Gå till huvudinnehållet
Ko i våtmark, Sverige

Livsviktiga våtmarker i skärgården

Restaurering och återskapande av våtmarker

Våtmarker är livsviktiga för en mängd arter som behöver den speciella miljön för sin överlevnad. De är också viktiga för att ta hand om näringsläckage från åkrar och hantera kraftiga skyfall och torka. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. WWF har under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker i kust- och skärgårdsmiljö med goda resultat.

Våtmarker är mark som regelbundet översvämmas eller ständigt är fuktig. Här trivs vattenkrävande växtlighet som vitmossa, gräs, starr eller andra örter. Vissa våtmarker står bara under vatten några dagar under ett år medan andra ständigt är vattendränkta.

Rödlistade arter

Hela nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer i olika typer av våtmarker. I takt med att våtmarkerna minskar trängs dessa arter undan. I skärgården utgör igenväxning det största skälet till att våtmarker försvinner, men även utdikning till förmån för jordbruksmark samt till viss del landhöjning har haft betydelse.

Genom att restaurera och/eller återskapa våtmarker hindras översvämning på omgivande marker, näringsläckage från jordbruksmark minskar på åkermark och den biologiska mångfalden av fåglar, grodor, paddor, vattenödlor samt många arter av insekter ökar. Vid långvarig torka kan våtmarker bidra till att bibehålla vatten i landskapet och i vissa fall användas för att vattna djuren och bevattning av åkrar. Med pågående klimatförändringar och fler extremväder får våtmarker en ökad betydelse att hantera kraftiga skyfall eller torka.

Multifunktionella våtmarker

I kust – och skärgården jobbar WWF med så kallade multifunktionella våtmarker, där den naturvårdsnytta som uppnås bidrar till olika ekosystemtjänster såsom gäddfabrik, ökning av antal fåglar, groddjur och annan biologisk mångfald.

Våtmarker som anläggs i områden tillgängliga för allmänheten bidrar till att öka sociala värden genom att tidigare sumpmark blir en attraktiv våtmark att besöka. Ofta byggs ett fågeltorn vid våtmarkerna och dessa drar ett stort antal fågelskådare eftersom så många häckande och rastande fåglar gynnas av våtmarker, men även andra friluftsintresserade besöker områdena i högre grad än innan restaureringen gjorts.

Resultat

Hemmesta sjöäng i Värmdö är ett exempel på lyckad våtmarksrestaurering som WWF genomfört. Det är en modellvåtmark där det bedrivits och bedrivs forskning som visar på nytta och värde av våtmarker. Det årliga värdet av ekosystemtjänster som den restaurerade våtmarken bidrar till, uppgick till 20 miljoner kronor år 2014, inventering av fåglar har gjorts regelbundet sedan 2011 och visar på uppgångar på mer än 100 procent. Gäddan som tidigare inte kunde komma in för att leka har visat stora framgångar och SLU, Sportfiskarna och Värmdö kommun följer utvecklingen noga. Under våren 2021 genomfördes bland annat gäddräkning. Under 2021 pågår även insektsinventering vid våtmarken.

Ett annat lyckat exempel är våtmarken som restaurerats på Ålö i Stockholms södra skärgård. Våtmarken är med sina nio hektar den största i av sitt slag i ytterskärgården. Här kan du läsa mer om processen från igenvuxen våtmark till ett paradis för biologisk mångfald.

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se