Gå till huvudinnehållet
Naturbete. Heifer in an autumn landscape.

RESTAURERING av naturen

Minskningen av biologisk mångfald i Europa är omfattande. För att kunna skydda arter och ekosystem räcker det inte att bevara det som finns kvar. Det är helt och hållet avgörande att återskapa naturen, och det görs genom restaurering. EU föreslår nu en ny restaureringslag som kan bli oerhört viktig för återskapandet av natur inom EU. På WWF jobbar vi hårt för att lagen ska bli verklighet.

Vad är restaurering av naturen?

Naturrestaurering innebär åtgärder för att förbättra förutsättningarna för arter och naturtyper. Restaurering hjälper ekosystem att återställa det som har försämrats, skadats eller förstörts i naturen som följd av bland annat klimatförändringar, föroreningar och framförallt ett ohållbart brukande, som intensivt jord- och skogsbruk eller fiske.

Vilken slags natur kan restaureras?

Viktiga delar av naturen att restaurera kan exempelvis vara våtmarker eller vattendrag, ängs- och betesmarker. Det kan vara allt från skogar, torvmarker och jordbruksmark till sötvatten-, marina- och urbana ekosystem.

Hur restaurerar man naturen?

Naturrestaurering kan ske på olika sätt beroende på ekosystem. Restaurering av våtmarker kan exempelvis göras genom att återfukta tidigare dränerade områden. I skogsmiljöer kan det handla om bränning, skogsbete, gynna en variation av trädslag och olikåldrighet, borttagande av trädarter som inte är inhemska och i stort anpassa skogsbruket till att bli mer naturanapassat. Andra åtgärder kan vara att röja i igenvuxna betesmarker, återplantera ålgräsängar i haven, eller genom att bekämpa invasiva arter.

Fördelar med att restaurera naturen 

Att restaurera naturen handlar inte bara om att återställa naturen och ett välfungerande ekosystem. Det ger hotade arter bättre livsmiljöer och därmed större chans att överleva. Det motverkar klimatförändringar genom att många restaurerade ekosystem ökar förmågan att binda kol. Dessutom är det en nyckel till att trygga den långsiktiga livsmedelsproduktionen och förbättra folkhälsan.

 

Att restaurera naturen leder till:

pexels_olivier_darny_4081117_755478

Bättre hälsa hos människor

Genom att restaurera naturen mår vi människor bättre. Risken för vissa sjukdomar minskar och det förbättrar vår mentala hälsa. Tätortsnära natur och mer friluftsliv är bra för vår hälsa. Dessutom motverkar urbana grönytor till exempel buller och föroreningar och ger skydd mot översvämningar.

Läs mer (faktablad på engelska)

duisburg_2395857_1920_755474

En bättre ekonomi

Att återställa naturen är positivt för samhällsekonomin. Det ger ökad tillväxt och jobb på landsbygden kopplade till bland annat naturvård, turism och jordbruk.

Läs mer (faktablad på engelska)

original_ww2812_758802

Ett friskare klimat 

Att återställa ekosystem till ett naturligt tillstånd gör det möjligt att ta upp och lagra mer koldioxid, samtidigt som det minskar klimatförändringarnas effekter.

Läs mer (faktablad på engelska)

Vad betyder EUs restaureringslag?

2022 presenterade EU kommissionen ett förslag till en förordning för naturrestaurering, en lagstiftning om att återställa natur inom EU. Efter många turer beslutades restaureringslagen slutgiltigt i juni 2024. Det är en EU-lagstiftning som gäller direkt i medlemsländerna och som har tidsatta mål för restaurering av olika typer av ekosystem, som hav, sötvatten, naturbetesmark och skog. Det är den första breda lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet och miljödirektivet beslutades för tre decennier sedan.

Varför är restaureringslagen viktig?

Trots insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald har den negativa trenden inte vänt. 2021 hade bara 15 procent av livsmiljöerna inom EU god bevarandestatus, med 81 procent dålig bevarandestatus, enligt Europeiska miljöbyrån.

För att kunna skydda arter och ekosystem räcker det inte att bevara det som finns kvar – vi måste också återskapa natur. Restaureringslagen har stor potential att bli den vändning som krävs. Det är ett viktigt verktyg för EUs genomförande av FNs globala handlingsplan för biologisk mångfald som antogs av världens länder i december 2022. Det finns också en stor potential för att stärka naturens upptag av växthusgaser vid naturrestaurering, vilket minskar klimatutsläppen.

Europa är den kontinent som värms upp snabbast och den världsdel där naturen är mest undanträngd. Restaureringslagen är precis vad Europa och Sverige behöver för att tackla kriserna för klimatet och biologisk mångfald.

 

WWF jobbar för en ny restaureringslag

WWF har genom sitt EU-kontor tillsammans med våra alla WWF kontor i medlemsländer arbetat intensivt för att få igenom en ambitiös restaureringslag.

Stödet för lagen har varit stort och ett upprop för lagen samlade över en miljon medborgare, drygt 200 civilorganisationer och 6 000 forskare. Ett högt antal stora europeiska företag har dessutom gjort ett gemensamt uttalande för en stark restaureringslagstiftning. Även en färsk opinionsundersökning från WWF  visar att 90 procent av svenska folket vill att naturen ska restaureras inom EU, och att tre av fyra vill ha en restaureringslag på EU-nivå.

Restaureringslagen hotad

Den 17 juni 2024 kom slutbeskedet: det blev ett ja till EUs restaureringslag. Totalt valde 20 länder att stödja lagförslaget i miljörådet, tillräckligt för kvalificerad majoritet för lagen. Efter att Ungern i under våren 2024 valde att dra tillbaka sitt stöd så räddade lagen genom att rösta ja. Förslaget till en starkare restaureringslag har under förhandlingar mellan EUs ministerråd och EUs parlament försvagats. Trots detta ser WWF fortfarande lagen som ett mycket viktigt verktyg för att bidra till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och för att bromsa och anpassa klimatförändringar.

Lagen kommer att bidra till att uppfylla EUs åtagande i konventionen om biologisk mångfald och med detta beslut har EU något att visa upp vid FNs konferens om biologisk mångfald under hösten 2024.

Sverige valde att in i det sista motverka lagen och röstade nej. Inom kort börjar arbetet med att utarbeta nationella restaureringsplaner. WWF driver på för att Sverige ska få en ambitiös restaureringsplan.

Vad innehåller lagen?

Restaureringslagen har ett övergripande mål om att restaurera 20 procent av EUs land och hav till 2030 och mål om att samtliga ekosystem i behov av restaurering ska vara återställda till år 2050. Restaureringslagen är smart uppbyggd eftersom den kopplar till annan miljölagstiftning, bland annat art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, ramdirektivet för vatten och havsmiljödirektivet.

Restaureringslagen har tidsatta mål som stärker genomförandet av denna befintliga miljölagstiftning. Men i lagen finns också nya lagkrav om urbana grönytor, fritt strömmande vatten, marina habitat, pollinatörer och att stärka biologisk mångfald generellt i jord- och skogsekosystem. Lagen är i huvudsak utformad som tidsatta mål där medlemsländerna får utrymme att anpassa sina åtgärder i nationella restaureringsplaner. Det finns också ett generellt krav på restaurering med en del undantagsmöjligheter.

Nyheter och artiklar

Får som betar på ett fält i Sverige. © Germund Sellgren / WWF-Sweden
Nyheter 16 maj 2024: Nio av tio svenskar vill restaurera natur i EU
Ojnareskogen_FotoOla Jennersten WWF.jpg
Nyheter 16 april 2024: Socialdemokraterna svänger om naturrestaureringslagen
Svensk skog, Foto av Marcus Wetsberg/WWF.
Nyheter 12 juli 2023: En historisk dag när EU-parlamentet röstat ja till att restaurera natur
våtmark.jpg
Nyheter 20 juni 2023: WWF välkomnar ministerrådets ja till att restaurera natur i EU
Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
Debattartikel 10 feb 2023: EUs restaureringslag är en möjlighet och inte ett hot
Wild-living Konik horses in Maas River
Reportage

REWILDING: NÄR NATUREN FÅR KOMMA TILLBAKA

Storkungarna klapprar med näbbarna och lövgrodorna spelar högljutt. Vi är i ett till synes ursprungligt, pastoralt landskap med betande hästar och kor vid floden Rhen i Nederländerna. Men precis allt är nytt. Här har stora områden aktivt förvildats igen och det är inte bara naturen som är vinnare.

Läs hela reportaget

Mer läsning om restaurering:

Proposal for a regulation on nature restoration: NGO analysis (August 2022)
Joint NGO paper: Restoring the EUs nature (Nov 2020)
WWFs remissvar på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (M2022/01470)
NGO Joint Statement for restauration law from 207 organizations

Dela gärna:

Senast ändrad 19/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se