Huvudskär i gryningen

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet, Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

Att fördröja vattnet på dess väg mot havet genom att återskapa eller restaurera våtmarker ger flera nyttor och viktiga ekosystemtjänster för Östersjön. När vattnet stannar längre i landskapet förbättras grundvattenbildningen och rekreationsområden skapas.

Våtmark på Utö

Att fördröja vattnet på dess väg mot havet genom att återskapa eller restaurera våtmarker ger flera nyttor och viktiga ekosystemtjänster för Östersjön. När vattnet stannar längre i landskapet förbättras grundvattenbildningen och rekreationsområden skapas.

I projektet kommer vi att återskapa fria vandringsvägar för gädda och abborre. I samband med våtmarksprojekten och/eller på andra ställen där behovet är tydligt utefter kusten och i skärgården.

Fiskvandringsväg, Kristianstad vattenrike

I projektet kommer vi att återskapa fria vandringsvägar för gädda och abborre. I samband med våtmarksprojekten och/eller på andra ställen där behovet är tydligt utefter kusten och i skärgården.

Grunda havsvikar är skärgårdens allra mest produktiva miljöer med lekområden för många fiskarter, små kräftdjur och snäckor. Blåstång, ålgräs och kärlväxtängar/natedjungler utgör ett livsviktigt skydd för yngel, men utgör samtidigt födosöksområde där de större äter de mindre.

Stockholms skärgård, Gillöga

Grunda havsvikar är skärgårdens allra mest produktiva miljöer med lekområden för många fiskarter, små kräftdjur och snäckor. Blåstång, ålgräs och kärlväxtängar/natedjungler utgör ett livsviktigt skydd för yngel, men utgör samtidigt födosöksområde där de större äter de mindre.

Våtmark på Utö
Fiskvandringsväg, Kristianstad vattenrike
Stockholms skärgård, Gillöga

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

Allmänheten kommer kunna vara med och bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Som exempel kan det handla om praktiskt arbete med att anlägga lekplatser för abborren, där densedan kan lägga sin rom, för att sen följa hur det går, provfiske med “fiskklappning” med mera. Det kommer att arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet kommer vi även ta fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

En metod som kommer användas för att både öka engagemanget och tillföra ny viktig kunskap för forskningen är så kallad Citizen Science, medborgarforskning.  Några exempel på forskning där allmänheten skulle kunna delta kan vara att studera övergödningseffekter över tid genom att följa påväxt på en platta nedsänkt i vattnet, att vara med och lägga i risvasar för abborrlek och följa romläggningen, eller att via en utplacerad webbkamera under vattenytan vid en fiskvandringsväg följa fiskarna som vandrar in och ut. För att ytterligare engagera kommer möjlighet finnas, i några fall, att rapportera in iakttagelser via webbformulär.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

2021-04-22: I början av veckan besöktes de platser i Stockholms ytterskärgård som vi kommer studera närmre kommande halvår. Här kunde man se att abborre hade börjat leka och vi hittade romsträngar i vegetationen på några platser.

Abborre

Vid den här tiden på året har bottenvegetation i grunda vikar sällan hunnit börja växa, så abborrarna fick hålla tillgodo med fjolårsvass och enstaka tångruskor. Förhoppningsvis finns lite mer vegetation i vikarna till ynglen kläcks och behöver gömslen. Redan nu fanns en hel del pungräkor som blir bra föda åt småfisk framåt sommaren.

Tyvärr har bestånden av abborre och gädda minskat drastiskt i ytterskärgården och att det idag är en alltför ovanlig syn att få se lekande abborre och gädda. Därför är planen inom projektet att efter inledande studier genomföra restaureringsåtgärder för att gynna fisken. Resultaten utvärderas sedan och är därefter tänkt att kunna inspirera miljöintresserade privatpersoner och förvaltare i skärgården.

 

Björnö, Stockholms skärgård

2021-03-15: Inom ramen för projektet har nu i mars 2021 det praktiska arbetet med att ta ner granplanteringar påbörjats, i Björnö naturreservat på Ingarö, för att återskapa myllrande skogsvåtmarker. Våtmarkerna dikades ut en gång i tiden för att först bli jordbruksmark och därefter blev de granplanteringar.

Torven i marken har genom utdikningen blivit en riktig miljöbov som släpper ut växthusgaser vilket bidrar till klimatförändringarna. Genom att marken nu blir våtmark igen kommer inte bara utsläppen att sluta, det skapas även möjlighet för att fler arter ska kunna leva och frodas här.

Tack för alla rapporter! Nu är livestreamen avslutat för i år.

Vi kollar nu igenom datan och video och uppdaterar denna sida när vi har mer info. En viktig del i det här projektet är att skapa fria vandringsvägar för gädda och abborre, två av Östersjöns viktiga rovfiskar. Under perioden 20 april – 3 maj livesänder vi från ett av våra projektområden, och du kan själv vara med och hjälpa oss att räkna de fiskar som kommer in i området.

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

Världsnaturfonden WWF

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 04/05/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se