Gå till huvudinnehållet
Ålö våtmark

Återskapad våtmark
på Ålö

Belägen i Stockholms södra skärgård hittar du Ålö. Sedan 2020 har WWF tillsammans med Skärgårdsstiftelsen arbetat med att återställa en våtmark i anslutning till Ålö gård med hjälp av finansiering från Apotea. Våtmarker är livsviktiga för den biologiska mångfalden, för att ta hand om näringsläckage och för att hantera kraftiga skyfall och torka.

Ålö gård ingår i naturreservatet Ålö-Rånö och ägs av Skärgårdsstiftelsen. Här fanns 2020 en igenvuxen våtmark där vass och alsumpskog tagit över. Från våtmarken går ett grävt dike som leder ut till Östersjön. Historiskt sett har gäddor vandrat upp via diket till våtmarken för lek och föryngring, något som inte varit möjligt så länge våtmarken varit igenvuxen. Bonden som arrenderat Ålö gård har sett försämringen över tid och även hur gäddorna försökt ta sig fram men hindrats på vägen.

Häng med till Ålö och se igenvuxna sumpskogen förvandlas till en vacker våtmark!

Målet med projektet har varit att skapa en så kallad multifunktionell våtmark. Det innebär att den naturvårdsnytta som uppnås bidrar till en mängd positiva effekter, så som en lekplats för våra viktiga vandrande kustnära rovfiskar som gädda och abborre. Våtmarken kommer också att utgöra en bra häckningsplats för många fåglar. Bland annat olika änder, sothönor och hägrar. Det blir också en viktig rastlokal vår och höst för många flyttande fåglar, som exempelvis arktiska gäss och vadare. Våtmarken blir viktig även för andra arter, som grodor, salamandrar, trollsländor och många insekter. Våtmarken kommer också fånga upp den näring som idag läcker från omkringliggande åkermarker och genom sin vattenhållande förmåga kommer risken för översvämning och torka att minska. Det ger också möjlighet för djuren på gården att få ett värdefullt strandbete som bidrar ytterligare till ökad biologisk mångfald.

Den nyrestaurerade våtmarken ligger i ett naturreservat med många besökare och kommer därför innebära ett ökat socialt värde genom att tidigare sumpmark blivit en attraktiv besöksplats med våtmarken, en fågelplattform och viloplatser med bänkar. Samtidigt bidrar området till ökad kunskap om våtmarkers viktiga roll i naturen genom information på plats.

Våtmarken vid Ålö Gård är med sina 9 hektar den största av sitt slag i ytterskärgården. Här nedanför kan du se processen från igenvuxen våtmark till dagens multifunktionella våtmark.

Så här såg våtmarken ut vid projektets start – först så stubbfrästes ytorna som ska bilda vattenspegel i våtmarken.

Efter att ha rensat bort vass och alsumpskog kunde vi börja gräva fiskomlöpet, som ska ge fri passage för gäddor och andra vandrande fiskar.

Det grävdes djuphålor som ska ge en vattenspegel hela säsongen. Grävningen pågick under några höstveckor och sakta växer formen på våtmarken fram.

Under vintern och våren 2021/22 fylldes våtmarken med vatten från omgivande marker. Nu syns en stor vattenspegel och redan har gäddor setts vandra upp och flera olika fågelarter noterats. Den biologiska mångfalden ökar snabbt när en restaurering har genomförts.

Resultat

  • Gäddor har fri vandringsväg in till våtmarken och det återskapade lekområdet
  • Den biologiska mångfalden ökar bland växter, grodor, salamandrar och många arter av insekter
  • Våtmarken erbjuder en bra rast- och häckningsplats för många fågelarter
  • Hindrar översvämning av närliggande jordbruksmark och minskar också näringsläckaget till Östersjön
  • Våtmarken kan hantera stora regnflöden och ta hand om vattnet

Senast ändrad 31/10/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se