Gå till huvudinnehållet
Huvudskär

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet, Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

Se mer om projektet i denna video.

Startbild

Se mer om projektet i denna video.

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

Allmänheten kommer kunna vara med och bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Det kommer att arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet kommer vi även ta fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

Vill ni spela spelet i er klass? Då kan ni ladda ner spelinstruktioner och spelkort för att skriva ut och använda.

Inom projektet har vi även gett allmänheten möjlighet att vara med och rapportera in iakttagelser kopplat till en livesändning under ytan. Under kommande år kommer projektet att sända från fler geografier och även då kommer ni att ges möjlighet att bidra med rapportering av iakttagelser.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

Vista gård
Andreas och Jörgen vid Vista gård.

2021-12-03: Skånes största flod Helge å rinner tvärs igenom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. På vägen genom skogar och jordbrukslandskap blir vattnet allt brunare och näringsrikare. Till slut mynnar ån i havet. Hur Hanöbukten mår beror på det som sker längs vägen.

För att minska övergödningen måste vi minska läckaget av näring från skog, jordbruksmark, avlopp och industrier. Våtmarker är en del av lösningen. Och har många fler positiva effekter.
– Genom att anlägga våtmarker håller vi kvar vatten, jämnar ut flöden, minskar brunifieringen, skapar grundvatten, ökar den biologiska mångfalden och minskar läckaget av koldioxid, säger Andreas Jezek, Vattenrikets limnolog.

Andreas har lång erfarenhet av att söka pengar, hitta lägen och förmå markägare att sätta av mark till våtmarker. En av de senaste ligger på Jörgen Olssons mark och är en del i det stora WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” som förutom Vattenriket även omfattar Stockholms skärgård och Höga kusten.
– Våtmarken förlänger förloppet innan vattnet rinner ut i Helge å. Den fungerar som en fosforfälla och så vi kan använda vattnet att bevattna åkrarna med. På så sätt spar vi på vattenresurserna, säger Jörgen Olsson.

Att arbeta med hållbar vattenhushållning, skapa kolsänkor och fördröja vattnet i landskapet hjälper till att bevara artrikedom och ekosystemtjänster.
– Det gör oss dessutom bättre rustade att möta och mildra effekterna av klimatförändringar, säger Andreas.

2021-10-26: Under höstterminen har Länsstyrelsen i Västernorrland haft temadagar vid havet med skolklasser i världsarvet Höga Kusten. Temadagarna har gått ut på att öka elevernas kunskaper om Östersjöns ekosystem och arter samt förstå vad för utmaningar och problem vårt känsliga hav står inför. Projekt Återskapa Östersjöns livskraft har bekostat transport och lunch för klasserna, som har riktat sig till mellanstadiet. Vi har hållit till vid Bönhamn i Kramfors kommun samt vid Idbybadet i Örnsköldsviks kommun.

Dagen har haft tre huvudsakliga programpunkter:

  • Pedagogiska uppgifter om olika nyckelarter, som blåstång och gädda. Eleverna utför uppgifterna i grupper där de dels ska konstruera själva organismen, dels redovisa för de andra eleverna vad de lärt sig.
  • Göra en artutställning med de organismer vi hittar i havet. Med hjälp av håvar, vattenkikare, baljor och akvarier skapar vi en utställning med allt eleverna hittar under dagen.
  • Vi avslutar dagen med ett rollspel kallat ”Kan du överleva 10 minuter i brackvatten” som är ett spring-och-jaga-spel (spelet hittar du högre upp på denna sida, här). Alla får en egen art eller roll i ekosystemet och ska försöka överleva på spelplanen så länge som möjligt. Tanken är att spelet ska spegla Östersjöns ekosystem med gäddor, strömmingar och blåmusslor och samtidigt visa några av hoten mot ekosystemet som miljögifter och övergödning.

I slutet av dagen får eleverna med sig var sitt exemplar av boken ”Vem kan överleva i Bottenhavet?” som är en pedagogisk bok med fakta om havet.

Enligt projektplanen skulle dessa aktiviteter startat redan i våras, men då satte Covid-läget stopp för detta. Nu under hösten har vi tagit emot mellanstadieklasser från fem olika skolor i världsarvsområdet. Aktiviteterna har varit enormt uppskattade och vi förbereder oss för att bjuda in ännu fler skolklasser från Kramfors och Örnsköldsvik i maj och september nästa år.

 

Provtagning i kyligt väder.

2021-10-18: Årets sista fältprovtagning inom Gäddhängsprojektet är nu till ända. Det har varit lite stökigt väder den senaste tiden så Länsstyrelsen var glada att hitta en dag att åka ut i ytterskärgården med vind strax under 10 meter per sekund och utan hällregn. Badtemperaturen var dock oavsett frisk, runt 5–6 grader.

Vi har fått följa hur ekosystemen i dessa små havsvikar har bytt skepnad efter säsong, precis som på land. Flera vikar börjar nu mot slutet av oktober likna så som de såg ut i början av april, dvs ganska kala. Många stora och praktfulla kärlväxter har vissnat och till stor del ätits upp av tusentals snäckor. Resterna bryts ner av bakterier som återvinner näringsämnen och lagrar dem i sedimenten tillsammans med vintervilande rotknölar till nästa växtsäsong.

Svavelbakterier och spiralbandsalger.

En av de vikar vi har följt skiljer sig mot de övriga. Här finns fortfarande tjocka kvävande moln av illgröna spiralbandsalger, bubbliga svavelhaltiga sediment och även stora ytliga ansamlingar av svavelbakterier som indikerar syrefria miljöer. Många bottenlevande djur låg döda på rygg, framförallt snäckor och borstmaskar. De andra vikar som också kännetecknats av mycket trådalger under sommaren var nu nedbetade och framstod i jämförelse som relativt friska. Huruvida det rör sig om ett årligt förekommande problem i denna vik vet vi inte.

Stim av större abborre påträffades i våra mest lovande vikar, men bara en gädda denna gång. Under vintern simmar fisken vanligen ut på djupare vatten där temperaturen är mer stabil och födotillgången bättre.

Under senhösten påbörjar vi vårt analysarbete att försöka kartlägga vikarnas miljöbetingelser med syfte att presentera förslag på åtgärder att genomföra kommande år. Spänningen stiger.

 

2021-10-07: Skogsvåtmarken Gillbergs kärr i Björnö naturreservat i Värmdö har nu fått en höjd vägyta och igenpluggat dike. Det innebär att vattnet kommer stanna kvar i torven och förhoppningsvis även täcka den helt så att växthusgaserna slutar läcka ut. Bilderna visar före och efter att diket pluggades. Två skogsvåtmarker till återskapas i naturreservatet inom ramen för projektet.

Efter igenpluggning.
Före igenpluggning.

 

 

 

 

 

Tack för alla rapporter! Livestreamen kommer tillbaka igen våren 2022.

Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Inom projektet kommer vi att skapa fria vandringsvägar för gädda och abborre, två av Östersjöns viktiga rovfiskar. Under perioden 20 april – 3 maj livesände vi från ett av våra projektområden, och vi fick in massor av rapporter från er som tittade. Stort tack för det! Här ser ni några av de observationer som ni var med och rapporterade in.

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

Världsnaturfonden WWF

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 10/12/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se