Gå till huvudinnehållet
naturbete-ola-jennersten

Naturbetesmarker

Naturbeteskött – en grön produkt med många mervärden

Naturbetesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker. För att behålla sin mångfald av växter och djur, måste de betas. Köttet från betande djur är inte bara av hög kvalitet – det har också bidragit till att bevara den biologiska mångfalden och hålla landskapet öppet. Detta ger naturbeteskött ett viktigt mervärde.

Naturbetesmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och världen. De har en unik mångfald av växter, insekter, fåglar, fladdermöss, lavar och svampar. I en naturbetesmark kan det finnas så mycket som 40 växter per kvadratmeter. Men idag finns mindre än 5 procent av naturbetesmarkerna kvar jämfört med mitten av 1800-talet. Igenväxning och bristande skötsel hotar många arter, inte minst dagfjärilar och andra pollinatörer. Detta vill WWF ändra på!

Utökat samarbete för mer naturbete

WWF och Sveriges största konsumentförening, KfS, växlar upp samarbetet för att restaurera naturbetesmarker och öka tillgången på certifierat naturbeteskött. Närmare 300 hektar naturbetesmarker ska restaureras i Uppland, Södermanland och Östergötland. Projektet ska också sprida kunskap om biologisk mångfald och naturbeteskött genom filmer och vandringsleder med skyltar.

Kan efterfrågas vid offentlig upphandling

WWF har utvecklat konceptet för naturbeteskött och fört ut det till livsmedelsbutiker, restaurangägare, kommunala skolor och äldreboenden. Naturbeteskött är sedan flera år en erkänd kvalitet, och det innebär att köttet går att efterfråga vid offentlig upphandling. Djurens långsammare tillväxt, högre slaktålder och den gräsbaserade utfodringen ger en högre kvalitet på köttet. Det gör att lantbrukaren kan få bättre betalt för godkänt och certifierat naturbeteskött än för annat kött.

Efterfråga certifierat naturbeteskött i butik!

Certifierat naturbeteskött finns idag i många COOP-butiker. Tillgången är begränsad, men ökar. Köttet finns även på gårdar som själva säljer köttlådor eller i lokala gårdsbutiker. I takt med att intresset ökar hoppas WWF att alla större butiksaktörer ska lyfta fram naturbeteskött. Så fråga efter certifierat naturbeteskött i din butik och visa att det finns en efterfrågan!

Film

Hör WWFs Ola Jennersten berätta om skattkistan av arter som finns nära dig

Varför välja naturbeteskött

Därför är det bra att välja naturbeteskött om du äter kött:

  • Du bidrar till att bevara naturbetesmarkerna och deras biologiska mångfald.
  • Du bidrar inte till övergödningen av Östersjön.
  • Du får ett kött av högsta kvalitet som är marmorerat, mört och extra smakrikt.
  • Du kan känna dig säker på att djuren går ute minst halva betesperioden.
  • Du får ett kött med en tydlig lokal avsändare vilket gynnar svenska lantbrukare som värnar om miljön.
Mnemosynefjäril

Fler naturbetesmarker 2023-2025

Tack vare stöd från Konsumentföreningen Stockholm ska också stora arealer naturbetesmark restaureras i Uppland, Södermanland och Östergötland under åren 2023-2025. Det handlar om drygt 300 hektar naturbetesmarker med höga biologiska värden, som förbereds för betesdrift genom stängsling och röjning. I varje landskap gynnas ett antal nyckelarter av projektets aktiviteter, och samtidigt artrikedomen i områdena som helhet.

I Uppland kommer tre områden i Uppsala län få restaurerade och stängslade naturbetesmarker i nära samarbete med mark- och djurägare. Målet är 200 hektar restaurerade naturbetesmarker och en ökande population av nyckelarterna mnemosynefjäril, svartfläckig blåvinge och strandviol. Ett mål är också att minst tre jordbruksföretag certifierar sin köttproduktion enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött.

I Södermanland ska cirka 100 hektar naturbetesmarker stängslas och betas. Det kommer gynna Sveriges största skalbagge och områdets nyckelart ekoxe. Skärgårdsstiftelsen arbetar utifrån skötsel- och bevarandeplaner för naturreservatet och Natura 2000-området Käringboda på Södertörns sydspets. En restaureringsplan har tagits fram för de södra delarna av naturreservatet och en åtgärdsplan för hela reservatet är under framtagande. Nyckelbönder i området kommer få möjlighet att samverka med projektet och se över sina förutsättningar att certifiera sin produktion av naturbeteskött.

I Ugglebo i Östergötland har 5 hektar naturbetesmark restaurerats, med målet att området ska tillgängliggöras genom en vandringsled i anslutning till Östgötaleden. Vid den inventering av den biologiska mångfalden som Linköpings universitet genomfört noterades bland annat den rödlistade smalsprötade bastardsvärmaren och den fina hagtornsfjärilen. I Östergötland är potentialen att öka produktionen av certifierat naturbeteskött stor. Många av Östergötlands naturbetesmarker betas av tackor och lamm. Projektet kommer därför att undersöka möjligheten att ta fram certifierat naturbeteskött av lamm.

Mer certifierat naturbeteskött

Naturbeteskött är ett av få kända livsmedel som ökar den biologiska mångfalden. Naturbetande djur ger även en hållbar köttproduktion. Men för att göra djurhållningen ekonomiskt försvarbar krävs en politik som tydligt stöttar detta, samt marknadsinitiativ. WWF arbetar med att öka kunskapen bland lantbrukare, allmänheten och politiker om vad certifierat naturbeteskött är och om naturbetesmarkernas stora värden.

Göran och Maria Roman, jordbruk på Säby Gård, Sverige

Mindre men bättre kött för naturens skull

Det är bra att minska på köttet för klimatets skull och för att det går åt mindre odlingsyta vid en växtbaserad kost. Men vi skulle behöva efterfråga mer av det svenska naturbetesköttet, för den biologiska mångfaldens skull, enligt WWFs expert Anna Richert.

Brun kossa tittar, Sverige

Naturbeteskött i Sverige

Den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige bildades 2012 som en fristående fortsättning på WWFs arbete. Föreningen arbetar för ökad produktion och konsumtion av certifierat naturbeteskött i Sverige. Den fungerar även som en plattform för alla som är intresserade av naturbete – såväl lantbrukare som konsumenter och företrädare för livsmedelsindustri och handel.

www.naturbete.se

Komule, Sverige

Rapport

Naturbetesmarker – en resurs som måste användas

Läs rapport

planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 07/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se