Huvudskär i gryningen

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter. Med finansiering från Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet, Höga Kusten

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Grunda havsvikar är produktiva miljöer

Grunda havsvikar är skärgårdens allra mest produktiva miljöer med lekområden för många fiskarter, små kräftdjur och snäckor. Blåstång, ålgräs och kärlväxtängar/natedjungler utgör ett livsviktigt skydd för yngel, men utgör samtidigt födosöksområde där de större äter de mindre. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden.

Extra åtgärder behövs

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Bjuder in till medborgarforskning – för ökat engagemang

En metod som kommer användas för att både öka engagemanget och tillföra ny viktig kunskap för forskningen är så kallad Citizen Science, medborgarforskning.  Några exempel på forskning där allmänheten skulle kunna delta kan vara att studera övergödningseffekter över tid genom att följa påväxt på en platta nedsänkt i vattnet, att vara med och lägga i risvasar för abborrlek och följa romläggningen, eller att via en utplacerad webbkamera under vattenytan vid en fiskvandringsväg följa fiskarna som vandrar in och ut. För att ytterligare engagera kommer möjlighet finnas, i några fall, att rapportera in iakttagelser via webbformulär.

Allmänheten kommer kunna vara med och bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Som exempel kan det handla om praktiskt arbete att anlägga lekplatser för abborren att lägga rommen i, för att sen följa hur det går, provfiske med “fiskklappning” med mera. Det kommer att arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.
Under ytan

Senast ändrad 09/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se