Gå till huvudinnehållet
Ängsblommor

Ängs- och hagmark för biologisk mångfald

Öppna marker i skärgårdsmiljö

På ängs- och hagmarker kan många växter existera samtidigt vilket gynnar insekter och fåglar.  Idag är många av dessa områden kraftigt igenvuxna.  WWF arbetar med att återskapa ängs- och hagmarker i skärgårdsmiljö för ökad biologisk mångfald och för att säkerställa det öppna kulturlandskapet.

Ängs- och hagmarker är öppna marker som betas av djur eller hävdas genom slåtter, vilket gör markerna magra, dvs näringsfattiga. Det leder till att ingen enskild växtart kan ”ta över” utan många olika växter kan existera samtidigt. Vi får en hög biologisk mångfald som i sin tur resulterar i att många olika insekter hittar just sin specifika livsmiljö och många olika fåglar sin specifika föda. Många av arterna som trivs i ängs- och hagmarker är helt beroende av att markerna hålls öppna genom bete eller slåtter.

Kraftig igenväxning

Det svenska odlingslandskapet som tidigare var betade eller hävdade ängs- och hagmarker har i dag problem då de växt igen.  Utvecklingen har skett under lång tid, som en följd av rationaliseringen av jordbruket och genom att många jordbruk lagts ned. Markernas sammansättning av olika växter har successivt förändrats genom en övergång från biologiskt rika marker till betydligt mer artfattiga marker där många värdefulla växter och djur slagits ut.

Biologisk mångfald ökar

Genom att restaurera och återskapa ängs- och hagmarker bidrar WWF till att naturbeteskött finns lokalt, att den biologiska mångfalden ökar och att många hotade arter i skärgårdens jordbrukslandskap ges förutsättningar att öka i antal. Ett exempel är att värna våra pollinerare, bin och humlor, som är livsnödvändiga för att vi ska få mat på bordet.

Resultat

Inom projektet Rikare Skärgårdslandskap har WWF tillsammans med engagerade partners, restaurerat ett stort antal ängs- och hagmarker. Här är ett urval:

  • Finnhamn – småskaligt kulturlandskap återskapas
  • Grinda – utveckling av ett hållbart skärgårdsjordbruk
  • Häringe – återskapande av strandäng och anläggande av näringsfälla
  • Käringboda – åtgärder för att bevara det unika eklandskapet
  • Lidö – återskapande av naturliga betesmarker och åker för vallodling
  • Örskär – återskapat kulturlandskap för slåtter
  • Oxsten – hotade skalbaggar får återskapade ängar

 

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se