Gå till huvudinnehållet
Tretåiga hackspetten är en av de hotade arter som riskerar att utrotta om områden med nykelbiotoper försvinner.s om nyckelbiotoper

VAD VILL OCH GÖR WWF?

WWF vill att svensk skogspolitik ska ses över och att hållbara ramar fastställs som bevarar biologisk mångfald och stärker våra skogars motståndskraft. Dessa ramar ska ligga i linje med de av riksdagen antagna miljömålen.

Översyn av svensk skogspolitik

Regelverk och ekonomiska styrmedel behöver utvecklas för att säkra att skydd och brukande sker inom definierade hållbara ramar.
WWF anser bland annat att Sverige behöver:

  • Ett långsiktigt representativt skydd av skogliga naturtyper på totalt 30 procent av landarealen
  • En starkare lagstiftning som ställer krav på minst 20 procents hänsyn utan finansiell ersättning för att skydda befintliga naturvärden inklusive hotade arter men även behov av restaurerande hänsynsåtgärder.
  • En målsättning och ekonomiska styrmedel för hyggesfria skogsbruksmetoder på minst 30 procent av skogsbruksarealen.
  • Att det blir obligatoriskt med skogsbruksplaner med ökad miljöanpassning.
  • Införandet av landskapsförvaltning för att skapa förebyggande system för att skydda arter samt styra och förhindra miljöskador av skogsbruket.
  • Införande av trovärdig miljöprövning och miljöstyrning av intensiva skogsbruksmetoder inom ramen för fastslagna ekologiska ramar.

För att bidra till dessa mål arbetar WWF med att påverka regering och svenska politiker, deltar i referens- och arbetsgrupper på myndighetsnivå samt stödjer WWFs påverkansarbete på EU-nivå och följer upp implementering av EU-regelverk och strategier på svensk nivå.

Timmer. © Marcus Westberg / WWF

FSC-certifiering av ansvarsfullt skogsbruk

WWF var med och grundade Forest Stewardship Council, FSC, 1993 – ett medlemsstyrt system för certifiering av mer ansvarsfullt skogsbruk. Den totala arealen FSC-certifierad skog i världen är idag 220 miljoner hektar i 81 länder (april, 2022). I Sverige är omkring 12 miljoner hektar produktiv skogsmark FSC-certifierad, vilket motsvarar hälften av den produktiva skogsmarken. FSC har inneburit förbättringar i det svenska certifierade skogsbruket som att skyddsvärda skogar, exempelvis nyckelbiotoper, inte får avverkas och att arealen frivilligt skyddad skog har ökat. Fortfarande är dock en tredjedel av svenskt skogsbruk inte certifierat.
FSC-certifierat skogsbruk ska inte tolkas som ett fullt hållbart skogsbruk, men det är ett viktigt steg mot en mer hållbar förvaltning av våra skogar. Här måste staten bidra med sin del genom formellt skydd och stärkta regelverk. WWF ser ett kontinuerligt behov av att stärka och utveckla FSC som certifieringssystem för att säkerställa dess trovärdighet. Det gör vi genom att sitta med i FSC Sveriges styrelse och Standardkommitté men även genom att driva klagomålsärenden inom systemet. Samarbetet med andra organisationer, däribland Birdlife Sverige, är viktigt. Läs mer om FSC här.

Läs mer om WWF Sveriges FSC klagomål.

Forsknings- och fältprojekt

Vi behöver mer kunskap om våra skogliga ekosystem och effekterna av den påverkan vi människor står för. Samtidigt behöver utmaningarna och möjligheterna hanteras i skogen där människor lever och bor. Därför har WWF stärkt sitt engagemang i att stödja forsknings- och fältprojekt. Medel till forskningsprojekt går oftast till universitet eller myndigheter som behöver stärka kunskapen mellan forskning och tillämpning. Fältprojekt stöds genom finansiering och samarbete med lokala genomförandeorganisationer som på ett eller annat sätt vill förbättra det ekologiska tillståndet i våra skogar.

 

regnskog

SKOG I VÄRLDEN

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Skog huggs ner för ved att elda med,  för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

Läs här

Dela gärna:

Senast ändrad 31/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se