Gå till huvudinnehållet
Moln över Fysingen

Övergödning

Stöd vårt arbete för att stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och hav!

BLI ÖSTERSJÖFADDER

Övergödning, som följd av för stor näringstillförsel, är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Vårt sötvatten är en viktig resurs som ska täcka stora behov. Det kräver friska sötvattensmiljöer med god vattenkvalitet..

Mänskliga aktiviteter orsakar övergödning

En del av näringstillförseln sker naturligt. Men mänskliga aktiviteter tillför extra näringsämnen i form av kväve och fosfor. Detta orsakar i övergödning med igenvuxna sjöar och vattendrag, minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet och syrebrist som resultat. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar.

De mänskliga verksamheter som bidrar till övergödningen är framför allt jordbruk, avlopp och reningsverk, men även industrier, skogsbruk, vägtrafik och sjöfart.

Extra näringstillförsel kan också ske genom så kallad internbelastning då gammal näring, som tidigare varit bunden i sediment, frisätts. Klimatförändringar kan försvåra ytterligare. Det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att ligga steget före och åtgärda problemen.

Viktiga våtmarker har försvunnit

Våtmarker är viktiga i sammanhanget då de har förmågan att fånga in stora mängder kväve och fosfor. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker försvunnit, mestadels på grund av utdikningar i skogsbruket och sjösänkningar som har förvandlat våtmarker till jordbruksmark.

Stoppa övergödningen!

Det är viktigt att minska näringsutsläpp- och läckage från reningsverk och industrier, enskilda avlopp, jordbruk , skogsbruk och andra källor. WWF arbetar för att skydda våra vattendrag, bevara den biologiska mångfalden och stoppa övergödningen. Vi arbetar även för att återskapa våtmarker i jordbrukslandskapet.

Faluröd lada vid Roslagsväg
Ko vilar på fält

Det här kan du göra

Ditt bidrag till övergödningen sker huvudsakligen genom dina matval, alltså vad som produceras inom lantbruket. Även det som hamnar i ditt avlopp har betydelse. Genom kloka val kan du bidra till att förbättra tillståndet i våra vatten:

  • Kött- och mjölkproduktion ger större näringsförluster jämfört med växtproduktion. Samtidigt behövs betande djur för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Ät mindre men bättre kött se WWFs köttguide för råd.
  • Välj miljövänliga produkter när du handlar
  • Inte spola ner annat (tex mediciner, målarfärg eller kemikalier) i toaletten än det den är tänkt för?
  • För fastighet eller sommarstuga: Se till att ditt enskilda avlopp motsvarar moderna krav.
  • Töm din båttoalett i mottagningsanläggningar på land.

Det här kan jordbruket göra

Jordbruket är genom gödsling en av de största källorna till näringsläckage från land. Läckaget har minskats kraftigt på senare år, men ytterligare åtgärder behövs. Jordbrukare kan bidra till att minska övergödningen genom att:

  • Upprätta gödselräkenskaper för att balansera gödslingen till grödans behov.
    Samt se till att gödseln inte sprids så att den läcker till diken och vattendrag.
  • Vidta åtgärder för att minska växtnäringsläckaget till vattendrag – till exempel tvåstegsdiken, fånggrödor och kantzoner samt anlägga och sköta våtmarker.
  • Inspireras av goda exempel och delta i WWFs tävling om Årets Östersjöbonde
Grönslick (Cladophora glomerata) i svenska skärgården

Globalt problem

Övergödning och föroreningar av sjöar och vattendrag är ett globalt problem som drabbar både mindre sjöar och stora sjöar som Lake Victoria. Även havet drabbas. Idag är flera havsområden som Östersjön, Svarta havet, Sydkinesiska sjön och Mexikanska golfen drabbade av övergödning.

Östersjön har inte bara svåra övergödningsproblem med algblomningar, utan har också världens största områden av syrebrist och döda bottnar. Arbetet med att minska övergödningen är viktigt och berör många av våra ansvarsområden.

Läs mer om Östersjön

Morgonljus över Helagsfjällen

WWFs våtmarksarbete

Världsnaturfonden WWF har arbetat med att restaurera, skapa och sköta våtmarker under en lång tid. Många av de våtmarker som omger Sveriges finaste fågelsjöar har WWF aktivt arbetat med som Hjälstaviken, Kristianstads vattenrike, Tåkern, Asköviken med flera, men även mindre våtmarker i Stockholmsregionen och i Roslagen.

WWF har även bidragit till att det finns flera olika stödformer för jordbrukare i Sverige som vill anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet, för att minska näringsläckaget till vattendragen. Arbetet har också lett till ökad kunskap och förståelse hos många statliga, kommunala och privata aktörer, så att det nu är självklart att ta ökad hänsyn till våtmarker.

Läs mer om WWFs våtmarksarbete

Svensk skärgård
Övergödning och algblomning i Östersjön

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se