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till WWF. Till grund för WWFs val att spara personuppgifter i ett givarregister ligger övertygelsen att detta till största delen ligger i varje enskild givares intresse. Varje givare har rätt till insyn i sitt givande. Vidare lägger WWF stor vikt vid det personliga tilltalet, vilket underlättas av ett givarregister.

WWF följer gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i WWFs integritetspolicy. Integritetspolicy för världsnaturfonden WWF

Ändamålsbestämda gåvor

Generellt önskar WWF att motta icke ändamålsbestämda gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de vid insamlingstillfället bäst behövs och gör mest nytta. Om givaren har önskemål om hur gåvan ska användas finns möjlighet att välja mellan ett antal ändamål och projekt. WWF kan om så önskas ha en direkt dialog med givaren om vilka ändamål som är mest akuta och aktuella.

WWF tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och auktoriserad revisor. Gåvans ändamål redovisas tydligt i kommunikationen med givaren.

Tacka nej till gåvor

Utan frivilliga gåvor skulle WWF inte kunna bedriva sitt arbete. Trots det så förbehåller sig WWF rätten att tacka nej till gåvor. Några exempel där WWF kan tacka nej till gåva:

• WWF inte kan tillgodose givarens önskemål på ändamåls-bestämning
• Av etiska skäl.
• Där givarens avsikt är att använda sitt bidrag för personlig vinning i form av
marknadsföring och publicitet.

Gåvor från företag

WWF välkomnar och tar emot gåvor från företag. Men precis som med privatpersoner förebehåller sig WWF alltid rätten att tacka nej till en gåva om bedömningen är att företagets värderingar går emot WWFs.

Vid samarbete med företag skrivs alltid ett avtal som klargör omfattning och
ansvarsfördelning.

Gåvor från politiska partier

WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation och tar därför inte emot gåvor från politiska partier. Gåvor från en anställd eller en grupp anställda som arbetar för ett politiskt parti kan tas emot om gåvan ges av den anställde som privatperson. WWF förebehåller sig alltid rätten att tacka nej till en gåva.

Gåvor från lotterier

WWF är medlem i Postkodföreningen och mottagare av en årlig gåva från Postkodlotteriet. WWF medverkar inte i något annat lotteri.

Testamenten

I samband med att WWF mottar testamententariska gåvor tas alltid hänsyn till testators sista vilja. Som första åtgärd görs en kontroll över att testamenterade medel kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett sådant sätt att WWF inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med dödsboet för att tacka nej till gåvan. I all vidare avveckling av boet är det tolkning av testators sista vilja som är vägledande. WWF är befriat från reavinstbeskattning av testamenterade värdeinnehav.

Testamente för välgörenhet – Världsnaturfonden WWF

Aktieutdelning

En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till WWF.

Skänk värdepapper eller aktieutdelning skattefritt till WWF

Återbetalning av gåvor

WWF återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid. Om en givare skänker en gåva till ett ändamål som inte finns inom WWFs verksamhet så tas kontakt med givaren för att informera om detta. Om givaren då önskar kan gåvan återbetalas.

Gåvor i form av fast egendom eller värdepapper

När WWF erhåller gåvor i form av fast egendom eller värdepapper, så säljs dessa så snart som möjligt, på sätt som donator eller testator förordar.

WWF är befriat från reavinstbeskattning av testamenterade värdeinnehav.

Tvistiga gåvor

WWFs generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar WWF med juridisk expertis för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande bedömas från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden behandlas på samma sätt.

Bild och text i insamlingsarbetet

WWF uppger om bilder och texter inte är autentiska eller har med ändamålets beskaffenhet att göra. I insamlingsarbetet ska relevant bild och text användas. Människor och djur i bild och text ska skildras på ett värdigt sätt och behandlas med respekt och omsorg. WWF anger eller kan alltid ange källa för bilder och texter.

Minderåriga i insamlingsarbetet

WWF använder inte minderåriga i insamlingsarbetet. Pandaförsäljningen AB är ett fristående företag som genom dörrförsäljande barn och ungdomar säljer produkter till
förmån för WWF. Pandaförsäljningen AB ansvarar för hela försäljningskedjan; från framtagning av varor och försäljningsmaterial till marknadsföring, kundrelationer och distribution.

Marknadsföring

WWF är en ideell stiftelse utan vinstsyfte och lyder därför inte under Marknadsföringslagen. WWF har ändå valt att följa marknadsföringslagen när det gäller insamlingsverksamheten.

Insamlingsmetoder privatpersoner

Gentemot privatpersoner bedrivs insamling främst via autogiro, insamlingsbrev, hemsida, sociala medier, annonsering, telemarketing, verktyget starta egen insamling samt bearbetning av stora enskilda givare. För att effektivisera insamlingen och minska kostnaderna kan även andra metoder för insamling komma att prövas.

Sparbössor och önskebrunnar

WWF använder inte handsparbössor i några sammanhang. På vissa utvalda och med ansvarig motpart kontrakterade ställen finns golvplacerade panda-sparbössor.

Insamling från tredje- externpart

WWF kan kontraktera extern samarbetspart för att utföra insamling från privatpersoner. I dessa fall, exempelvis anordnande av lotterier, face to face m.fl., skrivs kontrakt med samarbetsparten med noggrant utarbetade samarbetsvillkor.

Hur hanterar WWF klagomål från givare?

Frågor och klagomål besvaras så snart som möjligt. WWF möter varje givare med respekt och tar alla klagomål på allvar. WWF försöker alltid reda ut problemet och tillmötesgå
givaren i den mån det är möjligt.

WWF har rutiner för hur frågor och klagomål från allmänheten hanteras.

Länkar

Läs mer om WWFs på www.wwf.se
Läs mer om Svensk Insamlingskontroll på: www.insamlingskontroll.se
Läs mer om Giva Sverige, www.givasverige.se
Läs mer om GDPR, dataskyddsförordningen på www.imy.se
Läs mer om marknadsföringslagen på www.konsumentverket.se
Läs mer om Postkodlotteriet på www.postkodlotteriet.se

Dela gärna:

Senast ändrad 11/03/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se