Gå till huvudinnehållet

Den svenska skogen

– ansvarsfullt brukande och bevarande

Skogen är Sveriges dominerande naturtyp. Skog i olika former, inklusive trädbärande impediment, täcker ungefär 28 miljoner ha – närmare 70% av landarealen. Skogsekosystemen är Sveriges mest artrika naturtyper. Skogen och skogsbruket är också viktig för den svenska ekonomin.

Sveriges skogar har brukats under sekler och andelen opåverkad naturskog är idag mycket liten. Många biotoper som är viktiga för floran och faunan har krympt och fragmenterats, dels till följd av skogsbrukets intensitet och ensidiga inriktning mot virkesproduktionen, dels till följd av att det äldre bondesamhällets skogsutnyttjande nästan har försvunnit.

Sveriges har valt en modell för skogens bevarande som baseras till största delen på frivillighet. Varje sektor ska ta sitt ansvar för att bevara skogens naturliga mångfald, i sina naturliga utbredningsområden. Skogsvårdslagen är en minimilag, och därtill gäller att varje markägare, privat-, bolag- eller statlig tar tillräckligt mycket frivillig naturhänsyn i skogsbruket för att uppnå de statliga miljömålen.

Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag.

Tjäder

WWF om svenskt skogsbruk

Vi står idag inför ett antal stora utmaningar i den svenska skogen – skogens biologiska mångfald utarmas och klimatförändringarna ställer skogslandskapet inför en osäker framtid.

Läs här

skog-sverige-björn-WW289978-2400x1200px

WWFs skogsvision

Det behövs en betydligt vassare skogs- och naturvårdspolitik som tar miljömålen och Sveriges internationella förpliktelser på allvar.

 WWF skogsvision

Bäck i Bergs naturskog

Levande skogsvatten

De flesta vattendrag finns i skogen. Allt vatten – våtmarkerna, älven och den lilla skogsbäcken – har stor betydelse för den omgivande skogen.

Läs här

Lappuggla

Hotade arter i skogen

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till skogen. Vart femte år presenterar Artdatabanken sin lista över Sveriges hotade arter.

Läs här

fsc-skogscertifiering-toppbild-WW254449-2400x1200px

Skogscertifiering och FSC

WWF anser att frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och skyddandet av skogens djur och växter.

Läs här

svedjenäva-skog-WW287994

Brand i skogen

Många organismer som insekter, växter och fåglar är på olika sätt anpassade till skogsbranden. Efter brandens dramatiska förlopp lever skogen sakta upp igen och vissa växter är helt eller delvis beroende av branden för att leva.

Läs här

Kontakt

linda_dsc1724

Linda Berglund

Biträdande avdelningschef med fokus på svenska frågor

08-546 575 04

073-274 42 88

linda.berglund@wwf.se

Mer om mig
Olle Forshed

Olle Forshed

Expert regnskog & tropiskt skogsbruk

08-546 575 06

070-215 36 43

olle.forshed@wwf.se

Mer om mig
Per Larsson, Expert Skog och handel med träprodukter

Dela gärna:

Senast ändrad 16/06/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se