Gå till huvudinnehållet

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

Livesändning under ytan

Inom projektet har vi även gett allmänheten möjlighet att vara med och rapportera in iakttagelser kopplat till livesändning under ytan. Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Förra året sände vi live från Stockholms skärgård, men i år under perioden 13 – 30 maj sände vi under ytan från Höga kusten. Här nedan kan du se best-of-klipp från sändningen. Vi fick in över 3 000 observationer! Stort tack för ert engagemang! Nästa år går vi söderut och visar upp livet under ytan i Kristianstads Vattenrike.

Så här såg det ut när vi sände live under ytan i Höga Kusten!

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

I det här projektet bjuds allmänheten in för att bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Det arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, bioblitzar, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet tar vi även fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

Utställning_Återskapa östersjöns livskraft

Inom projektet har en utställning tagits fram, som beskriver de problem som Östersjön står inför, hur viktigt det är att vi har ett fungerande ekosystem, och hur vi kan återskapa Östersjöns livskraft.

Utställningens material kan laddas ner här.

Spel_återskapa östersjöns livskraft

Kan du överleva 10 minuter i brackvatten? Spela vårt spel i er klass eller grupp och ta reda på det.

Här kan du ladda ner spelinstruktioner och spelkort för att skriva ut och använda.

 

Östersjökompassen

Inom projektet har nya pedagogiska verktyg tagits fram för att upptäcka livet i havet och förstå havets ekosystemtjänster. Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen är anpassade för att användas i så gott som hela Östersjön. Från Skånes sandiga kuster till Stockholms skärgård och Höga kustens klippor.

Materialet kan laddas ner från Naturum Vattenrikets hemsida.

Se mer om projektet i denna video.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

2022-10-05: Strax utanför Riddersholms naturreservat i Norrtälje passerar Furusundsleden, en de stora farlederna till och från Stockholm. För boende kring leden har den tunga fartygstrafikens påverkan varit kännbar länge, med stranderosion och grumling som de tydligaste effekterna. Men erosion från tung fartygstrafik påverkar inte bara strandlinjen utan tenderar även att riva upp botten och slita sönder växtsamhällen i den grunda strandzonen.

Riddersholm.

Många vikar, sund och kuststräckor längs Östersjökusten är redan kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet från land, så som bebyggelse, muddring, utsläpp av miljögifter eller näringsläckage. Detta, i kombination med erosionspåverkan från fartygstrafik, har lett till att många viktiga miljöer för vattenlevande växter och djur har försvunnit.

Traditionella erosionsskydd uppförs ofta för att skydda landmassor eller stränder, men mer sällan för att skydda de känsliga ekosystemen i strandzonen. Inom projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” har Sportfiskarna nu byggt ett erosionsskydd utanför Riddersholms naturreservat med främsta syfte att skydda just strandzonen och de vegetationsrika grunda miljöer som är så viktiga för många av våra fiskarter. På ett kreativt sätt, med kunskap och inspiration från liknande åtgärder, vill vi se om vi kan skydda en skadad miljö så att den på sikt kan återhämta sig och återfå sina viktiga ekologiska funktioner.

Djupmätning.

Erosionsskyddet är konstruerat som ett stenrev strax utanför den grunda strandzonen där det ska fånga upp vågor och sugkraft från förbipasserande fartyg. Under 2023 kommer åtgärden även kombineras med blåstångsetablering på de nya strukturerna. Åtgärden kommer följas upp och utvärderas och kan i bästa fall användas som en modell för liknande åtgärder i andra områden. Arbetet har genomförts i nära dialog med Skärgårdsstiftelsen som är markägare samt med närboende i viken.

PEAB Marin genomför och medfinansierar en ny sjömätning i området under hösten och sjökortet kommer därefter uppdateras. Till dess uppmanas allmänheten till försiktighet vid framförande av båt i viken.

Lokalt engagemang för aborrarna.

2022-09-12: Enviksbäcken i Bergshamra förbinder Bergshamraviken med Envikens våtmark dit många fiskarter vandrar upp om vårarna för att leka. Vid låga vattenflöden har de svagsimmande arterna, så som exempelvis abborren, hindrats från att nå våtmarken av tre vandringshinder i ån. Den 12/9 bjöd Sportfiskarna in till en arbetsdag för att åtgärda dessa hinder. En intresserad allmänhet var på plats och hjälpte till att skyffla sten och grus och nu är det äntligen fritt fram upp till våtmarken även för abborren. Sportfiskarna vill rikta ett stort tack till alla som var med på plats och hjälpte till! Till följd av väldigt låga vattennivåer kommer finjustering av åtgärden att behöva göras i vår.

2022-09-04: En viktig aktivitet i projektet är att anordna lokala bioblitzar där allmänheten bjuds in för att vara med och undersöka vilka arter som finns i och omkring den marina miljön på platsen. Söndagen den 4 september arrangerades en bioblitz i Björnö naturreservat i Värmdö kommun, i Stockholms skärgård.

Det blev en dag med härligt höstväder och aktiviteten lockade många besökare. Totalt noterades 36 marina arter och 29 landbaserade arter under dagen.

Här berättar den populära och duktiga tånginfluencern Ellen Schagerström (till hö) om arterna som fångats med håv och samlats i bunken.

Att få se fisk, tångräkor eller andra arter på nära håll i förstoring var en uppskattad aktivitet. Några deltagande familjer stannade i flera timmar för att titta på olika arter som hittades under dagen.

 

Under dagen drog representanter från Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen not (ett långt nät). På så sätt fångades bland annat abborre och en liten piggvar som sedan visades upp i vattnet i en bunke på land. En av de yngre besökarna passade på att testa vattenkikaren samtidigt som noten drogs in.

 

2022-08-25: Idag lanserades det pedagogiska verktygen Uteklassrum Östersjön, samt Östersjökompassen. Materialet har tagits fram inom projektet av Sam Peterson och Erik Kohlström, naturpedagoger på naturum Vattenriket. Naturum Vattenriket lanserar verktygen på Östersjödagen 25 augusti tillsammans med gymnasieklasser från Österänggymnasiet i Kristianstad.

Planterar vass.

2022-06-14: I förra veckan var Länsstyrelsen ute på en av våra skärgårdslokaler igen. Denna gång var det dags att påbörja planteringen av en vassäng som ska fungera som fisklekplats. Vass är den huvudsakliga lekmiljön för exempelvis gädda, men i den här delen av skärgården är vass faktiskt en bristvara. Vi hoppas att vassängen kommer hjälpa det lokala fiskbeståndet kommande år. Vi såg glädjande nog att en av de utsatta små gäddungarna redan hade hittat platsen.

Vassäng.

På grund av kallt väder under våren kunde dock inte all vass planteras direkt eftersom stråna inte var tillräckligt långa. Om stråna är korta och hamnar under vattenytan då får växten ingen luft (strået fungerar som en snorkel) och kvävs till döds. Vi valde därför att lägga en hel del vassplantor på tillväxt ytterligare en månad och fortsatt plantering i augusti.

Risvasarna som satts ut under våren har också gett bra resultat. Vecka efter vecka har abborre lagt befruktad rom i grenarna, och den här gången observerades tusentals nykläckta yngel både i risvasarna och inne vid strandlinjen i starr-ruskorna. Fantastiskt kul att se! Dock jagades abborrynglen av både glupska små pungräkor och spigg, så antalet abborryngel kommer minska kommande månader. Detta är en del av ekosystemets dynamik och bara att räkna med. Förhoppningsvis blir det ändå kvar tillräckligt antal abborrar.

2022-06-03: Denna vecka inleddes med att en av Länsstyrelsens fiskekonsulenter åkte till Utö för att håva in gäddungar i en av våtmarkerna, där fiskarna vuxit sig hyfsat stora nu under de senaste veckorna. Till sin hjälp hade konsulenten både personer från Initiativ Utö och en inhyrd fiskeexpert med snabbgående transportbåt.

Gäddyngel.

Efter många timmars håvande hade man lyckats samla in runt 60 gäddungar, runt 5 centimeter långa, som transporterades till den valda ytterskärgårdslokalen som har saknat gädda under ganska många år. Gäddungarna klarade transporten bra och släpptes ut på spridda lokaler inom skärgården. Förhoppningen är nu att gäddungarna ska trivas och under sin snabba tillväxtfas äta en hel del av den förödande mängd spigg som växer till i skärgården så här års, vilket skapar obalans i det marina ekosystemet.

Nästa vecka fortsätter arbetet med att ordna en lekplats åt gäddorna på lokalen, där de förhoppningsvis kan leka kommande vårar. Antagligen bryr sig inte gäddorna vidare mycket om lekplatsen förrän både de och lekplatsen vuxit till sig. Vi ska så klart ändå se om vi kan hitta någon nyinflyttad gäddunge när vi åker ut nästa vecka, men det är inte så troligt med tanke på områdets storlek. Oavsett, detta är roligt åtgärdsarbete som börjar ta form.

2022-05-30: Idag avslutade vi vår livesändning från Höga kusten. Vi fick glädjande nog in över 3 000 observationer från er tittare! Fiskar som syntes var bland annat, gädda, abborre, id och spigg.

2022-05-13: Idag startade vår livesändning under ytan! I år sänder vi från Höga kusten och redan nu kan vi se många fiskar som vandrar in för att leka. Det ska bli spännande att se hur många observationer vi får in från er som tittar. Var med du också och rapportera in vad du ser.

Kastar i risvasar.

2022-05-10: Denna vecka var det aktivitet ute i ytterskärgården igen, bl.a. för att bygga risvasar (konstruktioner av enbuskar/gran där abborre kan leka). Vi fick ett fantastiskt fint vårväder!

Nu i vårsolen börjar fisken leka, men på flera håll kan det vara skralt med lekplatser. Så här års växer inte mycket bottenvegetation i vikarna där fisken leker, vilket betyder att de är beroende av förra årets vass-stubb eller enstaka influtna tångruskor. I ytterskärgården växer dock inte mycket vass jämfört med innerskärgården. I år kan det bli särskilt tufft för fisken i Stockholms ytterskärgård att hitta lekplatser eftersom vattenståndet är mycket lågt, vilket betyder att de enstaka skyddade vassruggar som finns ofta står på land.

Rom i gran.

Ett antal mindre risvasar byggdes och placerades på strategiska platser på botten i en skyddad vik där vi har ett fint bestånd med abborre som vi vill stötta. Vuxen abborre kan dessutom hjälpa fiskyngel att överleva genom att äta upp spigg (en mindre stimfisk) som också simmar in i vikarna för att leka så här års. Problemet är att spigg konkurrerar ut gädd- och abborryngel. Vill man ha mer rovfisk i ytterskärgården underlättar fler tillhåll, både lekplatser och skydd mot större rovdjur (så den vuxna fisken stannar kvar). Självklart behövs andra åtgärder också, men det arbetet bedriver vi mer långsiktigt inom annan verksamhet.

Det ska bli kul att följa fiskbestånden i vikarna framöver. Förhoppningsvis hjälper våra risvasar lite! med gäddungar som ännu inte har skaffat sig ett ”hemmarevir”.

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 14/11/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se