Gå till huvudinnehållet

WWFs Sociala POLICYER

Ekosystemen och den biologiska mångfalden sätts under allt större press när konkurrensen om mark, vatten och naturresurser ökar. I och runtomkring många av världens mest värdefulla naturområden lever människor som är beroende av de ekosystem som omger dem. De drabbas om naturen förstörs och den biologiska mångfalden utarmas.

En effektiv naturvård måste kombinera skyddet av naturen med behoven hos alla de människor som lever nära naturen och är beroende av dess resurser. Naturvården måste också väga in att människors sociala villkor påverkas av de åtgärder vi föreslår, och vi måste bjuda in dem till att vara med och påverka.

WWFs riktlinjer

WWF arbetar utifrån riktlinjer som hjälper oss att integrera de mänskliga och sociala dimensionerna i vårt naturvårdsarbete. Våra åtaganden gäller hela WWF-nätverket – och därmed också för oss i Sverige – men tillämpningen måste anpassas till lokala förhållanden.

Riktlinjerna utgår från fem principer:

1. Respektera människors rättigheter enligt nationella och internationella lagar och traditioner

2. Arbeta för rättvisa på alla nivåer inom ramen för våra projekt, program och vårt påverkansarbete

3. Berika lokalsamhällenas – och särskilt de fattigas – naturtillgångar och se till att naturvården gynnar, och inte skadar, sårbara människor

4. Stärk förvaltningen av naturresurser, bland annat genom bättre former för beslutsfattande, decentralisering och större möjligheter för lokalbefolkningar att hävda sina rättigheter.

5. Motverka orättvisor i fördelning av naturvårdens nytta och kostnader, och samtidigt motverka ohållbara mönster när det gäller konsumtion och produktion på alla nivåer

Med stöd i dessa principer har WWF antagit mer detaljerade dokument om hur vi arbetar för att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, urfolkens rättigheter och fattigdomsbekämpning inom naturvården. Vi har också ett system för att ta emot och hantera klagomål från grupper som kan missgynnas ifall vi inte lever upp till våra åtaganden.

WWFs Sociala policyer

Skolungdomar vandrar

Naturvård och mänskliga rättigheter

Tillsammans med sex andra internationella naturvårdsorganisationer har WWF förbundit sig att respektera och främja de mänskliga rättigheterna inom våra program, och att särskilt stärka och stödja de grupper som är mest utsatta för kränkningar.

Läs vår PDF 

Jorden

Fattigdom och naturvård

WWF arbete ska utgå från en förståelse för hur vårt arbete påverkar ekonomiskt och socialt utsatta grupper, särskilt de som är mest direkt beroende av att nyttja lokala naturresurser, och söka lösningar på problem och hot tillsammans med dem.

Läs vår PDF 

Barn hoppar ned i vattnet, Indonesien

Jämställdhet

WWF ska integrera jämställdhet i allt arbete. Vi ska säkerställa att våra program och förslag inte missgynnar kvinnor eller män, och verka för att de bidrar till att öka jämlikhet och utmana destruktiva normer. Jämställdhetsperspektivet ska även genomsyra vår egen organisation.

Läs vår PDF 

Renar går över väg. Sverige

Urfolk och naturvården

WWF erkänner och stödjer urfolkens särskilda rättigheter till mark, territorier och resurser i enlighet med ILO:s konvention 169, Konventionen om biologisk mångfald och FN:s deklaration om urfolkens rättigheter, och ser dem som viktiga allierade i naturvården.

Läs vår PDF 

photo by Daria Shevtsova from Pexels

Whistleblowing och hantering av klagomål

Läs här om hur WWF tar emot och hanterar klagomål från grupper som missgynnas ifall vi inte lyckas leva upp till de åtaganden vi gjort i våra sociala policyer.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 10/07/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se