Gå till huvudinnehållet
Fiskvandringsväg Hemmesta sjöäng

Gäddfabriker i skärgården

Gäddfabriker för fler rovfiskar

Rovfiskar, som gädda och abborre, är viktiga delar i vårt kustnära ekosystem, men när våtmarkerna försvinner får de svårt att hitta lekområden att föröka sig på.  WWF hjälper gäddor och abborrar genom att återskapa naturliga vandringsvägar, som leder till lekområden, som tillsammans med våtmarken blir så kallade ”gäddfabriker”, där de kan försöka sig.

Östersjön har historiskt varit ett fiskrikt och produktivt hav. Ett stort antal kust- och fiskesamhällen vittnar om vad fisket betytt för en levande skärgård. Idag är situationen tyvärr annorlunda där torsken lever på gränsen till kollaps, abborre och gädda har svårt att hitta lekområden på grund av att våtmarker försvunnit och att många grunda vikar förstörts av övergödning eller blivit exploaterade.

Både gädda och abborre är rovfiskar och deras yngel äter djurplankton när de är små. Storspigg är en art som gynnas av övergödning och har ökat kraftigt. Eftersom storspigg lever av djurplankton, och dessutom äter rom och yngel av gädda och abborre, har den tagit över stora delar av kustvattnen i våra skärgårdar.

Naturliga vandringsvägar

För att ge gädda och abborre bättre förutsättningar att föröka sig, återskapar WWF naturliga vandringsvägar upp till lekområden i samband med våra många våtmarksprojekt . I våtmarken har rom och yngel goda förutsättningar att överleva för att senare kunna vandra ut till Östersjön och bidra till att bestånden växer till sig. Även om båda arterna gynnas av de återskapade vandringsvägarna är det gäddan som gynnats mest och  begreppet Gäddfabrik har blivit ett gemensamt namn.

För att följa utvecklingen av genomförda åtgärder räknas antalet fiskar som går upp för att leka under april månad. Samtliga genomförda projekt visar på en ökning av fisk som vandrar upp för att leka, vilket visar på att det finns ett stort behov.

Här kan du se när WWF TV besöker en av gäddfabrikerna. 

Resultat

Gäddfabriker har skapats genom att så kallade faunapassager eller vandringsleder har öppnats i flera mindre kustnära vattendrag, för att gynna framför allt gäddornas lek. Inom projekten Rikare Skärgårdslandskap och Levande Östersjön, men också genom punktinsatser i enstaka restaureringsprojekt, har WWF tillsammans med engagerade partners möjliggjort ett stort antal gäddfabriker i Stockholms och norra Upplands kustlandskap och skärgårdar. I vårt pågående projekt Återskapa Östersjöns livskraft kommer gäddfabriker att skapas på många ställen efter kusten, från Skåne till Höga Kusten.

Hemmesta sjöäng i Värmdö är ett exempel på lyckad gäddfabrik. En restaurering av en våtmark och vandringsväg, som genomförts av Värmdö kommun i samarbete med WWF. Sedan mätningarna startade vid invigningen av sjöängen 2014, har antalet gäddor som vandrar upp för lek ökat från drygt 60 st till fler än 500 nu våren 2020. En ökning med mer än 700 procent!

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se