Gå till huvudinnehållet

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

Livesändning under ytan

Inom projektet har vi även gett allmänheten möjlighet att vara med och rapportera in iakttagelser kopplat till livesändning under ytan. Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Vi har tidigare sänt live från Stockholms skärgård och Höga kusten, men i år under perioden 28 april – 14 maj sände vi under ytan från den tredje geografin i projektet, Kristianstad vattenrike. Inom kort kommer vi att publicera en video med bästa klippen från livesändningen här på sajten.

Så här såg det ut när vi sände live under ytan i Höga Kusten!

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

I det här projektet bjuds allmänheten in för att bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Det arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, bioblitzar, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet tar vi även fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

Utställning_Återskapa östersjöns livskraft

Inom projektet har en utställning tagits fram, som beskriver de problem som Östersjön står inför, hur viktigt det är att vi har ett fungerande ekosystem, och hur vi kan återskapa Östersjöns livskraft.

Utställningens material kan laddas ner här.

Spel_återskapa östersjöns livskraft

Kan du överleva 10 minuter i brackvatten? Spela vårt spel i er klass eller grupp och ta reda på det.

Här kan du ladda ner spelinstruktioner och spelkort för att skriva ut och använda.

 

Östersjökompassen

Inom projektet har nya pedagogiska verktyg tagits fram för att upptäcka livet i havet och förstå havets ekosystemtjänster. Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen är anpassade för att användas i så gott som hela Östersjön. Från Skånes sandiga kuster till Stockholms skärgård och Höga kustens klippor.

Materialet kan laddas ner från Naturum Vattenrikets hemsida.
Här kan du se filmer om Östersjökompassen och Uteklassrummet.

Se mer om projektet i denna video.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

Abborre-rom.

2023-05-02: För ungefär två veckor sedan satte Länsstyrelsen ut abborrom i ett av de ytterskärgårdsområden där målet är att återskapa livskraftiga fiskpopulationer. Rommen hade samlats från en produktiv grund havsvik i en annan del av Stockholms skärgård där abborre fortfarande är talrik och precis hade lekt. Utsättningen gick fint, och uppskattningsvis sattes 1,5 miljoner romkorn ut. Förra veckan genomfördes ett återbesök på platsen för att se hur det gått. Dessvärre var vattnet väldigt grumligt vid besöket, och mycket sediment täckte botten, så det var inte helt lätt att göra observationer. Vid första anblicken verkade det som att det mesta av rommen var borta, dvs kanske redan hade kläckts eller blivit uppäten.

Till slut hittades emellertid en del romsträngar i risvasarna där de hängts upp veckan innan. Prover togs på rommen som undersöktes under lupp. Glädjande nog var rommen full med väl utvecklade små fisklarver som precis skulle eller i vissa fall precis hade kläckts. Därför kan det konstateras att denna lilla ytterskärgård nu har åtminstone en liten begynnande skara abborrar. Hur de överlever kommande månader återstår att se.

Länsstyrelsen besökte även ett angränsande ytterskärgårdsområde, där både abborre och gädda finns. Här har risvasar satts ut för att stötta fiskproduktionen både förra året och för några veckor sedan. Liksom förra året blev det full poäng för insatserna, dvs abborren hade lekt av sig i drivor på såväl risvasar som strandnära stubbvass. Resultatet imponerar stort och kommer säkert bidra till mer fisk i området, men det är troligt att merparten av såväl rom som larver kommer bli föda åt andra och på så vis bidra till näringskedjan i ekosystemet.

2023-04-28: Nu är vi live under ytan i Kristianstad vattenrike! Spana efter fiskar och hjälp oss genom att rapportera in vad du ser: wwf.se/live.

2023-04-18: För 70 år sedan steg det så mycket fisk till Putten på södra Blidö att de boende hade en överenskommelse om att den matfisk de tog bara fick fångas med händerna. Inga håvar och liknande fick användas. Sen lades en smal trumma under vägen och växtligheten tilltog. Vandringshindret var snart ett faktum. Men under hösten 2021 återskapade Sportfiskarna fria vandringsvägar mellan havet och den lilla glosjön. Redan förra våren sågs många abborrar och även några gäddor stiga för lek. I vintras gjordes några justeringar som gör lokalen ännu bättre. Och under påsken inkom rapporter om många gäddor som var på väg upp för lek. Ett säkert tecken på att fiskevården fungerar! Om några dagar väntar rapporter om stigande abborrar. Se här när en gädda lyckas vandra in för lek.

2023-04-13: Under de senaste veckorna har Länsstyrelsen varit ute på några platser i ytterskärgården och lagt ut risvasar, bl.a. i Nämdöskärgården. Risvasar är större ”konstruktioner” av ris som läggs strandnära på grunt vatten. På vissa håll, där det är ont om lekplatser för fisk, kan risvasar stötta abborrens föryngring. Om man lägger ut ris av gran eller en på lämpliga platser brukar abborre drapera grenverket med rom under lektid nu på våren. Efter några få veckor kläcks äggen och ynglen kan fortsätta ta skydd i riset.

Redan förra året la Länsstyrelsen ut några risvasar på prov på olika platser och kunde då konstatera att försöket generellt sett var lyckat. Förra året syntes otroligt mycket abborryngel i risvasarna på många håll. Man måste dock ha koll på var man lägger risvasarna så de inte skadar botten, och man måste också förstå den lokala problematiken. Vi hoppas på samma succé detta år!

2023-04-11: Årets tema på naturum Höga kusten är biologisk mångfald i Östersjön. Under öppningshelgen bestod aktiviteterna av fyra faktablad om arter i Östersjön. Blåstång, gädda, blåmussla och ålnate – arter man också kan få veta mer om i den tillfälliga utställningen. Pyssel och frågor utgick sedan från faktabladen där de yngre fick måla arterna, gissa vilken föda de hade, para ihop närbilder med rätt art och en labyrint. För de äldre fanns ett bokstavshav med dolda ord och ett korsord med kluriga frågor där de flesta svaren fanns i faktabladen och i utställningen om Östersjön. Den tillfälliga utställningen på naturum är framtagen i projektet, samt kompletterad med fiskar, kransalger, pungräkor och annat som barn pysslade fram under fjolåret.

Naturum är öppet 10-17 varje dag till 1/10 om man vill se utställningen.

2023-03-28: Sportfiskarna arbetar just nu med åtgärder för abborre i olika lokaler i Höga kusten. Här är några exempel på lokaler:

Mädan: En utdikad och igenvuxen vik i Höga kusten, där gäddlek var vanligt förekommande tidigare. Våtmarken skulle kunna öppnas upp i norra änden för att skapa en grund öppen lekplats och med en grund tröskel och en anpassad utloppsfåra skulle fisk kunna komma upp igen.

Rävsötjärnen och utloppsbäcken ned till havet: Här byte trumman som utgör ett vandringshinder. Bottennivån höjs i den kraftigt utdikade bäcken och tjärnen. Mynningsområdet är idag igenslammat och igenvuxet, så en tydligare och meandrande fåra är tänkt att anläggas genom att avlägsna rotfilten på den vegetation som växer där idag.

Noraån: Detta är ett lite större vattendrag, med en spegeldamm några hundra meter upp från havet. Denna fyller ingen funktion annat än att det är den som styr vattennivån uppströms. Det är en överfallsdamm som inte går att reglera och utgör permanent vandringshinder året runt. Åtgärdsförslaget är att ta ner ett av facken med sättar i dammen, så att tröskling med sten och block kan anläggas upp genom dammen, vilket brukar benämnas som ett inlöp. Målsättningen är att bibehålla vattennivån uppströms, men ändå möjliggöra fria vandringsvägar för fisk. Hela ån som är ganska kort är flottledsrensad och nedströms dammen kommer biotopvård att genomföras.

Kråktjärnsbäcken: Biotopvård i en rensad bäckfåra mellan Kråktjärn och havet.

Törnaån: Ett biflöde till Inviksån. Här undersöks fiskbeståndet och om möjligt genomförs biotopvård på några rensade sträckor. Det är egentligen inga hinder för vårlekande arter att ta sig upp till närmaste sjö, men några svårare passager skulle kunna byggas bort om block återfördes till ån och framförallt skulle en mer varierande miljö för fisk och andra organismer skapas.

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 17/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se