Gå till huvudinnehållet
© Johan Hammar

Fiskevård i norra Roslagen

I Östersjön finns relativt få arter på grund av det bräckta vattnet. Det betyder att ekosystemen i Östersjön och skärgården är extra känsliga mot störningar som övergödning, överfiske och miljögifter. Samtidigt är vårt vackra innanhav tyvärr också ett av världens mest förorenade hav. Tillsammans med Upplandsstiftelsen och med finansiering från Apotea vill projektet därför bidra till att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i kust och skärgård.

Våtmarker fyller många viktiga funktioner

WWF och Upplandsstiftelsen har samarbetat under många år i olika projekt för att återskapa våtmarker i Uppsala län och vårda vattendrag längs kusten med syfte att gynna Östersjöns viktiga rovfiskar, som gädda och abborre.  Att restaurera våtmarker blir allt viktigare när klimatet förändras. Våtmarkerna fyller många viktiga funktioner, inte bara för fiskar, groddjur och fåglar, utan de är faktiskt naturens egna vattenrenare. De har nämligen en viktig förmåga att ta hand om näringsämnen och andra ämnen så att de inte hamnar i sjöar, vattendrag eller havet. På så sätt minskar de övergödningen och bidrar till ett friskare Östersjön. De hjälper också till att hantera kraftiga skyfall och torka.

Viktiga rovfiskar

Gäddbestånden i Östersjöns kustzon är på kraftig nedgång och behovet att stärka rovfiskbeståndet längs kusten är stort. Projektet kommer följa upp funktionen hos våtmarker för att kunna göra justeringar som gynnar just gäddan. Projektet kommer också ta fram underlag för ytterligare åtgärder, till exempel fredningsområden för fisk och förbättrat skydd mot exploatering av områden där fisken växer upp.

Projektet bygger vidare på tidigare samarbete mellan WWF och Upplandsstiftelsen där vi tillsammans öppnade upp Hargsån genom att bygga ett fiskomlöp förbi den gamla kraftverksdammen vid Hargs bruk. Vattnet rinner i ett sicksackmönster nerför omlöpet med en fallhöjd på 4 meter, samtidigt som det i motsatta riktningen nu är möjligt för fiskar att simma upp genom vattendraget för att leka och lägga sin rom – vilket nu sker för första gången på 350 år. Nu fortsätter vi arbeta med naturvård i Hargsån för att öka och tillgängliggöra fler livsviktiga lekområden som gynnar gädda, men också andra arter som abborre, havsöring, id och den hotade arten flodnejonöga.

Flodnejonögayngel och omlöpet i Harg.

Mål med projektet

Följa upp tidigare åtgärder som genomförts vid åtta olika objekt längs Upplandskusten. Genom att följa upp ges möjligheten att förbättra och justera så att chanserna för rovfiskarna gädda, abborre och havsöring att föröka sig blir ännu bättre. Projektet fortsätter arbetet med att öppna upp Hargsån och återskapa fler livsmiljöer längre upp i vattendraget. Genom att återställa vattendraget bidrar vi till ett rikare växt- och djurliv där både fiskar, fåglar och insekter kan trivas.

Planerade aktiviteter

Vi följer upp arbetet genom att regelbundet inventera fisk i vattendrag och längs kusten. En livestreaming kommer genomföras för att visa det fantastiska livet i vattnet och vad som pågår under ytan där vi öppnat upp för fisken i syfte att öka engagemanget och intresset hos allmänheten. Projektet kommer också att genomföra pedagogiska aktiviteter för att involvera och öka kunskapen hos allmänheten. Särskilt fokus läggs på skolor som bjuds in till spännande ”fiskdagar vid Hargs bruk” för att lära sig mer om livet i vattnet och varför åtgärder som dessa är viktiga för att återfå balansen i Östersjön

Detta händer i projektet

Februari 2024: Upplandsstiftelsen och Sportfiskarna besökte Hargsån för att mäta in en lämplig plats för den fiskräknare som ska placeras i ån till våren som en del av vårt projekt. Till vår glädje så noterades även ett flertal lekgropar efter havsöring. Groparna gräver honorna upp med stjärten under höstens lek och täcker sedan över dem när rommen är lagd. Groparna syns som ljusa stora fläckar mot den annars mörka botten. Stenarna som rörts upp är mycket ljusare då de saknar påväxt av alger.
Rommen ligger skyddad i gruset från leken i oktober till dess att de kläcks under våren. Öringungarna stannar i Hargsån i 1-3 år innan de vandrar ut i havet för växa på sig. Sen återvänder de till samma vattendrag som de kläckts i efter ytterligare 1-3 år. I Hargsån har öring på ca 4 kilo setts leka i omlöpet vid Nerhammaren.

Med tanke på att omlöpet och omfattande biotopvård nedströms omlöpet var klara under 2021 och fler åtgärder har genomfört sedan dess inom vårt projekt så har vi nog bara sätt början på de positiva effekterna för öringen (och de andra fiskarterna) som vandrar upp från havet i Hargsån.

Längre upp i Hargsån finns fler återskapade strömbiotoper. Förhoppningen är att de inom kort ska bli tillgängliga för bland annat havsöringen. Vi har en väldigt spännande tid framför oss när de inom kort återvänder som vuxna för att leka även här.

          
Till vänster: lekgrop efter havsöring

 

Oktober 2023: Under oktober har vi arbetat med att öppna upp avsnörda meanderbågar i delar av Hargsån. Meanderbågar bildas när ett vattendrag får rinna fritt och skapa sin egen väg fram i landskapet. I dessa bågar får vattnet olika hastighet vilket skapar förutsättningar för fler arter att trivs i. Dikning av vattendraget har gjort att dessa områden grävts bort. Men i Hargsån har de funnit kvar om än torrlagda. Nu rinner vattnet åter igenom dessa och kommer bland annat bidra till ett rikare växt-  och djurliv med lekande gädda och abborre. När de precis grävts upp ser det kalt och kladdigt ut, men redan till våren kommer växtligheten att etableras och massor och kanter stabiliseras.

 

Oktober 2023: Fiskdag i Nerhammaren vid Hargs bruk – en succé
Den 11 oktober bjöd Upplandsstiftelsen in allmänheten till ”Fiskdag i Nerhammaren vid Hargs bruk”. Första delen med skolklasser från Vreta skolan i Gimo var väldigt inspirerade för oss och mycket uppskattat av de två klasser från årskurs 3 samt en klass från anpassad grundskola. Till allmänhetens träff senare på dagen kom ca 45 personer. Många frågor, positiv respons och en hel del fisk som uppskattades av både stora som små.

Öring, flodnejonöga, abborre och sutare var några av de arter som döljer sig under ytan i Hargsån och kunde ses under dagen.

 

 

April 2023: Naturvård med stort plask! Projektet har nu återställt en bit av vattendraget uppströms i Hargsån vid Hargs bruk i Uppland. Vi har lagt i stora mängder grus, sten och block i ån. Sträckan som tidigare rensats för att flotta timmer saknade naturlig struktur och flöt fram likt en rak kanal, men genom att tillföra stenarna så skapas strömmar och bakvatten som blir lämpliga lekplatser och uppväxtmiljöer för flera arter. Nu påminner det mer om ett opåverkat vattendrag igen vilket gynnar fiskar som havsöring, flodnejonöga och id som snart ska kunna simma upp från kusten. Men inte bara fiskarna gillar det vi gör. Direkt efter att stenarna var på plats kom strömstaren och inspekterade sina förbättrade jaktmarker. Kolla in klippet nedan!

 

September 2022: Projektet genomförde en uppföljande inventering i Nerhammarforsen, en fiskvandringsväg (omlöp) som WWF och Upplandsstiftelsen öppnat upp vid Hargs bruk i projektet PKL Special Levande Östersjön. Det har gått väldigt bra för både havsöringen och det hotade flodnejonögat. I Hargsån där det biotopvårdats fanns det gott om larver i olika storlekar av flodnejonöga, och i Nerhammarforsen (omlöpet) var det rena babyboomen för havsöring. Totalt noterades 115 havsöringar i omlöpet vilket kan jämföras med en handfull i ån innan åtgärderna. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss!

Sara Dreijer

Programsamordnare kust och skärgård

sara.dreijer@wwf.se

Senast ändrad 14/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se