Huvudskär i gryningen

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet, Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

I projektet kommer vi att återskapa fria vandringsvägar för gädda och abborre. I samband med våtmarksprojekten och/eller på andra ställen där behovet är tydligt utefter kusten och i skärgården.

Fiskvandringsväg, Kristianstad vattenrike

I projektet kommer vi att återskapa fria vandringsvägar för gädda och abborre. I samband med våtmarksprojekten och/eller på andra ställen där behovet är tydligt utefter kusten och i skärgården.

Att fördröja vattnet på dess väg mot havet genom att återskapa eller restaurera våtmarker ger flera nyttor och viktiga ekosystemtjänster för Östersjön. När vattnet stannar längre i landskapet förbättras grundvattenbildningen och rekreationsområden skapas.

Våtmark på Utö

Att fördröja vattnet på dess väg mot havet genom att återskapa eller restaurera våtmarker ger flera nyttor och viktiga ekosystemtjänster för Östersjön. När vattnet stannar längre i landskapet förbättras grundvattenbildningen och rekreationsområden skapas.

Grunda havsvikar är skärgårdens allra mest produktiva miljöer med lekområden för många fiskarter, små kräftdjur och snäckor. Blåstång, ålgräs och kärlväxtängar/natedjungler utgör ett livsviktigt skydd för yngel, men utgör samtidigt födosöksområde där de större äter de mindre.

Stockholms skärgård, Gillöga

Grunda havsvikar är skärgårdens allra mest produktiva miljöer med lekområden för många fiskarter, små kräftdjur och snäckor. Blåstång, ålgräs och kärlväxtängar/natedjungler utgör ett livsviktigt skydd för yngel, men utgör samtidigt födosöksområde där de större äter de mindre.

Fiskvandringsväg, Kristianstad vattenrike
Våtmark på Utö
Stockholms skärgård, Gillöga

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

Allmänheten kommer kunna vara med och bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Det kommer att arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet kommer vi även ta fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

Vill ni spela spelet i er klass? Då kan ni ladda ner spelinstruktioner och spelkort för att skriva ut och använda.

Inom projektet har vi även gett allmänheten möjlighet att vara med och rapportera in iakttagelser kopplat till en livesändning under ytan. Under kommande år kommer projektet att sända från fler geografier och även då kommer ni att ges möjlighet att bidra med rapportering av iakttagelser.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

2021-10-07: Skogsvåtmarken Gillbergs kärr i Björnö naturreservat i Värmdö har nu fått en höjd vägyta och igenpluggat dike. Det innebär att vattnet kommer stanna kvar i torven och förhoppningsvis även täcka den helt så att växthusgaserna slutar läcka ut. Bilderna visar före och efter att diket pluggades. Två skogsvåtmarker till återskapas i naturreservatet inom ramen för projektet.

Efter igenpluggning.
Före igenpluggning.

 

 

 

 

 

2021-09-28: Idag besöktes en av projektplatserna, på Björnö i Stockholms skärgård, där en tidigare granplantage utdikas till våtmark. Det är fortfarande en bit kvar på vägen, men vi ser redan goda resultat.

Sedimentpropp

2021-09-13: Återigen har Länsstyrelsen varit ute och tagit vattenprover och snorklat på lokalerna i våra skärgårdar. Denna gång var dessutom experter från Stockholms universitet med och hjälpte till med att ta sedimentprover. Vattentemperaturerna hade över lag sjunkit till runt 15–17 grader, även om någon grund lokal faktiskt fortfarande var över 20 grader. Några vikar var klarare än sist, men de flesta var mitt uppe i en sensommarblomning. Efter en blåsig period med mycket vattenutbyte och omblandning var salthalten stabil runt 5,5 promille på alla lokaler.

Det blir allt mer tydligt att vikarna har olika karaktär. I nuläget har vi några vikar med relativt kala sedimentbottnar med inslag av borstnate och en hel del betande snäckor. I vissa fall trivs större fisk, både abborre och gädda, och man ser också inslag av elritsa. Andra vikar domineras helt av trådalger och gasrika sedimentbottnar, där undervattenslandskapet närmst ser ut som något från en övergiven främmande planet. Ibland trivs inte ens spigg.

Och så har vi vår unika ”hope spot” som rapporterades om sist, där najasängen fortsatt att växa och skapa en riktigt fin undervattensmiljö även om plankton blommade och försämrade sikten vid detta tillfälle. Både större mört och abborre påträffades i större antal, och det fanns också fortfarande relativt små yngel som vi emellertid inte kunde identifiera till art.

Det är otroligt intressant att försöka förstå mekanismerna bakom vikarnas utseende och funktion. Nu avvaktar den sista fältprovtagningen i oktober och de slutgiltiga analyserna.

 

Snorklar vid Najasäng.

2021-07-29: I början av veckan var Länsstyrelsen ute i skärgårdarna igen och både snorklade och tog vattenprover. Trådalger fortsätter att dominera växtsamhället på bottnarna och på flera håll fanns antingen planktonblomningar i vattnet eller flytande algmattor (lösa trådalger) på ytan som skymde sikten. MEN den finns hopp. Vi har lokaliserat en riktigt fin så kallad hope spot inom projektet.

Vi kan konstatera att bottenvegetationen på platsen har vuxit upp i fred under sommaren och nu är frodig och rik på strukturell komplexitet, precis som småfisken vill ha det. Trådalgerna är till stor del nedbetade och vattnet klart för att vara en sommarmånad i Östersjön. Vi såg också några gäddyngel, nu dryga decimetern långa guldfärgade små torpeder som gömde sig i vegetationen och snabbt kilade undan när vi kom nära. Det fanns också enstaka vuxna gäddor kvar och en hel del mört och id. Vi såg till och med en ganska stor sutare simma iväg över vegetationen. Förövrigt mycket småfisk, glädjande nog inte mer än någon enstaka spigg.

Yngelfabrik.

I nuläget har vi inte någon förklaring till varför just denna hope spot klarar sig så bra. Det finns ingen enskild tydlig särskiljande faktor när man granskar laboratoriets analyser av vattenproverna eller våra egna fältobservationer så här långt. Det är nog inte så enkelt att framgången bara beror på en faktor, utan flera, som gör att ekosystemet på platsen har en bra balans och förmåga att hantera olika förändringar över året.

Vi fortsätter att lära oss mer om platserna och följa utvecklingen. Som alltid, det blir bara mer och mer spännande ju mer vi lär oss!

Tack för alla rapporter! Nu är livestreamen avslutad för i år.

Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Inom projektet kommer vi att skapa fria vandringsvägar för gädda och abborre, två av Östersjöns viktiga rovfiskar. Under perioden 20 april – 3 maj livesände vi från ett av våra projektområden, och vi fick in massor av rapporter från er som tittade. Stort tack för det! Här ser ni några av de observationer som ni var med och rapporterade in.

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

Världsnaturfonden WWF

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 12/10/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se